JS'o 121 Tweetic Jaargang. 1862. «jjeföer, JTieuroeÖiep, WiffemsoorÖ, eiift. ZATÜRDAG 26 J U L IJ. RIJKS-FONDS voor Weduwen-Pensioenen. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG cn ZATüRDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden .ƒ1.80 Franco per post v „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren cn Post directeuren. Brieven franco aan denUitgever S. Gii.tjes. De prijs der Adveetentikn is van 14 regels 40 Centsvoor eiken regel meer 10 Cents. Zcgclrcgt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advcrtenticn intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. (ingezonden.) Sedert onlieugelijke jaren hebben hier te lande ecu tal van verzekeringen voor weduwen-pensioenen bestaan. Meest alle onderwierpen hare berekeningen en statuten aan het oordeel van het gouvernement, dat dan ook zijne goed keuring daaraan verleende, omdat de berekeningen gelijk men meende in overeenstemming waren met de vermoede lijke sterftegevallen, en dus genoegzame waarborgen voor hunne instandhouding opleverden. Het is intusschen geblekendat de meeste of liever bijna alle, na eenige jaren te hebben bestaan, niet duurzaam be staan kondeD. Menig huisvader nam daarin deelmenigeen zelfs in twee drie verzekeringen, om zoodoende zeker te zijn, dat bij vrouw en kinderen 11a zijn overlijden voor ondergang had bewaard; om die zekerheid te koopen, getroostte bij zicli jaarlijks groote geldelijke opofferingen; doch helaas de eene maatschappij na de andere moest, na eenige jaren te hebben bestaanhare betalingen stakenhet geld van den nijveren huisvader was weg; niet zelden gebeurde het dat bij zijn overlijden het fonds nog bestondhij legde daarop ge rust het hoofd neder, maar betreurenswaardig was het lot der weduwen en kinderen; na verloop van korten tijd staakte de maatschappij hare betalingen; al het geld, zoo zuinig gespaard, is weg: weduwen en kinderen zijn tot armoede vervallen Het zij verre van onsdat wij die bestaande instellingen in hare beginselen zouden vcroordeelcnindien niet de on dervinding al te dikwijls geleerd had, dat de meeste hare betalingen op den duur moesten staken, of zoovelen als er den toets der berekening en ondervinding beide kunnen doorstaan, te duur zijn om den burgerstand tot deelneming uit te lokken. En het is niet te verwonderen, dat zulke instellingen na verloop van jaren te niet moeten gaan; de kansberekeningen mogen goed zijn de goedkeuring van het gouvernement levert daartoe den noodigen waarborg doch de onvermijdelijke administratiekosten delven den on dergang voor bijna al die fondsen. Het is wel natuurlijk, dat de oprigters voor zich-zelven daarin tevens een middel van bestaan zoekenmen kan niet vergen van directeuren, dat zij de administratie daarvan belangeloos op zich zullen nemen; die kosten moeten van de jaarlijksche contributiën af, en die zijn betrekkelijk zeer aanzienlijk, ja zoo groot, dat na verloop van jaren, wan neer de uitkeeringen veelvuldiger wordenhet fonds niet toereikende is om het een met het ander te dekken. Wie erkent intusschen niet dat dergelijke instellingen zeer nuttig en doelmatig konden zijnwelk regtgeaard huisvader, die een redelijk bestaan heeft gedurende zijn leven, wil niet gaarne ieder jaar cene zekere som van zijn inkomen storten, om 11a zijn overlijden, dat in den regel het middel van bestaan voor het gezin doet ophoudenvrouw en kin deren onbezorgd te doen voortleven en zoo doende als erfenis achter te laten, de gelegenheid om zijne kinderen datgene te laten leerenwat noodig is om hen op verderen leeftijd de gelegenheid te verschaffen 0111 in hun eigen on derhoud te voorzien. Hoe menige weduwe heeft zich reeds bedrogen gezien in de goede pogingen des overleden huisvaders, en wat is daar van het gevolg!' Ieder verstandig huisvader leeft naar zijn standdoor zijne deelneming in levensverzekeringen hoopt hij vrouw en kin deren in dien stand te doen voortleven: doch die inrigting gaat te nietde weduwe moet zich gaan bekrimpenwordt moedeloos, omdat zij hare kinderen niet meer kan laten on derwijzen, het gezin moet zijn stand laten varen, totdat het in een volgend geslacht tot armoede vervalt. Sommigeja de meeste huisvaderswelligt bij ondervin ding wetendewelk ongelukkig lot al de levensverzekeringen te wachten staat, nemen in dezen tijd daarin geen deel, daar zij bevreesd zijn hunne gelden vruchteloos te zullen sparen zij gaan daarom gebukt onder het treurig vooruitzigt, dat na hun dood vrouw cn kinderen onverzorgd achterblijven. Wij spreken niet van hen, die rijk zijn gezegend met tijdelijke middelen; voor hen zal welligt het geschrevene als wanklank luiden. Doch gegoedenbedenkt dat gij wei nigen in getal zijt, in vergelijking met het groot aantal arbeidzame burgersdie bij hun leven ecu goed bestaan hebben, doch bij overlijden alles met zich nemen. En wat zal daarvan het gevolg zijn? De ondergang der burger-maatschappij, het overblijven van slechts twee standen: die van de Itijkbe- deelden en die der Armen, welke laatsteu dus ten laste vau armenkassen komen. E11 heeft niet inzonderheid de meergegoede cr belang bij, dat dit ongeluk voorkomen worde? Het eenig middel om aan dat naderend onheil paal en perk te stellen, zou zijn, dat het gouvernement zelf een dergelijk fonds oprigtte, de wijze hoe, zou naar mijn oor deel weinig kostbaar zijn, en het gouvernement zou zich kunnen waarborgen door eene goede berekening te maken voor mogelijke schade, waartoe het allezins in staat is, terwijl de administratiekosten zeer gering zonden zijn. Over het geheele Rijk bestaat een tal van ontvangers der directe belastingen en der registratie; bij die ambtenaren zon ieder zich moeten of kunnen aanmelden om deel te nemen in dat Rijksverzekering-fonds, volgens eeuen maat staf te maken, b. v. van eene zerzekering aan de weduwe of de kinderen tot 18 jaar van ƒ50 tot 1000 'sjaars. Bij de aanmelding zou men zich moeten voorzien van de noodige bescheiden, zoo als dit bij de bestaande verzekerin gen in gebruik is, of wel zoo als men van gouveruements- wege zou noodig en nuttig achten. Telken drie maanden zouden dan die ambtenaren aan hunne superieuren, bij staat met bijgevoegde bijlagen magtiging kunnen vragen om die personen in liet fonds op te nemen. Aan de afdeeliug

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1