J\'o 125. T weede Jaargang. 1862. «Qcföer, JiieutiieÖtep, lïïiffemsoorö, en,v ZATURDAG 2 AUGUSTUS. De Natie wordt wakker. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan dentJitgcvcr S. Gii.tjes. De prijs der Advertenties is van 14 regels 40 Centsvoor elkeu regel meer 10 Cents. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en-Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advertentien irite/enden. Ingezonden stukken ecu dag vroeger. n. De belangrijke verandering van onze constitutie opende een nieuw tijdperk voor liet leven van Neêrlauds bevol king. Volgens den Minister, die de zitting der dubbele Kamer sloot, leverde zij een tafereel op //eenig in de his torie, te midden der beroeringen van Europa". Hij eindigde zijne rede met deze opmerkelijke woorden//Elders worden grondwetten geschonden, verscheurd; hier werd de grond wet geëerbiedigdgezuiverd. Elders werd het koningschap verbannen; -hier werd het op betere grondslagen bevestigd. Elders worden de partijen en partijschappen met den dag talrijker en stouter, en bedreigen elkander met strijd en moordhier is de stof tot verdeeldheid zorgvuldig opge ruimd, en reiken alle ingezetenen elkander eendragtig de broederhand toe". De kalme houding van onze Natie heeft meer uitgewerkt dan de barricades te Parijs, Weenen en Berlijn. De woor den van den Minister getuigen het; zij bevestigen onze denkwijze van liet volkskarakter, zij vernietigen elke scheeve bcoordeeliug. Terwijl in Frankrijk, Oostenrijk en Pruissen de reactie heeft getriomfeerd op de ontijdige uitbarsting van den volkswil, in 1848, zijn in Nederland de pogingen van de mannen des behoudsom ons terug te voerenvruchte loos gebleven. Maar zou de nieuwe grondwet vruchten dragen, dan vor derde zij eene geregelde uitvoering. Dit was de taak van liet Ministerie, dat in November van het volgende jaar op trad, met den heer Thorbeche aan het hoofd, een der grootste voorstanders en medewerkers der grondwetsherziening. Wacht op onze daden''dit was het antwoord van den genialeu mantoen hem in de Tweede Kamer naar de rig- ting van het Kabinet gevraagd werd. De verwachting, die inen van liet ministerie Thorbecke had, was geëvenredigd aan de sympathie van alle welgezinden in den lande. De taakwelke het op zich genomen hadnl. de geregelde uit voering van de nieuwe of liever gewijzigde grondwet, werd met zeldzamen ijver aangevat en volvoerd. Verscheiden nieuwe wetten waren daarvan het gevolg; de voornaamste waren: die tot regeling van het kiesregt, de zamenstelling en magt der Provinciale Staten, de gemeente-wetenz. Do eerste bijeenkomst van de loden der Tweede Kamer, door de belastingbetalende ingezetenen gekozenleverde een groot contrast op met vorige vergaderingen. Wij bedoelen niet dat allen deftig in liet zwart gekleed waren, en niet, zoo als weleer, in jagtcostuum en allerlei tenue, zoodat de kleeding de bontste staalkaart opleverdedie ooit een Meêr- niaker in Europa heeft bezeten, het contrast bestond niet minder in de meerdere werkzaamheid, in de redevoe ringen der afgevaardigden, die bij regtstreeksche verkiezing, zich voor het eerst deden lioorendie, onbesmet inet den ouden zuurdeesem, aan de parlementaire debatten een geheel ander karakter cu het Ministerie steun gaven. Dit was een gelukkig uitwerksel van de nieuwe kieswet. De voormalige leden van de Tweede Kamer waren voor het grootste deel herkozendit kon men verwachten van ecne Natie, die gehecht is aan het bestaande. Nogtans werd de candidatuur van de reactionaire en onbeduidende lcdeu hevig inde dagbladen bestreden; de journalisten, waaronder niet weinig regtsgeleerdonbedienden zich van de pers 0111 het volk op de hoogte van de gewigtige zaak te brengen. Het spreekt van zelf, dat deze penncstrijd de oogen opende, vele dingen aan het licht bragt, die met den sluijer des geheims waren bedekt geweest, de kennis der wetten en van de personengeroepen om zitting te nemen in de Wetge vende Vergadering, vermeerderde, in het algemeen do publieke belangstelling opwekte en verhoogde en de Natie wakker maakte. De staat-huishoudkunde was dikwijls de toetssteen der auteurs, en zoo kwamen onder het Volk de eerste beginselen van eene wetenschap, waarvan zelfs de naam bij velen onbekend was. POLITIEK OVERZIGT. De Eerste Kamer der Staten-Generaal is den 30 jl. ver gaderd. Er is rapport uitgebragt over de geloofsbrieven van het nieuw benoemde lid, den lir. Viruly. Voorts zijn er eenige mededeelingen gedaan eu is ten slotte door de Kamer bepaald, dat a.s. vrijdag (heden) ten 2 ure in behandeling zullen worden genomen de wetsontwerpen lc amortisatie van schuld; 2° tot naturalisatie van Th. Schncider en anderen, in het verslag wordt gezegd dat hier tegen geene beden kingen zijn gemaakt en 3C tot wijziging van Hoofdst. X der Staatsbcgrooting over 1861. In de Ital. zaak is thans eene nieuwe verwikkeling ontstaan. Eenige Italianenniet tevreden met de bezwarendie Itomo en Venctie reeds opleveren, hebben te kennen gegeven, dat ook Zwitsersch Tessino aan Italië behoort. Daarover heeft de Minister Duranilo in 't parlement het woord gevoerd en men heeft uit zijne woorden begrependat de regering wenschte ook Tessino bij Italië gevoegd te zientegen eenige vergoeding van een anderen kant aan het Zwitsersch geineenebest te bezorgen. Dit heeft iu Zwitserland tot grootc beweging aanleiding gegevende afgevaardigden van Tessino hebben openlijk de gehechtheid van 't kanton aan den Boud te kennen gegeven en de nationale raad heeft, even als do raad der Staten eene motie aangenomen, om tegen dchoogc cischen van Italië protest aan te teekeneii. Ten slotte heeft de Minister Ralazzi gemeend de woorden van generaal Durando te moeten toelichten ten einde den kwaden in druk weg te nemen, dien deze zaak in Zwitserland reeds gemaakt heeft en zeker in geheel Europa zou maken. De vrees voor een onberaden stap van Garibaldi is nog spoediger geweken, dan hij was ontstaan. Dat de regerin gen te Turijn en te Parijs beiden er door bevangen zijn geweest, bewijst wel, dat er goede gronden voor waren; de expeditie is thans echter opgegevenihcu beweertdat Garibaldi ook geen genoegzame medewerking ondervond. Dit kon wel zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1