|efÖer, JlieuroeÖiep, WiffemsoorÖ, eii5. J)'Ó 159. Tweede Jaargang. ZATURDAG 27 SEPTEMBER. 1802. V NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG cn ZATERDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan denUitgcvcr S. Gii.tjls. De prijs der AdvkiitknITEN van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zcgclregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertenticn intezenden* Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Joscph Prudhomine zou zeker, met het oog op den stil stand, die cr tegenwoordig heerscht in de politiek, zeggen, dat men nu den wagen van Staat een spaak in het wiel heeft gestoken. Inderdaad kan men, van heden tot liet begin der volgende maand, zich met liet oude nieuws be helpen op straffe van zich te moeten inlaten met losse on derstellingen. AVare, bij dit alles, de toekomst nog helder! Integendeel, zij belooft niet veel voor Italië: de namen der Ministers welke men noemt, zijn niet in het minst bevre digend. Als een veel beteekeneud verschijnsel deelt men mede, dat de heer de Lavalette niet naar Rome zal weêr- keeren, maar den heer Flahaut in Engeland vervangen. Ook verneemt men dat het Frausche Gouvernement een kolonel naar Rome heeft gezonden, belast om te onderzoe ken hoeveel de kosten zouden bedragen om die eeuwige stad te versterken. Ziedaar nog eens een berigt, dat den horizon niet helderder maakt. De vrees voor zamenzweringen tegen het leven des Fran- scheu Keizers, is, naar men verzekert, grooter dan immer te voren. Hetgeen ook in Polen gebeurt, geeft weinig ge rustheid op dit punt. Men zou haast zeggendat de po litieke moorden eeue ziekte dezer eeuw uitmaken, want nim mer heeft men zoovele pogingen van dien aard gezien. Men beweert dat de heer de Persigny last gegeven heeft om eene brigade politie-beambten op te rigteu, bestaande uit beproefde en vertrouwde mannen die uitsluitend de grenzen van Italië en die van Zwitserland zullen moeten bewaken. Men schijnt cene onderneming in den trant van Orsini to duchten. La Patrie deelt, ofschoon onder de meeste reserve, cene correspondentie mede van Spezzia, dd 20 dezer, volgens welke aldaar het gerucht liep dat koning Victor Emmanuel den avond te voren in het diepste incognito aan boord van eene stoomboot te Varignano was aangekomen en eene lang durige conferentie met generaal Garibaldi gehad heeft waarna Z. M. onmiddelijk weder zou zijn vertrokken. De correspondent voegt er bijdat Vrijdag-avond werkelijk twee stoombooten te Varignano aangekomendoch des morgens weder verdwenen waren. Men verzekerde daaren boven te Spezziadat hetzelfde feit ook voor eeuige dagen te voren plaats had. De dagbladen deelen een brief van Garibaldi mede, waarin hij verklaart, met veel zorg en welwillendheid be handeld te worden, zoo zelfs, dat dit aan zijne genezing bevordelijk zal wezen. De pijnen zijn bedaard. Onder dagteekening van 16 September meldt men uit Lissabon. Heden te 4 uur is een gedeelte van het garni zoen te Braga in opstand geraakt. De officieren hebben daaraan geen deel genomen. Te Oporto, waar de openbare geest over het algemeen eene zoo misdadige gebeurtenis af keurt, worden troepen geconcentreerd. Er zijn daarheen reeds het 5de en een gedeelte van het 3de regiment infanterie vertrokken. De beweging heeft zich nergens anders ver toond en zal door de genomen maatregelen spoedig onder drukt zijn en niet weder herhaald worden. De koning heeft de volgende proclamatie uitgevaardigd//Portugezenccnige personen, die door do opruijing op het dwaalspoor zijn ge- bragt, hebben te Braga de oproervaan durven opsteken, de wetten geschondenden troon beleedigdzij zijn hunnen officieren ongehoorzaam geweest en hebben de eer van het dappere leger, dat oproerlingen voor geene broeders erkent besmet. Portugezen, uw geluk is steeds mijn streven en de handhaving der grondwet wordt door mij als de hechtste steun van den troon beschouwd. Mijne regering zal de open bare orde weten te bewaren en de wetten te doen eerbie-' digeu, zoo als de belangen des vaderlandsde openbare vrij heid en de wettige regten der kroon dit eischen. De ver doolden, die hunne dwaling willen erkennen, kunnen zich binnen drie dagen bij de autoriteiten aanmelden en mijne koninklijke goedertierenheid zal zich over hen uitstrekken. De volle gestrengheid der wet zal echter op hen worden toegepast, die bij hunne misdadige plannen blijven volhar den. Laat alle weldenkende burgers zich vereenigen en mo gen zij op mijne zorg vertrouwen, zoo als ik vertrouwen stel in hunne toegenegenheid en vaderlandsliefde". In Weeuen gaat men thans voort met bezuinigingen ook in het leger in te voerende loop van zaken in Italië stelt het Oostenrijksche hof vooreerst omtrent Yenetië en de plannen van Italië, om dat gewest zich aan te sluiten, wat gerust. Daarmede is echter het huis van Ilabsburg nog niet gered dat de grondwettige beginselendie het heeft aangenomen, ook in verband moet weten te brengen met de nationale wenschen der verschillende krooulandenwan neer het een krachtig eonstitutionneel rijk wil grondvesten, welks vorst bij groote moeijelijkheden op de trouw en liefde der onderdanen kan blijven rekenen. ariETTTTST IJ DINGEN. Helder, Nieuwcdicp, Willemsoordenz. 26 September 1862. Woensdag jl. is alhier Z.Exc. de Minister van Marine gearriveerd, benevens de commissie der dokwerken, ten einde het alhier voorgevallene met het nieuwe dok in oogen- schouw te nemen; gisteren heeft men met de machine ge tracht het water voor een gedeelte uit te pompen, doch de toevoer was zoo sterk, dat het spoedig bleek dat die po ging vruchteloos was. Sommigen beweren dat de tegenwoordige toestand der bodem wel te onderzoeken is door middel van duikertoestel len, andere vermeenen dat eene afdamming noodzakelijk is, vooral wanneer men tot herstelling zal overgaan is laatst genoemde maatregel onvermijdelijk. Z.Exc. de Minister van Marine is heden morgen met Z. M. stoomschip Cycloop naar Texel vertrokken, ten einde het eiland te bezigtigen en het punt op te nemen alwaar men de geprojecteerde lichttoren wenscht te plaatsen. Gisteren is alhier door de politie gearresteerd, eene vrouw, met name Anna Dissel, de vermoedelijke dadcres

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1