45cfÖer, IlteumeDiep, IMfemsoorÖ, enfi. M 141 van den Tweede Jaarganar. 18G2. NIEUWE GOURANT Verschijnt WOENSDAG cn ZATERDAG. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.30 Franco per post v v «1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren cn Post directeuren. Brieven franco aan douTJitgèvcr S. Giltjes. ZATERDAG De prijs der Advertentie* van 14 regels is 40 Centen; voor eiken regel meer 10 Centen. Zegel regt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags cn Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentien intezouden. Ingezonden stukken ecu dag vroeger. 4 OCTORER. Het wetsontwerp betreffende de doorgraving van Holland op zijn smalst en verbetering van den waterweg van Rotterdam naar zee. Dit wetsontwerp is op nieuw aan de Tweede Kamer aan geboden. De Regering wederlegt in de eerste plaats de bezwarengerezen tegen de vereenigiug der beide werken in één ontwerp. Beide plannen, zegt de Regering, beoogen één doelden aanleg eener haven naar zee. Aan beide plan nen zijn technische bezwaren verbonden; mislukking vanéén werk, dat men als proef zou willen doen plaats hebben, zou het andere niet uitsluiten. Het eene werk zoowel als het andere hebben gelijke aanspraak op de zorg der Regering. De Regering kan niet toegeven dat ook voor andere havens en waterwegen te gelijker tijd moet worden gezorgd. Alles kan niet tegelijk ondernomen worden. Evenwel wil het gouver nement voor andere handelsplaatsen nu reeds doen wat het kan. De finautiöle bezwaren, aan de uitvoering dezer werken verbondenworden door de Regering niet ligt geachtmaar zij wijst, met de Kamer, op het groot, het nationaal belang der beide ondernemingenwaaraan liet welgelukkeu ook op 's lands geldmiddelen gunstig moet terugwerken. En in dat opzigt gedoogt de tegenwoordige finantiële toestand de uit voering reeds voor de voltooijing der staatsspoorwegen. Do Reg. wijst dat met cijfers aan. Zij erkent echterdat onze finantiële voorspoed van wisselvallige koloniale baten afhangt. Maar zij vraagt of onze gansclie nationale ontwikkeling moet worden vastgehecht aan, en afhankelijk gemaakt van de markt prijzen der koffij De Reg. is ganscli andere denkbeelden toegedaan en meent, dat de ontwikkeling van Nederland moet worden bevorderdal mogten ons daarvoor geene koloniale baten worden verstrekt. Alles hangt af van de vraag of de waterwegen werkelijk van zoo overwegend belang zijn, dat daaraan een groot od'er behoort te worden gebragt. En dat moet de Regering bevestigend beantwoorden. De Reg. erkent de mogelijkheid van het gevaar van staking van 't werk der doorgraving van Holland door den conces sionaris en de verpligte uitvoering in zoodanig geval door het gouvernement, maar is toch van gevoelendat men alles zal vermijden, wat tot het bedoelde uiterste kan leiden, en mogt het werkelijk zoover komen, dan zou het Rijk ten gevolge van de bepalingen der concessie, op voordeelige wijze geraken in het bezit van een onvoltooid werk, dat zoo er geene concessie verleend ware, waarschijnlijk toch op Staatskosten zou ondernomen zijn. Maar het komt haar voor, dat de finantiële vooruitzigten van de concessie veel te donker gekleurd zijn cn zij toont aan, dat er geen zoo groote misrekening kan bestaan, als men denkt. Betredende de verbetering van den waterweg van Rotter dam naar zeemeent de regering, dat men te veel ervaring aangaande dergelijke werken bezit, om te kunnen vreezen voor eene misrekening van millioencn. Zij deelt liet gevoelen dier leden, die een werk, waaraan geene inpoldering van landen te verbinden is, onvatbaar achten voor concessie. Ten aanzien der weigering van Rotterdam om eene bijdrage tot dit werk te verstrekkenwordt opgemerktdat het hier geen lokaal belang geldt, maar de verbetering van eene onzer hoofdrivieren. De kosten voor de verdedigingswerkenwelke ter ver sterking van Amsterdam zullen moeten aangelegd worden begroot de Regering op ƒ1,000,000maar al kwam liet kanaal niet tot stand, dan zou toch f3 ii 400,000 ter ver sterking van Amsterdam aan de Noordzijde moeten aange wend worden. De Rotterdamschc waterweg zal de noodza kelijk aan te leggen verdedigingswerken slechts van 300,000 tot ƒ400,000 verhoogen. Dat de doorgraving van Holland op zijn smalst den Noorder-spoorweg en de verbetering van het Noord-llolland- sclie kanaal overbodig zouden makenwordt door de Rege ring bestreden. Bedoelde spoorweg toch staat in verband met andere en hoogere belangen dan die ceuer verbinding van Amsterdam met het Nieuwediep, en liet behoud en de verbetering van het N.-Hollandsclie kanaal mag evenmin de doorgraving belettenals deze liet eerste mag doen vcrwaar- loozen. Nopens de uitvoerbaarheid der doorgraving, be roept de Regering zich op hot adviesdaaromtrent in gunstigeu zin door den raad van den waterstaat in 1859 uitgebragt. Verzandingen van havens kan men nergens voorkomen. Do Regering acht liet billijk, dat de stad Amsterdam hare bijdrage tot het werk niet levcre voordat de gemeente werkelijk iu bet genot der verbetering zal zijn gesteld. De vroeger in de concessie gemaakte wijzigingen behoefden geene verandering in het begrootingscijfer van ƒ18,090,000 mede te brengen. De nu gemaakte wijzigingen iu de con cessie zijn van ondergeschikt belang. Toen de Regering voor liet eerst een wetsontwerp bij de de Tweede Kamer indiende tot verbetering van de water wegen naar zeewaarbij ook het kanaal door Holland op zijn smalst behoorde, was men vrij algemeen van oordeel, dat zij zich van deze zaak wilde afmaken, èn wegens de bezwaren aan de onderneming van zulk een kostbaar werk verbonden, èn wegens den tegenstand, dien liet geprojec teerde kanaal buiten de hoofdstad van het rijk verwekte. Het op nieuw ingediende ontwerp van wet levert echter het bewijsdat de Regering wel degelijk aan het onstuimig verlangen van Amsterdam wil voldoen. Wat zullen de Kamers doen? Zullen hare leden de voorgestelde door graving van zoo overwegend belang achten, dat daaraan een zoo groot ofi'er uit de schatkist behoort te worden gebragt om onze nationale ontwikkeling te bevorderen? Wij zullen zien. Veronderstellen wij, dat het wetsontwerp aangenomen, 't kanaal gegraven wordt en op de vereischte diepte ge houden kan worden, zal dan de handel van Amsterdam werkelijk uit zijn kwijnenden toestand opgebeurd worden? Wat helpt een kortere waterweg, wanneer de kapitalisten der stad hun geld steken in effecten, buitenlaudsche spoor wegen of andere vreemde ondernemingen?

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1