M f 20. Tweede Jaargang. 1802. fjeföer, OTieutoeÖiep, UMemsoorÖ, cn,v WOENSDAG 15 AUGUSTUS. De strijd in de Staten van Amerika. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATU11DAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden1.30 Franco per post v „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan dcnUitgcvcr S. Gii.tjks. De prijs der Advertentien van 14 regels is 4 Centen; voor eiken regel meer 10 Centen. Zegel regt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentien intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Gouverner les pcuplcs conlre leur volonlé, eest se rendre tres miserable pour avoir le faux honneur de les tenir dans Vesclaoage. EÉXÉI, ON. liet is bekend, dat de Zuidelijke Statcu zich van de Unie hebben afgescheiden, tot behoud van de slavernij. De ver kiezing van den tegenwoordigen president, Lincoln, den can- didaat der republikeinsche partijwas het eerste bewijs van veerkracht tegen de slavenhouders, wier belangen tot dus verre in het oog waren gehoudentot het behoud der Unie. In het Noorden, waar de slavernij door niemands belang gevorderd wordt, valt het ligt tegen het bestaan en de door het Zuiden beoogde uitbreiding der slavernij gezind te zijn terwijl daarentegen de planters van de Zuidelijke staten mecncndat het behoud van hunne slaven voor hen eene qurestie is van lo be or nol lo be. De oorlog moet strekken om de afgescheiden staten in de Unie terug te voeren. Gelukt dit, dan zal de afschaffing der slavernij een gevolg zijn van hunne onderwerping. De beroemde Amerikaansche geschiedschrijver J. L. Molleij verdedigt in zijne Causes of the ci-vil war in America den door het Noorden ondernomen strijd; hij spreekt alleen van deti opstand tegen de instandhouding van de Unie, niet van de slavernij. In den aanvang van zijn geschrift lezen wij //De begonuen burgeroorlog heeft deze feitelijke qutcstie te regelen, of de groote Repubi.iek van de rol der natiën zal verdwijnen, dan of zij bestemd is den storm, die over haar hoofd zich heeft zamengepakt, te overleven". Indien men de bcrigteu omtrent de stemming der Noor delijke bevolking en de handelingen der Regering onbevoor oordeeld nagaat, dan is het onmiskenbaar, dat het eenige doel van den oorlog aanvankelijk was en steeds gebleven is het in de Unie terug brengen der afgescheiden staten, hunne onderwerping. Men strijdt voor de Unie, voor het gelief koosde beeld der eigen nationale grootheiddat door den afval der slavenstaten verbroken wordt. De Noord-Ameri kanen, de Yankees vooralhebben eene groote mate van vaderlandsliefde, niet slechts in deu goeden, maar ook in den slechten zin, dat isvan nationale ijdelhcid en zelfzucht, en dit gevoeldoor deu onvcrwachten afval der Zuidelijken tot hartstogt opgevoerd, heeft hen voor de zaak hunner Unie met eene magtige geestdrift bezield, welke noch de verdediging hunner stoffelijke belangen, noch de afkeer van de slavernij hun had kunnen inboezemen. Van den beginne hebben zij de bewoners der Zuidelijke staten als opstandelingen beschouwd. Wij herhalen het: do Federalisten strijden niet voor de afschaffing der slavernij, maar voor de handhaving der Unie. De afkeer van de Unie in de Zuidelijke Staten, in ver band met de uitecnloopendc belangen en karakters, was al gemeen en heeft tot afscheiding geleid, toen de slavenpartij niet weder de geheele Unie kon beheerschen. Tot die afscheiding waren zij bevoegdvolgens de moderne beginselen van het staatsregtwaarbij het oude, zwak verdedigde, stelsel van t goddelijk regt van regerende geslachten of van de overheid in 't algemeen in duigen valt. Volgens deze beginselen gaat het staatsgezag uit van het Volk zelf, en is wettig in ver houding tot de goedkeuring der Natie. De bevoegdheid om zijne Regering af te schudden, hoe mocijelijk het ook moge zijn om hare grenzen aan te wijzen, bestaat zonder twijfel wanneer de Regering algemeen met den volkswil in strijd is. En dit was het geval met de Zuidelijke staten tegenover het hoogste staatsgezag der Unie. Dat zij zich afgescheiden hebben tot behoud van de slavernij en uit antipathie tegen hunne Noordelijke laudgenootenontneemt hun de bevoegd heid tot afscheiding niet, hoe slecht de beweegreden ook is. De vrijheid wordt door de Noordelijken, de slavernij door de Zuidelijken vertegenwoordigd. De eersten verdienen onze sympathiede zegepraal hunner wapenen zal den onder gang der slavernij medebrengen. liet is zeker niet onbelangrijk na te gaan, hoe schaam teloos het regt, de wet en de menschelijkheid vertreden worden door de slavenhouders tegenover hunne rampzalige slagtoffere. De slavencodex bevat, volgens een geacht statisticus en jurist, hoofdzakelijk de volgende punten: 1°. Slaven mogen, zonder eenige beperking ten opzigte der scheiding van ouders en kinderenman en vrouw enz.verkocht en overgedragen worden. 2°. Daar de slaaf ecu persoonlijk dier is, kan hij ten allen tijde verpandverhuurdverkocht of bij testament vermaakt worden. 3°. Al wat een slaaf heeftbehoort aan zijn meester. Hij verwerft voor zich zeiven nietsmag geenc contracten sluiten of trouwen. De betrekking tusschen slaven en slavinnen wordt bij de wet contvberniwm (zamenleving) genoemd. Zij kunnen dus geene bigamie begaan, noch ge zinnen vormendaar de meester over de jonggeboren kinderen beschikt. Als een kind 3 weken oud is, wordt de moeder in working order, d. i. klaar voor den arbeid, beschouwd. 4°. De meester mag een slaaf tuchtigen, al slaat hij hem ook kreupel of mismaakt, of zelfs dat de dood er op volgt. In Zuid-Garoliua alleen is bij boete verboden, om een slaaf de tong uit te snijden, de oogen uit terukken, te castreren of tc branden. 5°. Het is verboden, bij eene boete van 100 dollars, om een slaaf onderrigt te geven in het lezen en schrijven. De verhouding tusschen heeren en slaven istengevolge van deze en meer aller schandelijkste bepalingen van de Ameri kaansche slavenwet, enkel die van den sterke tegenover den zwakke. Over het algemeen merkt men drie stelsels van behandeling op. liet eerste is het stelsel der brutale, maar consequente magt. Blijkens de ervaring, is dit het beste, daar hier de slaven het stiptst gehoorzamenen derhalve het minst getuchtigd worden, liet tweede is het stelsel van bedreigingen en bedrog. Yele karakterlooze despoten geven aan dit stelsel de voorkeur boven bestraffing, llunnc plan- taadjes snellen gewoonlijk den ondergang tc gcmoct. J)c

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1