•geföer, JïieuroeÖiep, WiffenisoorD, C115. M 140. Tweede Jaargang. 18G2. WOENSDAG 1 OCTOBER. De Romeinsche quaestie. NIEUWE COURANT VAIV I)I..\ Verschijnt WOENSDAG en ZATUKDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.80 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan denUitgever S. Gii.tjks. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen-, voor eiken regel meer 10 Centen. Zegel r egt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Diugsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve ineude Advcrtentiën iutczenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. De documentendezer dagen in den Monilenr bekend ge maakt, zijn, hoewel van oude dagtcckeniug, toch hoogst belangrijk. Het officiële blad zegt »De Romeinsche quaestie is eene zaak van politiek gewigt geworden, van dien aard, dat het zaak is, de pogingen, door den keizer beproefd om eene verzoening tusschen den Heili gen Stoel en Italië te weeg te brengen, te doen kennen, door de openbaarmaking van een brief des keizers aan Tliou- venel, dd. 20 Mei 1S62. Daarin wordt op de noodzake lijkheid cener verzoening aangedrongen en eene combinatie voorgesteld op de volgende grondslagen: De Paus zal de afscheiding tusschen hem en Italië op heffen en Italië zal waarborgen geven voor 's Pausen onaf hankelijkheid. Aldus zal een dubbel doel bereikt worden de Paus zal meester in zijn eigen rijk blijven en de afschei ding opheffen, die nu de Kerkelijke Staten van het overig Italië afscheiden. De Paus moet onafhankelijk zijn en zijn gezag moet ins gelijks aangenomen worden door zijne onderdanen. Het is te hopendat dit het geval moge zijnals Italië zich tegenover Prankrijk zal verbinden de Kerkelijke Staten te erkennen, en de Paus van oude traditiën terugkomende, privilegiën aan de stedelijke en provinciale besturen zal toe kennen, zoodat zij zich zeiven zullen kunnen besturen. De nota van Thouvenel van 30 Mei aan Lavalette con stateert, dat de keizer nooit door zijne woorden het kabinet van Turijn heeft doen hopen, dat Home de hoofdstad van het koningrijk Italië zal zijn. Alle verklaringen van Prank rijk doen den vasten wil blijken, den Paus in het bezit zijner tegenwoordige staten te handhaven. De eenig moge lijke schikking ware het behoud van den status quowat betreft het grondgebied. Italië zal van zijne eischen op Rome moeten afzien en zich tegenover Prankrijk verbinden het Pauselijk gebied te eerbiedigen en zich met een groot deel der Romeinsche schuldzoo niet met de geheele schuld te belasten. De minister draagt den gezant opaan Antonelli dit plan van verzoening mede te deelen, dat niets bedreigends heeft en te laten doorschemeren, dat als men voortgaat mc-t de theorie vol te houden met in niets te kunnen toegeven, de keizer zou genoodzaakt zijnhoewel zooveel mogelijk de be langen van den Heiligen Stoel beschermende, zich zeiven te onttrekken aan een toestand, welks voortduring langer dan een zekeren tijd zijne politiek in de war en de grootste wanorde in de gemoederen te weeg zou brengen. Het antwoord op het voorstel tot verzoening is den 21 Junij aan Lavalette 'meegedeeld; Antonelli heeft iu vier achtereenvolgende bijeenkomsten allo denkbeelden tot schik king weersproken en is geëindigd met eene niet-aanneming." Lang had men gewacht naar eene officiële medcdecling van wegc Prankrijk. De thans gegevene voldoet niet aan 't Hof van Rome, dat elke schikking weigert; zij mishaagt aan de Regering van Italië, welke van hare eischen op Rome zal moeten afzien en zich belasten met een groot deel of de geheele Romeinsche schuld, bij eerbiediging van het Pau selijk gebied. De weigering van de Pauselijke regering, die zich aan hare theorie van onbewegelijkheid vasthoudt en het non pos- sumus blijft handhaven, zou den keizer, volgens zijne eigene verklaring, noodzaken zich te onttrekken aan een toestand, welks voortduring langer dan een zekeren tijd zijne politiek in de war en de grootste wanorde in de gemoederen te weeg zou brengen. Ju deze bedreiging schemert door, dat men iets wil be proeven om het status quo te laten varen. Rome weigert blijkens het categorisch antwoord van kardinaal Antonelli, Napoleon kan zich niet anders uit zijne valsche positie red den, dan door zijne krijgsmagt van daar te verwijderen. Wij gelooven, dat de keizer vooreerst nog niet aan zulke logische gevolgtrekkingen zal denken, dat hij het tijdstip van het terugroepen zijner soldaten altoos zal verdagen tot »ccn zekeren tijd." De bezetting te Rome wordt versterkt en de cavallerie- cascrne van steen opgebouwd, een bewijs dat men zich nog niet wil onttrekken aan een toestand, die èn de politiek èn de gemoederen in de war brengt. Italië heeft weinig goeds van Napoleon te wachten, die wclligt inschikkelijker zou zijn, als er nog een Savoye en Nizza ware aan te hechten bij het groote keizerrijk. Zoo lang de belangen van den II. Stoel feitelijk beschermd wor den door Pransche bajonnettenzoo lang zal de wensch van Italië's bevolking onvervuld blijven. POLITIEK OVERZIGT. liet berigt, dat de koningin van Engeland aan troons afstand denkt wordt nu weder door de 1'atrie ter sprake gebragt. Zij zou daartoe het huwelijk van den prins van Wallis willen afwachten. Het is intusschen raadzaam in deze nadere tijding af te wachten. Het Pruisische ministerie is nog niet compleet, v. Witz- leben schijnt de portefeuille van finantiën niet te hebben willen aanvaarden, en er worden reeds andere namen, na tuurlijk alle reactionnairengenoemd. Volgens de dépêches is er vooruitzigt dat aan de Tweede Kamer nogmaals ge legenheid zal worden gegeven zich over het budget te ver klaren. De uitslag zal dan natuurlijk geheel van de houding en verklaringen der regering afhangengeven die geen aan leiding tot wijziging, dan zal de Kamer zich gewis gelijk blijven. TJit Portugal zijn ecnige berigten omtrent den opstand, ltij was door maarschalk Saldauha tegen het ministerie ge- rigt, doch vond geen sympathie, daar slechts 700 soldaten zich er mede ingelaten hebben en deze weldra hunne op- rocrplanuen hebben opgegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1