Jfö 129. Tweede Jaargang. 1862. DefÖer, JïieuraeÖiep, WiffemsoorÖ, ciij. ZATURDAG 23 AUGUSTUS. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURÜAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zicli bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan dcnUïtgcvcr S. Giltjes. De prijs der Advertenties van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentiën intczcndciu Ingezonden stukkeu een dag vroeger. Het aanstaande Nederduitscho Taai-Congres te Brugge. De hoofdstad van West-Vlaanderen is aangewezen voor de zevende bijeenkomst van Vlaamsche en Nederlandsche letterkundigen. Men zal elkander mededeeleu welke werken sedert het vorige congres in de Nederlandsche en Vlaamsche talen het licht hebben gezien en welke vorderingen beide talen sedert dien tijd gemaakt hebben. Een geacht schrijver zegt: «De letterkunde van een volk is de spiegel der heerscheude zeden". En inderdaad, wij vinden dit bewaarheid in de algemeene geschiedenis en in die van ons Vaderland. De jaarvergaderingen van Neder landsche en Vlaamsche taal- en letterkundigen, dagteekenen van 1855en behooren dus tot den jongsten tijd. Zij zijn een teeken van vooruitgang, een bewijs van ingenomenheid met de studie der taal en de vruchten der letterkunde. Eene vereeniging van geleerde mannen kan niet anders dan nuttig zijn voor hare beoefening en licht verspreiden op haar gebied. Wij zien dan ook het zevende taai-congres met belangstelling te gemoeten zullen niet in gebreke blijven om de verslagen naauwkeurig te lezen. Do gemeenteraad van Brugge heeft zijne belangstelling in het congres getoond, door eene subsidie van 3000 fr. toe te staan voor feestenwelke aldaar zullen gegeven wor den om de achtenswaardige geleerden met de meeste ouder scheiding te ontvangen. Eene gelijke som is door den provincialen raad van West-Vlaanderen toegestaan. Sommigen in België hebben aan het congres ook een staatkundig karakter toegedicht, en dienaangaande lasterlijke geruchten verspreid, ten aanzien van de gevoelens in de Vlaamsche provinciën. Sedert eenige jaren hebben Nederland en België betui gingen van sympathie en van goede nabuurschap gewisseld, welke door de goedgezinde burgers van weerszijden zijn toegejuicht. De beteekenis hiervan is duidelijk. Beide na tiën werden in 1830, na eene niet gelukkige verbindtenis van vijftien jaren, met geweld gescheiden. Weldra bleken zij tevreden te zijn met die scheiding. Ieder denkbeeld om tot het verledeue terug te keerenwas zoowel door de eene als door de andere partij opgegeven. De oude wrok werd niet langer in het leven gehouden, men gaf elkander de hand. Handelsbetrekkingen werden gemakkelijk gemaakt en uitge breid. Ook het gemeenschappelijk politiek belang bragt mede, banden van vriendschap en vertrouwen aan te knoo- pen in een tijd, waarin gemeenschappelijke gevaren de onaf hankelijkheid en het bestaan van beide natiën konden bedreigen. De uitingen van den volksgeest vonden hun grond in de zorg voor de onafhankelijkheid der beide nationaliteiten. En evenwel hebben eenige onverstandige personen aan België en vooral aan de Vlaamsche provinciën den wensch toegedicht, om weder tot den toestand van 1815 terug te keeren. Wij hebben in het hoofd-artikel nEen geruchtvoorko mende in No. 103, sprekende over eene geprojecteerde ver bindtenis tusschen den Prins van Oranje eu Prinses Anna Murat, op de vraag: Waarop steunen die geruchten ge antwoord: //Alleen op de veronderstelde Napoleontische politiek, aan welke men de verovering der Bransche pro vinciën van België toedicht, lteeds na den dood van koning Leopold zou deze plaats grijpen, als wanneer onze Koning de Vlaamsche provinciën zou verkrijgen". Wanneer wij de latere verdichtselen, waarvan hier boven sprake ismet deze geruchten in verband brengenvalt het niet moeijelijk om aan het te houden taai-congres te Brugge een politiek doel toe te schrijven. Wij gelooven echter, dat zoodanige bedoeling niet ligt in den geest van de leden dier vergadering, maar dat dc bijeenkomst haar eigenaardig karakter zal behouden. POLITIEK OVERZIGT. In ons vorig nommer meldden wij, dat Napoleon op den 15 Aug. jl. geene rede had gehouden, waarin hij zijn voort aan te volgen gedragslijn blootlegde, betreffende dc Italiaan- sche aangelegenheden; thans berigt mendat de heer Lavalette, Prankrijks diplomatiek gezant, zich den 19 dezer naar den Paus heeft begeven, om hem de verzekering over te bren gen, dat Keizer Napoleon nimmer eenigen aanval op het Pauselijk grondgebiedzoo als het thans beslaatzal ge- doogenen dat hij tot eiken prijs de onschendbaarheid van het Pauselijk gezag zal welen te doen eerbiedigen. Gewigtige woorden voorwaar, die van gewigtige gevolgen kunnen zijn voor de naaste toekomst; want daar tegenover staat hetgeen Garibaldi, volgens men berigtverklaard heeft: dat hij eerst dan de wapens zal nederleggen, wanneer Victor Emmanuel en Keizer Napoleon tegenover Europa de vcr- pligting op zich nemendat Rome binnen een te stellen termijn door de Fransche troepen zal worden ontruimd. Volgens latere berigten is de Constilulionnel gemagtigd, bovenstaande woorden van den heer Lavalette weder te logenstraffenhet blad voegt er bijhet spreekt van zelf, dat zoolang de Eranschc troepen tc Itomc zijn, de Paus gccu inval in zijne staten heeft te duchten. Dit alles neemt niet weg, dat Garibaldi op Sicilië zijn weg gaat, dat hij Catauia heeft bezet zonder daarin te zijn belemmerd, dat de troepen zich steeds op behoorlijken afstand van hem houden, en dat het dus zeer mogelijk is, dat de Generaal, niettegenstaande de kruisende marine, het kanaal oversteekt cn spoedig voet op vasten wal zet, om in 't Napelsche, talrijke vrijwilligers rondom zich te scharen. De zaken loopen dus steeds erger, de crisis wordt dreigender, en het is niet in 't minst te voorzien, waarop dat alles moet uitloopen. Uit brieven, welke men uit New-l'ork ontvangt, verneemt men, dat de Zuidelijke Staten het vuur hunner batterijen geopend hebben tegen de Noordelijken, die aan de andere zijde van de St. James-rivier hunne stellingen hebben ingeno men. In den laatstcn tijd moet een zeer sterke beweging, ten gunste van de afschaffing der slavernij, de eenige plank des behouds, welke aan het Noorden is overgeschotenzijn ontstaan. Helaas, zoolang al dc legers der Federalisten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1