T weetle Jaargang. 1802. Defócr, 3ïieuroeÖiep, WtffemsoorÖ, en5. ZATURDAG 9 AUGUSTUS. De Natie wordt wakker. M 125. I NIEUWE COURANT VAK DEK Verschijnt WOENSDAG en ZATUKDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan denUitgevcr S. Gii.tj i:s. De prijs der Advertentikn van 1-1 regels is 40 Centen; voor eiken regel meer 10 Centen. Zegclrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en V rijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertcnticn intczcnden Ingezonden stukken een dag vroeger. IV. De gevolgen der regtstreeksche verkiezingen waren niet alleen op te merken in 's lands vergaderzaal, tijdens liet Ministerie Thorbecke aan het bewind was, zij hebben zich ook vertoond 11a de «April-koorts", en teruggang on mogelijk gemaakt. De Pbtó.?vertegenwoordiging was mede zigtbaar in de vergaderingen van Provinciale Staten en Gemeentebesturen. De eandidaten van de vrijzinnige kie- zersvereenigingen bekwamen dikwijls de meerderheid der stemmen en spraken voor de belangen van district en ge meente. Steuographen en dagbladschrijvers gaven ecu vol ledig verslag van het verhandeldeen zaken «waar men zich vroeger niet rneê bemoeide", toen alles nog achter gesloten deuren werd beknutseld, werden het onderwerp der gesprek ken van den dag. De magere rapporten van geheime zit tingen leverden niet meer, dan hetgeen men nuttig en oorbaar achtte voor de landskinderen, en verspreidden wei nig meer licht een nachtkaarsje. Van daar de algemeene onverschilligheidvan daar«dat men er zich niet meê bc- bemoeide". Onbekend maakt onbemind. liet stelsel der souvereiniteit van de Provinciale Staten, onder het stadhouderloos bestuur ontstaan, leidde tot de oppermagt der steden, en werkte hoogst nadeelig op de eenheid en klem der Itegering. Dit beginsel breidde het aanzien der stedelijke regenten uit, die door allerlei middelen ambten en waardigheden in hun geslacht trachtten erfelijk te maken, bijna alle winstgevende bedieningen aan zonen, echtgenooten of andere van hunne betrekkingen schonken en de waarneming er van, voor weinig loon, aan personen van geringeren stand overlieten. Deze familie-regering maakte misbruik van gezag, miskende de regten der burgers, en was bij het volk gehaat. Onder de regering van koning Willem I en zijn opvolger, bleef het kwaadhoewel in mindere mate, bestaan; het zal eerst uitgeroeid worden bij cene eerlijke uitvoering der wettendie een uitvloeisel zijn van de gewijzigde grondwet. Want het kwaad bestaat nog, wij zouden het kunuen aautoonen met iableaux vivants. Het bekende spreekwoord Charilé bien ordonné commcnce par soi-meme, dat eertijds met vaderlijke zorgvuldigheid door de regenten werd toegepast, wordt nog niet geheel versmaad. De kiezers gelieven slechts hunne oogen te ope nen om hiervan overtuigd te worden. Wanneer wij den blik beperken tot eigen kring, dan ontdekken wij de zelfde verschijnselen de zelfde gebreken in het bestuur als elders. Ook hier was het nepotisme door gedrongen, ook hier zeide men: Pour nous et nos amis. Na de invoering der nieuwe wettenverminderde het kwaad. Dij de verkiezing van leden der Tweede Karner stemden onze kiezers voor liet grootste gedeele den liberalen candi- daat, door de Alkmaaarsche kiezersvereeniging «Grondwet" aanbevolen, en die in de meeste gevallen werd afgevaardigd. Van Alkmaar begon de Victorie. I11 de keuze van leden der Provinciale Staten kwam ook eenige verandering en werden niet alleen Burgemeesters, maar ook Wethouders gekozen. Bij de zamenstelling van den Gemeenteraad, ingevolge de nieuwe wetwerden hier al de oude raadsledenop een naherkozen. Men was aan de namen gewoon. De keuze van nieuwe leden scheen moeijelijker te zijn. En toch: er moest ander bloed in den Raad. Er werd gestemd, her stemd, totdat hij voltallig was. De nieuwe wet bragt vele veranderingenverordeningen en werkzaamheden mede, die vroeger, bij den ouden slender oimoodig waren, De periodieke aftreding der leden, overlijden en vermeer dering van bevolking hadden herkiezing van aftredende en Verkiezing van nieuwe leden tengevolge, waarbij de kiezers meer dan eens het belang der Ingezetenen en den bloei der gemeente boven het bijzonder belang van personen stel den, die zich zelveu of hunne vrienden hadden aanbevolen. Het is niet onopgemerkt gebleven, dat er van tijd tot tijd meer belangstelling wordt betoond in de zaken der ge meente. De verkiezingen in het afgeloopen jaar en in de vorige maand hebben dit bewezen. De laatste verkiezingen hebben zelfs tot vereenigingen geleid, van welke de kiezersvereeniging nlicndragt maakt Magt als gevestigd kan beschouwd worden, aangezien vau de vier door haar gestelde eandidaten drie gekozen zijn. Men heeft zelfs het bestaan van ^wewrlo-kiezersvereenigingen bekend gemaakt, ja, wat meer is, men heeft bij eenc eerste vacature, drie personen bij voorraad aanbevolen. De toene mende belangstelling in de keuze der raadsleden is hier dus duidelijk gebleken, vooral bij' de herstemming; zij zal, wij houden ons daarvan overtuigd, niet verflaauwen. De plaats gehad hebbende omstandigheden hehben de kiezers wakker gemaakt. POLITIEK OVEIIZIGT. In de zitting der Eerste Kamer vau Woensdag jl. is het west-ontwerp tot afschaffing der slavernij in West-lndie aan genomen, met 19 tegen 13 stemmen. De beide Kamers der Staten-Generaal zijn thans uit eengegaan en zonder onvoorziene omstandigheden kan het zittingjaar 1861/62 als geëindigd worden beschouwd. De nieuwe zitting zal dit jaar, krachtens de Grondwet, den 15" September worden geopend. De berigteu uit Italië luiden nog steeds hoogst onrust barend. Naar het zich laat aanzien, zijn in dat Rijk grootc gebeurtenissen op til. Bij de Departementen van Oorlog en Marine is alles in de weer om ongeregeldheden te voorko men en zoowel de Italiaansche Regering als het Pranschc Gouvernement zijn zeer op hunne hoede. Eene stoomboot was uit Palenno teruggekomen, waar men insgelijks gewei gerd had oin 100 vrijwilligersdie aan boord warente laten ontschepen. Van Palermo naar Cortona zijn vertrok ken 8 bataillons troepen en cene batterij artillerie. Men

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1