JS'o 145. Tweede Jaargang. 1802. •geföer, Ilteuioeöiej), lïïiffemsoorö, en5. ZATURDAG 18 OCTOBER. Zitting van den Gemeenteraad NIEUWE COURANT VA IV DEM Verschijnt "NV0ENSDA6 en ZATTJRDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert ziek bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan denUitgcvcr S. Giltjes. De prijs der Adveutentien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve men de Advertentiën intekenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. op Dingsdag 14 October 1862. Voorzitter de heer Mr. K. J. C. Stakman Eosse. Secretaris de lieer L. Verhey. Afwezig de heeren de BreukGraat, Haremaker, Lastdrager en Zurmuhlen. De Voorzitter deelt mede, dat de heer Graat wegens sterfgeval iu zijne fa milie de vergadering niet kan bijwonen. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 1). Eindverslag onderzoek begrooting 1863. Uithoofde van afwezigheid van den hoofdrapporteur in dezeden hr. Graat, wordt het verslag door den Secretaris voorgelezen. Op sommige posten dc uitgaven betreffende, wordt cenigeverandering voorgesteld. Daarna wordt de begrooting artikelsgewijze gelezen eu behandeld en de in liet rapport voor gestelde veranderingen ter sprake gebragtbij die artikenalwaar ze bc- hooren. Ten eerste wordt voorgesteld cn besloten den post voor het schoon houden van het raadhuis met ƒ50.- te verhoogen. Daarna om aan den ge meente-ontvanger cene som van ƒ100.- toe te staan, voor schadeloosstelling van huur voor een kantoor. De heer Papineau vermeent dat dc ontvanger niet genoodzaakt is het kantoor afgescheiden van zijne woning te houden, maar even als vorige ontvangers, een gedeelte zijner woning tot kantoor kan iurigten. De Voorzitter verdedigt het voorstel, op grond dat door den raad besloten is, dat het kantoor in het midden der gemeente gehouden moet worden, dat op dat punt moeijclijk woningen te bekomen zijn, dat op andere plaatsen het kantoor van den ontvanger gewoonlijk in gemeente-gebouwen wordt ge houden, cn ook op grond dat de door den ontvanger gestelde borglogt, niet in overeenstemming is met zijne jaarweddehetwelk een bezwaar is voor dien ambtenaar. De heeren de Lange en Papineau wederleggen het bezwaar, op grond dat bij de aanvaarding der betrekking die voorwaarden er reeds aan verbonden w aren zij zien er dus geene noodzakelijkheid iu om die verhooging toe te staan. "Wordt in omvraag gebragt en aangenomen met S tegen 3 stemmen. Tegen de heeren Papineaude Lange cii Boomsma. Dc heer Verweijde hield zich huiten stemming. Iu dc tweede en derde afdeeling is ter sprake gekomen of de meerdere uitgaven aan liet personeel der plaatselijke ambtenaren eene merkbare gun stige uitwerking oplevert; en tevens om dc jaarwedde van den controleur cn deu hoofdcommies Kassies te verhoogen. Door B. en W. is hierop geant woord dat de nieuwe orgauisatie van het corps gemeente ambtenareu nog te kort iu werking is om er over te kunnen oordeelen en om in den loop van het volgende jaar voortestellen om aan den Controleur cene extra be looning toetestaanterwijl voor eene toelageaan den hoofdcommies Kassiesgeene termen bestaan. Dc heer Papineau had gaarue eenigc gunstige inlichtingen ontvangen aangaande de werking van de nieuwe verordeningen en het personeel der belas tingen, in aanmerking genomen dat die post sedert 1855 met ƒ5000 is verhoogd. Door den Voorzitter wordt te kennen gegeven, dat de gemeente, ingevolge aanschrijving \an den Minister van Finantien, genoodzaakt is geweest een eigen personeel aan te stellen. De heer Rccringh zegt, dat als men de middelen wil innen, er ook toc- zigt moet worden gehouden dat dc zuinigheid iu acht genomcu wordt en bij vergelijking met andere gemeenten dc verhouding gunstig is. De jaarwedde van den opper-hraudmeester wordt voorgesteld met ƒ100.- te voorhoogen. Dc heer Papiueau vindt cene bezoldiging van ƒ200.- te gering voor de vele bemoeijiugen aan die betrekking verhonden. De Voorzitter zegt dat het zeer moeijclijk is om het tractemcnt aan die betrekking verbonden in overeenstemming te brengen met dc bemocijingeu die er aan verbonden zijn. VYordt aaugenomen met algemeene stemmen. Het voorstel om bet Politie-personeel met twee agenten zes nachtwachts en een schrijver te vermeerderen wordt aangenomen. De Voorzitter stelt voor, om, hoewel die uitbreiding eerst met 1 Jan. a.s. ingaat, den schrijver echter te benoemen om met 1 Nov. in dienst te treden. Wordt in omvraag gebragt en aangenomen. De heer Rccringh vraagt wie die schrijver moet benoemen, de raad of B. cn W. Dc lieer Papineau stelt voor dat de benoeming door B. en VV. geschiede! Wordt in omvraag gebragt en aangenomen. De conclusie der rapporteurs is om deu post voor hulponderwijzers met ƒ500 te verhoogen cn omtrent de regeling de pl. schoolcommissie te hoo- ren en den post voor schoolprijzen van 100 op 300 te brengen. Aangenomen. Dc posten van ƒ7,800 tot subsidie van liet Alg. Weeshuis en van 6,000 voor het Alg. Armbestuurworden aangenomen. In dc afdeeliugeu is door de meerderheid aangenomen om aan den heer Borst eervol ontslag te verleenen uit zijue betrekking als gemeente-opzigter met eene jaarlijksche toelage vaiï^GOO, ouder verpligtiug oui des gevraagd de gcmceute van raad tc dienendoor de minderheid was voorgesteld de som te bepalen op 2/3 van liet tractemcnt Het voorstel der meerderheid wordt in omvraag gebragt cn aangenomen met 10 tegen 2 stemmente gen de heeren Ilecriugh en Strootmau. Daarna wordt de geheele bcgrooting die geraamd is in ontvangst en uit gaaf op ƒ132,982.24 iu omvraag gebragt cu goedgekeurd. Volgens het rapport der afdeeliugeu zijn er geene bedenkingen gemaakt tegen de begrootiugeu van liet Alg. Weeshuis en het Alg. Armbestuur. Worden in omvraag gebragt en met algemeene stemmen goedgekeurd de eerste tot ecu bedrag van 9367.99 cn dc tweede tot een bedrag Van ƒ9100 2). Bouwing School en H oning te Huisduinen De Voorzitter berigt dat de vroegere raming van ƒ4000 door den ge meente-bouwmeester met 750 is verhoogd. De heer de Lange kan zich met dc bouwing van een nieuwe woning niet vereenigen cn is van meening dat wclligt op Huisduinen eene geschikte woning te koop zou zijn. De Voorzitter brengt in het midden dat de school door den Schoolopziener is afgekeurd, zoodat men genoodzaakt is daarin te voorzien eu dat ook eene aanmerking is ingekomen van den Prov. Inspecteur op de school te Koegras, waarbij gevoegd is de veronderstelling dat het gemeentebestuur dat zoo veel ten koste legt aan de scholen binnen de kom der gemeente ook in de behoefte van die school wel zal willen voorzien. De heer Papineau als vroeger lid van de schoolcommissie geeft de ver zekering dat de school cn oudcrwijzcrs-woning te Huisduinen in slechten staat zijn en noodwendig vernieuwing eischeunormeer dan in het Koegras. De Voorzitter brengt in het midden of dc zaak dezer beide scholen ook meer iu verband kuuueu worden gebragt. Dc heer Papineau komt hiertegen op, op grond dat de afstand te groot iszoodat het verzuim dat nu reeds in het Koegras 35 pCt. isdoor eene verplaatsing der school nog aanmerkelijk vermeerderen zouterwijl de tegenwoor dige school iu het Koegras, zeer wel in het midden van dien Polder geplaatst is. Ecu voorstel van den heer de Lange om de behandeling te verdagen wordt met 10 tegen 2 st. aaugeuoineu. Tegen stemden de heeren Papiueau cn Maalsteed. 3). Benoeming van Commissarissen voor het Ziekenhuis. 4). Aankoop van geneesmiddelen voor de Apotheek. Op voorstel van den Voorzitter worden de heeren Boomsma en Haremakcr als deskuudigen toegevoegd aan B. en W. tot voorloopigc regeling dier zaken. 5). Benoeming van een Ambtenaar van den Burgerlijken Stand. Bij stemming wordt de heer Rccringh benoemd met 7 stemmenterwijl er op deu heer Boomsma 3 en op de heeren van Kelckhovcu eu Jauzcu ieder 1^ stem worden uitgebragt. 6). Medédeeling van ingekomen stukken. a. De Secretaris leest dc koninklijke magtiging waarbij aan deu heer Iteeringh vergunning is verleend om tegelijk met zijne betrekking van Rijks-ontvanger die van Wethouder der gemeeute waarteuemen. b. Dat op deu 10 October bij opneming der kas van den ontvanger is gebleken 108,901.925 in kas te zijn eu dat de boeken cn schrifturen iu behoorlijke orde waren. c. Dat de heffing op het geslagt met 1 Jau. a. 3. in werking kan treden. Wordt goedgevonden. d. Dc Voorzitter brengt in het middendat door de benoeming van den heer Rccringh tot Wethouder, cr thans twee Wethouders zitting hebben in de commissie ter beoordeeling of eene vervolging uoodig is, der door de pl. commiezen gedane bekeuringen cu stelt voor om den heer Rccringh als Wethouder iu deze commissie te behouden en voor deu anderen Wethouder op nieuw een lid te benoemen. De heer Maalsteed vraagt of eene dergelijke commissie uoodig is en of het niet meer rationeel is, dat dc beslissing aan B. en W. wordt overgelaten. De Voorzitter antwoordt dat vroeger door den raad zoodanig is besloten met het oog daarop, dat de zaken alsdan eene spoediger afdoening kunnen erlangen. Na twee vrije stemmingen is cene herstemming noodig, waarbij de heer Strootmau tegen den heer dc Breuk met 8 stemmen wordt benoemd. Na de gew one omvraag niemand liet woord verlangende w ordt de ver gadering gesloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1