.M 142. Tweede Jaar&aii". I8G2. van »i:\ ^jcfïier, OTteuraeötep, WiffemsoorÖ, enj. WOENSDAG 8 OCTOBER. De meetings in Engeland ten gunste van Garibaldi. r> *J NIEUWE COURANT Verschijnt WOENSDAG en ZATUKDAG. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan dcnUitgever S. Gii.tjks. De prijs der Advertentie* van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelrcgt voor elke plaatsing 35 Centeu. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertcutiën intczendcn. Ingezonden stukken een «la<< vroeger. De sympathie der Engelsclien voor de Italiaansche een heid cn voor den gevangen strijder Jozef Garibaldi, open baart zicli van dag tot dag luider cn karakteriseert de. hou ding, welke hun Gouvernement wil aannemen tegenover den bondgenoot aan de overzijde van 't Kanaal. Engeland wil de politiek van een land ondersteunen, dat vroeger verstooten werd; Engeland plaatst zich aan de zijde van Italië, omdat het weet, dat de Italiaansche eenheid de de politieke en godsdienstige belangen van Erankrijk in het hart zou treffen. Maar keizer Napoleon zal zijn invloed weten te bewaren en dien niet verzwakkenten koste van Italië, in spijt van alle meetings, welke in Engeland ge houden worden. De //hoogere belangen" zijn het masker, waarachter zich de ijverzucht jegens Louis Napoleon ver bergt, en de zonen van Albion kunnen aan die ijverzucht lucht geven op hunne meetings onder de oorverdoovendc kreten van "Leve Italië leve Garibaldien aan hunne liefhebberij om te boxen, wanneer de Ieren //leve de Paus!" aanheffen. De eenheids-beweging in Groot-Brittannië zal o. i. haar doel niet bereikenzij is opgewekt door de mislukte on derneming cn den toestand van Garibaldi. Maar wat zij wel zal bereiken is ditzij zal aan de Italiaansche Regering een zedelijken steun geven in hare secondaire positie, den gevangen vrijheidsheld bemoedigen, zijne smarten verligten, gunstig werken op zijne bevrijding. De Morning-Post bevat een adres van Garibaldi, tot het Engelsche volk gerigt, waaraan wij het volgende uittreksel ontleenen "Hij, die gebukt gaat onder herhaalde tegenspoedengevoelt het best het goede en het kwade, dat hem van anderen wordt aangedaan, en daarom gevoel ik der Engelsche natie zooveel dankbaarheid verschuldigd te zijnals mijne ziel slechts kan uitdrukken. "In voor- cn tegenspoed ondervond ik hare vriendschap, dat God u daarvoor zegene Gij verdient, behalve mijne dankbaarheid, die der gansche wereld. De Fransehe en de Napolitaansche uitgewekene vindt, omdat hij banneling is, te midden van u bescherming en hulp. Wat zou Europa zonder u zijn De autocratie toch kan hare bannelingen slechts in haar eigen land treffen, waar vrijheid niets dan een leugen is, maar laat zij dat eens beproeven op den gcheiligden grond van Albion. Volg dien weg ongestoord onoverwonnen natie, en roep Erankrijk op om zich bij U aan te sluiten. Gij beiden zijt waardig om, hand aan hand, te gaan in het eerste gelid tot verbetering der meuschheid. Maar gij moet het oproepen. Laat de woorden van over eenstemming van de twee groote zuster-natiën in al uwe meetings weerklinken. Roep het op en zegdat overwinningen heden slechts afdwalingen zijnhet gevolg van kranke geest vermogens. En waartoe zouden wij landen willen overmees teren, broeders als wij zijn? Roep het op en veracht het niet, wanneer het op dezen oogeublik nog is onder den in vloed van den geest des kwaads. De Erausche natie zal bij tijds antwoorden. Roep ook tegelijkertijd de dappere zonen van Zwitserland op en verbind hen voor altijd aan Uw hart. Roep ook de groote Amerikaansche Republiek op; zij toch is uwe dochter, die thans worstelt om slaven vrij te makenwelk beginsel ook door u zoo edelmoedig wordt voorgestaan. Help haar daarin en verhef haar, om naast u plaats te nemen in de groote vergadering der natiën. Roep op alle die natiën, die een vrijen wil bezitten, en wacht geen dag langer dan noodig is. Dit initiatief, dat lieden het Uwe iskan het morgen niet meer zijn. God moge 't verhoeden. Wie heeft dat initiatief krachtiger aan gegrepen dan Erankrijk in 1789; in dat plegtige oogeublik gaf het der wereld de godin der rede, en rukte het de tyrannie omver! En nogtans is dat zelfde Rijk, na ver loop van bijna dén eeuw, er toe gekomen, om de vrijheid des volks te bestrijden. //Daarom Engeland, verlies geen tijd, om aan de andere natiën den weg te wijzen. De oorlog zal toch onmogelijk geworden zijn, wanneer een Cortes de wereld zal oordeelen over de verschillentusschen natiën gerezen. Dan zullen er geene legers meer noodig zijn, waarmede het bestaan der vrijheid iu strijd is. Weg met bommen en pantsers. Besteed die millioenen om nijverheid aan te moedigen en om de menschelijke ellende te verminderen. Begin, volk van Engeland, begin in Godes naam. Open het groote tijdperk van een verdrag tusschen de menschheid en ver rijk het tegenwoordige geslacht met zulk cenc gift. "Behalve Zwitserland en België, zullen andere natiën opstaan op uwe oproeping. //Laat Londen voor het oogenblik de zetel zijn van het Congres. Ik herhaal het, God zegene u, en Hij moge u beloouen voor de weldaden mij bewezen." POLITIEK OVERZIGT. De terugkomst van den keizer der Eranschen is uitgesteld cn dus ook de beslissing in de Romeinsche quaatie. Te Biarritz toch wil hij er niet van liooren, zoo zelfs, dat hij de heer Lavalette heeft laten verzoeken, niet daar, maar te St. Cloud bij hem te komen. Volgens de mededeelingen van dien gezant, zal de Paus wat er ook gebeure, steeds de zelfde houding van lijdelijk verzet blijven bewaren; wat er van de zijde der bevolking en van Victor Emmanucl ook mogt gebeuren, hij zou pro testeren, docli den loop der zaken niet trachten tegen te houden en Rome niet verlaten. Victor Emmanuel moet aan een der Napelsche afgevaar digden verklaard hebben, dat men, ten koste wat het wil, naar Rome gaan zal. De koning heeft den 5dcn jl. het besluit geteekeud, waarbij amnestie wordt verleend aan alle personen, die aan

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1