J\o 158. Tweede Jaargang. 1802. DefDer, JTteumeÖiep, lïïiffemsoorö, en^. WOENSDAG 24 SEPTEMBER. De gevolgen van den Ameri- kaanschen oorlog. STAATSBEGROTING VOOR mt NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATUllDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan denUitgcver S. Gii.tjes. De prijs der Advertenties van 14 regels is 40 Centenvoor eiken regel meer 10 Centen. Zegclrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve men dc Advcrtentiën intezenden. IMeezonden stukken een dag vroeger. Wij hebben in een onzer vorige nommers ccne uitvoerige beschouwing geleverd van den strijd in de staten van Noord- Ainerikathans willen wij een oogenblik stil staan bij zijne gevolgen. Onder de vruchten van den burgerkrijg telt men in de eerste plaats de ongehoorde opvoering der staatslasten, liet Noorden heeft onlangs geineend hierin te moeten voorzien door een ontzaggelijk hoog tarief van in- en uitgaande reg- ten aan te nemen. Het is een hoogst eigenaardig kenmerk van den heerschendeu geestdat de publieke organen hierin juichen, vooral daarom, omdat men zieli hierdoor voorgoed van de Oude Wereld zal losmaken en afscheiden. Noord- Amerika heeft genoeg aan zich zelf en behoeft geen an deren; niet zoo Europa, dat bij gemis van Noord-Amerikaan- sche granen en grondstoffenaan ellende en gebrek ten prooi zal zijn, terwijl de vrije. Amerikaan zich verheugen kan iu zijne zelfgenoegzaamheid. Ziedaar de mensch-ont- eerende, snorkende en onzinnige taal der Arnerikaansche dagbladen, van een deel van het publiek, en waarvan de geest in vele maatregelen der regering doorstraalt. Iloogc en beschermende tarieven, een geheel bederf in den gelds omloop door de uitgifte van allerlei credietpapiereene op eenstapeling van schuldeninvoering cener drukkende cons criptie, knellende en vexatoire politiemaatregelen zooals al leen eene regering als die van Napoleon heeft aan te wijzen dit zijn de aanvankelijke gevolgen van den burgeroorlog. Europa kan daarop met medelijden neerzien, en kent het zich zelf van al die gebreken niet vrij, men kan dan toch waarlijk niet meer spreken van een jong en schoon Amerika, maar alleen van eene Nieuwe Wereld, die zicli met reuzenschreden gestort heeft in al de gebreken van de Oude. Wat zal het einde wezen? Voor Amerika, wanneer zijne burgers en staatslieden geen ootmoed leereu, wanneer zij de waarachtige beginselen van vrijheid en regt niet juist leeren inzien, wanneer zij de groote en economische wetten, die de ontwikkeling der maatschappijen beheerschen, niet beter leeren kennen, eene toekomst van verarming, bloedvergieten en jammer. Voor Europavooral in fabrieklandenveel nood die langzamer hand zal gelenigd worden. Het herstel der Unie kunnen wij ons bijna niet meer voorstellen, en moeten het zelfs betwijfelen, of het thans nog voor Amerika nuttig of noodig zou zijn. In allen gevalle is het te hopendat deze oorlog binnen de grenzen van de Nieuwe Wereld moge beperkt blijven. Wij geloo- ven dit van de voorzigtigheid der Westersche Kabinetten te kunnen verwachten. lstc Hoofdstuk. Huis des Konings ƒ900,000. Gelijk cijfer als voor het loopende jaar. 2de Hoofdstuk. Hooge Collcgicn van Staat en Kabinet des Konings ƒ578,532 zijnde f 30,757 meer dan voor 1862. 3de Hoofdstuk. A. Departemcut van Buiteulaudschc Zaken ƒ526,211 of ƒ30,035 meer dan voor 1862. B. Administratie voor de Zaken der Roomsch-Catliolijke Ecrcdienst ƒ661,388.80, of 5,246 minder dan voor 1862. 4de Hoofdstuk. A. Departement van Justitie ƒ2,919,261.10, zijudo 39,266.60 minder dan voor 1S62. B. Administratie voor de Zaken der Hervormde Ecrcdienst enz. 1,769,496.58^, of10,747.85 minder dan voor 1862. 5de Hoofdstuk. Depart;. van Binnenlandsche Zaken ƒ17,006,590.71 of ƒ382,976.02 minder dan voor 1862. 6de Hoofdstuk. Depart. van Marine 8,328,721.10 of 754,863.50 minder dan voor 1862. 7de Hoofdstuk. A. Nat. Schuld ƒ30,699,195,23, zijnde 3,450,406.62^- minder dan voor 1862. B. Departement van Finantiën ƒ6,564,857, of ƒ79,331 minder dan voor 1862. 8ste Hoofdstuk. Departement van Oorlog 12,783,000, of 53,000 minder dan voor 1862. 9de Hoofdstuk. Departement van Koloniën 15,380,875.20^of 13,726,089.58j meer dan voor 1862. 10de Hoofdstuk. Onvoorziene uitgaven 50,000 zijnde hetzelfde cijfer als voor 1862. Het eindcijfer is 98,168,128.53^- Dat voor 1862 is 89,157,989.54^ Er wordt dus meer aangevraagd 9,010,138.99. POLITIEK OVERZIGT. In de eerste twee maanden is er, naar men zegt, geene hoop te koesteren voor eene oplossing der Italiaansche quaes- tie. De Keizer van Erankrijk zon dit aan Prins Metternich hebben medegedeeld, toen deze naar zijne goederen in Bo- hemen vertrok. Aangaande de wond van Garibaldi verkeert men nog steeds in het onzekere; men spreekt nog altijd over de mogelijk heid dat zijn been zal moeten worden afgezet. Hij schijnt echter zeer kalm van geest te zijn. Sterk door zijn voornemen en zijn geweten, wacht hij zonder schrik het lot af, dat hem te wachten staat. Hij dringt op het proces, dat al zijne vrienden hebben willen vermijden, ten sterkste aan, ten einde te bewijzen, dat hij in beginsel in overeenstemming is geweest met het Gouver nement, en dat, indien men hem heden moet veroordeelen men dan verkeerd heeft gehandeld met hem niet gevangen te nemen en te veroordeelen toen hij het koningrijk Napels ging overwinnen. Deze redenering is onbetwistbaar, en juist uit dien hoofde moest de Italiaansche regering het schandaal van zulk een proces vermijden. Indien de heer Ratazzi zich later te beklagen heeft, dan heeft hij het zich zeiven te wijten. Al de vrienden van Italië hebben hem genoog den put doen zienwaarin hij zal vallen. Intusschen nemen de meetings, ten voordeele van Garibaldi in Engeland toe. Men spreekt zelfs van eene populaire demonstratiedie heden in Hyde-Park zou plaats hebben

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1