T weedc Jaargang. 1862. -fjeföer, OlieuroeDiep, IMfemsoorÖ, en,v ZATURDAG 6 SEPTEMBER. Zitting van den Gemeenteraad M 155. 11- NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt "WOENSDAG ca ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post v v „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren cn Post directeuren. Brieven franco aan douTJitgcvcr S. GlLTJ£S. De prijs der Advertenties van 11 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Adverteuticn intezeaden* Ingezonden stukken een dag vroeger. op Dingsdag 2 September 1862. Voorzitter de lieer Mr. K. J. C. Stakman Bossc. Secretaris de heer L. Verhey. Afwezig de heeren Strootman en Lastdrager. 1). Beëediging der nieuwe leden. De nieuw benoemde leden, de lieeren Papineau, Boomsma en Maalsteedleggen de bij de grond- en gemeente-wet gevorderde eedeu af; worden daarna door den Voorzitter geluk gewenscht en welkom geheeten, waarna zij aan de zitting deelnemen. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 2). Onderzoek geloofsbrieven van eeu nieuw lid. Met goedvinden van de overige ledenverzoekt de Voor zitter aan de heeren Graat, de Lange en Verweijde om de geloofsbrieven van den heer J. C. Slebe te onderzoeken. Die heeren zich daartoe bereid verklarende, verwijderen zich tot dat einde uit de raadzaal. Gedurende dien tijd wordt de vergadering geschorst. Genoemde commissie hare taak volbragt hebbende, rap porteert dat de stukken in orde zijn bevonden en conclu deert tot toelating, waarmede de vergadering zich vereenigt. 3). Benoeming van een Wethouder. De heeren Reeringh en Haremaker maken met den Voor zitter het bureau van stemopneming uit. De uitslag der eerste stemming is ais volgtde heeren Boomsma 5, Reeringh 4, Zurmuhlen 2 en Verweijde 1 stem 2 blanco briefjes. Niemand de volstrekte meerderheid verkregen hebbende, wordt ingevolge Art. 36 van het reglement van orde tot eene tweede vrije stemming overgegaan. De heer Boomsma bekomt 5, de heer Reeringh 5de heer Zurmühlen 3 stemmen 1 blanco biljet. Herstemming tusscheu de heeren Boomsma en Reeringh waarbij op den heer Boomsma 6 en op den heer Reeringh 5 stemmen worden uitgebragt, 3 blanco briefjes. Waaruit de benoeming van den heer Boomsma blijkt, die echter verklaart als een der jongste leden, niet in zoo verre met de gemeentezaken bekend te zijn, dat hij zich in staat acht, om de betrekking van wethouder naar be lmoren te vervullenom welke reden hij voor de benoeming bedankt; terwijl hij voor het hem geschonken blijk van vertrouwen zijne erkentelijkheid betuigt aan die leden van de vergadering, die hunne stem op hem hebben uitgebragt. Vervolgens wordt overgegaan tot eene nieuwe stemming, waarvan de uitslag is, dat de heeren Reeringh 6, Zur muhlen 4, Verweijde 1, de Breuk 1, Papineau 1 en Maal steed 1 stem verkregen. In dat artikel leest men: „Wanneer niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregenwordt tot ccuc tweede vrije stemming overgegaan cn wordt ook bij deze gcene volstrekte meerderheid verkregendan wordt eene derde stemming bepaald tot dc twee personendie bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verkrotten". Alzoo geene vblstrekte meerderheid verkregen hebbende, werd tot eene tweede vrije stemming overgegaan en werden de volgende stemmen uitgebragtop de heeren Reeringh 5 •Zurmuhlen 4', Maalsteed 3, de Breuk 1 en Papineau 1. Herstemming tusscheu de heeren Reeringh cn Zurmuhlen. Uitslag: dc heer Reeringh wordt benoemd met 7 stemmen, terwijl 4 op den lieer Zurmiililen zijn uitgebragt en 3 blanco .briefjes. De heer Reeringh verklaart biuuen 24 uren van zijn besluit kennis te zullen geven. De heer Haremaker verlaat de vergadering. 4.) Aanbieding der gemeente-begrooting over 1863. Aan elk der leden van de vergadering wordt een exempl. van de begrooting uitgereikt en wordt besloten over te gaan tot het formeren van drie afdeelingeu, hetwelk bij loting geschiedt cn waarvan de uitslag is als volgt: lc Afdeeling: de heeren Reeringh, Graat, de Breuk, Maalsteed en Strootman. 2° Afdeeling: de heeren Verweijde, de Lange, Jauzen, Papineau en Haremaker. 3C Afdeeling: de heeren Zurmuhlen, van Kelckhoven Boomsma en Lastdrager. Dc Burgemeester en de beide Wethouders zullen elk eeu der afdeelingen presideren. 5). Aanbesteding ondervdjzerswoning in de Schoolstraat. Wordt besloten, op voorstel van B. en W., om aan dc uitvoering tot bouwing dier woninggeen gevolg te geven. G). Brug aan den ingang van het lleldersch Kanaal. Wordt gelezeu eene missive van de spoorweg-commissie, met verzoek een bijgaand ontwerp te onderzoeken en na de goedkeuring aan den Minister van Binnen!. Zaken in te zendenbij dat ontwerp wordt voorgesteld, dat de gemeente een gedeelte grond bij de monding van lic-t lleldersch kanaal aan het lijk zal afstaan en tevens /'45000 zal verstrekken, terwijl het rijk in het maken van eene nieuwe brug en het verdere benoodigde zal voorzien. De Voorzitter stelt voor, uithoofde van het belangrijke dezer zaakom eene commissie te benoemen tot een speciaal on derzoekaangaande deze voorstellenen aan die commissie te verzoeken over 14 dagen rapport uittebrengen. Do heer Bakker zegt het wenschelijk te achten om dc benoeming dier commissie aan den Voorzitter over te laten omreden het niet onverschillig is wie in die commissie benoemd worden. De Voorzitter is, omdat bij de werkzaamheden dezer com missie zeer belangrijk acht, van gevoelen, dat het beter is dat de commissie door den raad word benoemd. Daartoe wordt overgegaan en de heeren Papineau met 12Janzen met 11, Strootman en de Lange ieder met 9 stemmen be noemd, terwijl de Voorzitter dc commissie zal presideren. 7.) Benoeming van een Makelaar. Wordt gelezen een verzoekschrift van den heer S. Th. Beets om als makelaar benoemd te worden. Met algemeeue stem men wordt de adressant benoemd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1