T wee< Jaargang. 1862. leföer, JïieutoeÖtej, IMfemsoorÖ, C115. ZATURDAG 11 OCTOBER. J\o. 145. NIEUWE COURANT VANDEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 ïlcn abonneert zicli bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan denüitgever S. Gii.tjks. Dc prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mcu dc Advertentien intczcndcn. Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVEKZIGT. Keizer Napoleon is tusschen S en 9 dezer van Biaritz te St. Cloud teruggekeerd. Met gespannen verwachting ziet men thans natuurlijk te gemoet de lang verwachte bcslissin°- in de Rotneinsche quaestie. Men zegt, dat onder de voorstellen, welke prins Napo leon aan den keizer zal doenook dat zal behooren om in Napels een onder-koningschap te vestigen onder den hertog van Aostetweeden zoon van koning Victor Emmanuel. Onder meer, geeft men als voorteeken der spoedige ont ruiming vail Romp aan dab ppn nffipi»- J van liet garnizoen aldaar, die zich te Parijs bevond en er weder wilde terugkeeren, is aangezegd, dat hij niet behoeft te gaan, daar er reeds een is, en er geen tweede noodig is voor den korten tijd dien de troepen er nog zullen blijven. Ook moet maarschalk Vaillaint, die tot de Pauselijke partij gerekend wordt, in zeer stellige bewoordingen een zijner vrienden te kennen hebben gegeven, dat de Fransche troepen weldra uit Rome zullen worden teruggeroepen. Op Sicilië liep het gerucht, dat Engeland een deel van dat eiland zon bezetten, zoo Eraukrijk niet spoedig tot de ontruiming van Rome mogt overgaan. Een gerucht, dat nog allezins bevestiging eischt, meldt, dat koning Victor Emmanuel tegenwoordig lijdt aan hevige aanvallen van devotie. Ilij zou talrijke conferentiën gehad hebben met zijn kapellaan, den abt Stellardi, die onlangs met eene zending van Prinses Pia bij den Paus belast was. I)e amnestie aan Garibaldi en de zijnen verleend, zou ver gezeld zijn geweest van de opheffing van den staat van be leg in de Zuidelijke provinciënindien de laatste dagen juist geene zoo slechte berigten van daar hadden gebragt. Le Monde treedt in eeue beoordeeling van de aan Gari baldi verleende amnestie en het daarbij gevoegde rapport van den heer Ratazzi. Uit dit koninklijk besluit blijkt, zegt le Mondedat men den held niet beschouwt als militair. Hij heeft zich door zijne handelingen dan ook verheven bo ven die militairenvoor wie de eer de hoogste deugd is. Maar hij was tocli generaal in Piemontesclie dienst. Hoe kan men dan verklaren, dat hem amnestie is verleend, terwijl de militairendie slechts zijn voorbeeld volgdengefusileerd wor den, of terwijl de officiereu, die niet hebben willen strijden, gecasseerd worden Het Piemontesche ministerie is veroor deeld om van de eene inconsequentie in de andere te verval len dit is zeker geen bewijs van kracht. Men berekent, dat ongeveer 1500 Garibaldisten van liet voorregt der amnestie zullen genieten. Aan dc 32 officie ren die op Sicilië hun ontslag hebben aangevraagdom niet tegen Garibaldi te strijden, is het eervol ontslag ge weigerd, maar zij zijn afgezet! Het is nog niet beslist of de officier van Marine d' Avogadro als deserteur zal beschouwd en behandeld worden. Garibaldi zal voorloopig te Varignano blijven, maar zoo- dra zijn toestand liet veroorlooftnaar liet eiland Gaprera vertrekken. Het is echter aan twijfel onderhevig of hij wel spoedig zal kunnen vervoerd worden. Sombere geruchten loopen onder liet volk. Men beweerde o. a. dat dr. Partridge door lord Palmerston en graaf John Russell naar Varignano gezonden was, om door zijne te genwoordigheid moorddadige aanslagen te verhinderen. Dit gerucht alleen zegt meer dan een lang artikel zou kunnen doeu ten aanzien der toenemende impopulariteit van van den re galant-uoino. AYat Ratazzi betreft, deze wordt door het volk niet gehaat maar veracht. In de wandeling i; i i ii. io„o cpnnemd flati .Tudas Iscarioth De bemanning der Fransche vloot te Vera-Cruz heeft zeer veel te lijden van de heerscliende ziekte. Men is zeer ongerust over het lot van liet Erausclie transport, hetwelk met een millioen dollars naar Orizaba op weg is gegaan, doch aldaar nog niet was aangekomen, ofschoon het er reeds tien dagen geleden had kunnen zijn. Naar men verneemt, zouden de Franschen Jalappa aanvallen. Men wil weten, dat het kabinet te Weenen voornemens islangs diplomatiekeu weg bij liet Fransche hof inlich tingen te vragen nopens eene zinsnede van den in den Moniteur opgenomen brief van Keizer Napoleon betreffende de Romeinsche quaestie. Bedoelde zinsnede luidt//Einde lijk heeft Italië voor zijne poorten een vreeselijken vijand, wiens legers en ligt te begrijpen kwade wil nog lang voor dit rijk een dreigend gevaar zullen blijven." De beide strijdvoereude partijen in Noord-Amcrika trach ten elkander nog bij voortduring den overtogt over den Fotomae te beletten. Daartoe bepalen zich hoofdzakelijk hunne operatiën. Intusschen loopt een gerucht dat de Noordelijke, troepen binnen kort hunne winterkwartieren zullen betrekken. Dit wordt door de Noordelijk-gezinde dagbladen kwalijk opgenomen. Naar liet schijnt, is de Regering van Rusland voorne mens, om Polen tot den toestand van vóór 1831 terug te brengen. Tweede Kamer. Zitting van 8 October. In behandeling zijn genomen de navolgende wets-ontwerpen. I. Tot wijziging der begrooting van de gestichten Öin- merschans en Veenhuizen. Met algemeene stemmen aangenomen. II. Begr. wegens den arbeid der gevangenen over 1863. Met algemeene stemmen aangenomen. III. Onteigening van perceelen voor den aanleg van den spoorweg Roermond naar Venlo. Met 10 tegen 1 stem aangenomen. IV. Idem van den spoorweg van Tilburg naar Boxtel. Met 39 tegen 2 stemmen aangenomen. V. Begrooting landsdrukkerij dienst 1863. Zonder discussie aangenomen. De vergadering gaat uiteen tot nadere bijeenroeping.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1