M 151. Twccdti Jaargang. 1802. «jjcföcr, JNeumeÖiep, WtffemsoorO, CI15. ZATURDAG 50 AUGUSTUS. De wereld wil bedrogen zijn. «7 n NIEUWE COURANT VAK DEK Verschijnt "WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan denUituever S. Giltjks. De prijs der AdvkIitkntien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags cn Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertcuticu intczcnclen.. Ingezonden stukken een datr vroeger. Met wsJdl!6eS"aaiti«3c TTo-Wiiiliel-Rietvcldsche Wcdimcn-waarborg-foinis, "Dat is immers altemaal gekheid, die Wetenschap Wat zou die wetenschap weten Ja, een Eclips mogt ze kunnen berekenenop de minuut af; inaar een Wedu- wenfonds wegcijferen, dat zal niet gebeuren." Zoo sprak de oude heer Te Winkel, en zoo sprak, met hem, tegelijk, de oude heer Rietveld, op de Noordermirktlette. dubbele S, n°. 477, te Amsterdam. Eu of nu al doctor Stamkart, en of ook al professor J.obatto daar met verstand van zaken tegen-inschrevenhet hielp nietmetalde Ainster- damsche Firma, die zoo oin en bij de veertig duizend gulden administratieloon trok, ieder jaar, o, zij riep maar gestadig: "het zijn de slechtste vruchten niet waaraan dc wespen knagen. Enkel broodnijd, louter afgunst! Laat ze het ons maar eens nadoen. Leve de praktijk, weg met die zwart gallige en kwaadsappige Theoristen Niemand heeft van zulke dingen kennis, dan wij alleen." Toen kwam echter langzamerhand een heer Doyer op het tapijt, en de oude heer Rietveld trad statig van het tooneel. Hij scheen geld genoeg te hebben en het was hem toch ook min of ineer benaauwd geworden door zoo'n geweldige oppositie, uit genoegzaam alle hoeken van het land. Die heer Doyer was, blijkens de ingewonnen berigten, een welmeenend man. Hij aanvaardde den boedel Te-Winkel ouder benefice van Inventaris, en weldra vernam men, dat hij een nieuw beheer van zaken zou invoeren, zonder echter aan den wormstekigeu wortel van den Weduwenboom in 't geringste iets te doen. Dat was wel niet wijsmaar het was zoo als het zijn moest: immers, aan de bron van het kwaad viel niets te veranderen, of te verhelpen: het kind was in de geboorteof al vóór de geboorte bedorven en had toen 1 Mei 1827 het Gouvernement verstand gehad, dan zou het dat monster destijds reeds het eerste daglicht hebben moeten beletten. Maar ieder, die in die dagen leefde, liet ook gaarne alle anderen leven. Alzoo, de oude heer Rietveld verdweengelijk vroeger ook een nog oudere heer Te Winkel reeds verdwenen was, en het nieuwe reglement verscheen,1 Februarij IS61 maar met de oude kwaal in het lijf. liet is precies vijftig Artikelen lang en handelt over alles en allesdus ook over de Adminis tratiekosten Art. 16), die, veiligheidshalve, nu vooruit moes ten worden betaaldte weten naar gelang der klasse van deelneming, f3, f6, f7.50 en f9; alzoo, door elkaar, gemiddeld f4 sjaars van elk lid. Dit geeft toch van de thans nog overgeschoten vierduizend leden een zoet somme tje van IGduizend galden overliet loopende moord-jaar 1862 op 1863, dat is zoowat voor ieder van de twee Directeuren een Ministers-traetement. Aardig ja, wèl, zóór aardig, maar minder aardig is dat grijnzende cijfer van zes-honderd twee-en-veertig Weduwen, die daar telkens allerlei leelijke tijdingen moesten vernemen, als zijnde deze, sedert de in voering van het nieuwe Reglement, om zoo te zeggen, on ophoudelijk aa« de orde van den dag. Het eerste gelui van dc Te-Winkel-Doyersche doodklok verkondigde, reeds vóór de vernieuwingskuu rcene vermindering van 25 pCt. op het verwaarborgde Weduwen pensioente weten, tegen den 1 September 1S60.liet tweede gelui van de kerk hof-klok bromde, tien maanden later (1 Julij 1861), dc arme vrouwen ecne nieuwe korting van 5 percent onbarm hartig in het oor.Den 1 Nov. 1861, bengelde de graf- klepel op nieuw en luidde, dat er nu maar G1 percent meer keu worden uitgekeerd.lu Januarij 1862, klingelde het fatale ding al weêr eene schrikmare, roepende, bang en naar: "zoo lang het nog duurt, 60 percent, 60 percent F'En het certificaat van de echtheid dier verschillende en altijd akeliger wordende tijdingen werd bestendig onderteekend, ook door den welmeeneuden heer B. Doyer J.zoondie den vacanten zetel van Yadcr Rietveld had ingenomen, onder be lofte van beterschap. Eu zoo dan was die vreeselijke Eclips, waarvan Doctor Stamkart (dc man van de "dwaze" Wetenschap) had gesprokennu reeds in vollen gang. Niet alleen de boeren, maar zelfs de burgers, en allereerst de treurige Weduwen, begonnen thans toch wel eenig geloof te hechten aan de cijfers van professor Lobatto, hoe onaan genaam de uitkomst dier wreede berekeniug ook al mogt zijn. Doch, hoor: daar klept de heer Doyer al weêr, en het is nog niet eens de eerste Mei; die lieve Mei, ja, zij brengt voor de vrouwen in het weduwenkleed een hartver scheurend nieuws, een kwade meidoorn, aan: de heeren Te Winkel-Doyer publiceeren haar eene uitkeering van slechts vijftig percent! Dat gaat waarlijk vlug in zijn werk, mis schien nog wel wat sneller dan de slimste cijfermeester het had durven calculeren. Zoo is altijd met zulke steile en gladde hellingen het geval: begint incn eenmaal te glijden, dan is er geen stutten meer aan de aard. Alzoo kwam er dan ook nu reeds den 1 Julij 1862, een laatste (zeker niet do allerlaatste) telegram, waaruit de. belanghebbenden konden lezen, primodat ook de heer Te Winkel thans den weg is ingeslagen, die zijn vorigen compagnon Rietveld en zijn heer Vader zoo beviel, waarschijnlijk naar een of ander rustig buitentje, en dat wederom een andere wel- meenende directeur, de heerE. Warnsinck (tot slot van re kening) in zijne functie is opgetredenmaar secuudoen in het voorbijgaan deelt de telegram ook nog even mede, dat er op 1 Aug. 1862, maar slechts vijf-en-dertig percent meer kau worden uitbetaald. liet is in de daad meesterlijk Die den 1 Aug. 1859, b. v. 'sjaars f500 trok, kreeg een jaar later, 1 Aug. 1860, f 400den 1 Aug. 1861 was die jaarwedde al gekrompen tot f350, en wederom een jaar later, 1 Aug. 1862, bedraagt datzelfde gewaarborgde jaarlijksclie Weduwen-inkomen slechts honderd-vijf-en zeventig gulden. Is dat nu geen Eclips, en waren die Amsterdamsche Waarborggeuootschapsvruchtenwaaraan de Wetenschap "knaagde", wel niet de slechtste van geheel dc wereld. Dochwat zal er nu gebeurenvraagt misschien

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1