Tweede Jaargang. 1862. 45cfÖer, JTieutöeÖiep, IMfemsoorÖ, enj. WOENSDAG 22 OCTOBER. Het budget voor de Marine. J\o 146. NIEUWE COURANT r VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abouiiemeiitsprïjs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post v „1.50 Alen abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan dcnllitgcvcr S. Gii.tjks. Dc prijs der Advektentikn van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zcgelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve men de Advertenticu intczcndciu Ingezonden stukken een dag vroeger. Het onlangs ingediende budget voor de Marine levert liet bewijs van den wil en de bekwaamheid van den Minis ter, om met eene betrekkelijk geringe som de zeemagt van den Staat te verbeterenin het belang van de defensie onzer kusten en het behoud onzer overzeesche bezittingen. De begrooting draagt het kenmerk, dat de weg van verbetering door den Minister aangewezen, er toe zal leiden om onze Marine van lieverlede, van jaar tot jaar, te doen zijn, wat zij wezen moet, ook met bet oog op eventuele oorlogen. liet hoofd van het departement van Marine acht het aanbouwen van nieuwe gepantserde schepen voorbarig, aan gezien de genomen proeven omtrent de uitwerking van liet geschut nog niet tot een bepaalden uitslag hebben geleid; doch wil een hegin maken met het pantseren van eenige vaartuigen, geschikt voor de verdediging onzer rivieren. In dit belangrijke deel van de verdediging des landsheeft de Minister willen voorzien, cn daarvoor eene som van f 1,400,000 aangevraagd. Deze som is in de sectiën der Tweede Kamer aangemerkt als de termijn van eene groote uitgave, welke, werden de regerings-voorstcllen aangenomen, verscheidene jaren achtereen onze finantiën bezwaren zal. Wij kunnen ons met deze zienswijze niet vereenigenmaar noemen het voorgestelde bedrag eene noodzakelijke uitgave, die onze finantiën volstrekt niet bezwaren zal. De defensie onzer rivieren is reeds te lang verwaarloosddan dat de Minister de hand daaraan niet zou slaan. Met den aanbouw van schroef- en raderstoomschepen zal worden voortgegaan. Dit is noodig voor de politie te water in onze koloniënalsmede voor het vervoer van troepen. liet denkbeeld om de werf te Vlissingen geheel op te hellen is door den Minister opgegeven. In tijd van oorlog wordt Vlissingen onmisbaar geacht als reparatie-haven voor onze oorlogschependie op dc Schelde gestationeerd zullen zijn. De zeemilitie schijnt aan hare bestemming te beantwoorden, de zorg aan de opleiding van zeemilitiens besteedzal bunnen overgang bij het vaste corps bevorden cn iu de be hoefte voorzien van nationale matrozen. De zeeroovers zullen iu hunne schuilhoeken opgespoord en uitgeroeid wordeu. Wij twijfelen aan het laatste, indien dit door onze marine alléén moet geschieden. Na het gunstig verslag over het nieuwe dok te Willemsoord, kwamen er minder gunstige berigten omtrent dat belangrijke werk. Het is te hopen, in het belang der schatkist en van onze gemeentedat de pogingen tot herstel mogen gelukken. De geheele begrooting van den Minister van Marine be rust op een weldoordacht plan, dat ook voor de toekomst goede vruchten zal dragenwij twijfelen niet of zij zal door de Kamers aangenomen worden, iets dat wij niet durven voorspellen van het budget, door zijn collega van Finantiën aangeboden. POLITIEK OVERZIGT. De Opinione Nationale maakt melding van een nieuw plan vau oplossing der Roineinsche quaestie, namelijk Florence zal de hoofdstad worden van Italië, de Paus zal zijn tegenwoordig grondgebied behouden; deze provinciën zullen door Victor Bmmanuel worden bestuurd; de Paus zal van dc Katholieke mogendheden jaarlijks 15 millioen ontvangen. Wij gelooven niet, dat er veel kans voor het welgelukken van dit plan bestaat. De heer de Lavalettc is te ltome vervangen door den heer Latour d'Auverguebroeder van den aartsbisschop van Bourges. De heer de Sartiges vervangt don heer Bene- detti te Turijn. Beide diplomaten zijn der Kaliaansche een heid vijandig, zij zijn van oordeel, dat er voor Italië niets anders dan een bond mogelijk is. Uit den brief van Napo leon 111 aan den lieer Thouvcncl en uit de circulaire van den heer Drouin de Lhuys is op te makendat de politiek vau talmen en dralen zal blijven bestaan. Er zullen op nieuw pogingen bij den 1'auselijken Stoel worden aangewend, liet gevolg van al die pogingen, waarvan dc uitslag reeds is te voorzien zij zullen namelijk op niets uitloopen zal zijn, dat Italië meer zelfstandig zal beginnen te hande len en van alle verdere hulp van Frankrijk afzien. Te midden van de ernstige crisis, welke thans in Pruissen heerscht, zijn 's konings woorden tot de deputaticn, welke hem de bekende adressen aanbodenhoogst opmerkelijk. Dc koning zegt daarindat de drukpers zijne woorden verkeerd heeft uitgelegd en het publiek op een dwaalspoor brengt. De leger-organisatie is vooral noodig voor dc bescherming des rijks, wat zij kosten zal kan dc staat dragen. Ten slotte zegt de koning dat het hem diep gegriefd heeft, dat hij van de kamer geen dank heeft ingeoogst voor zijne toe stemming tot opheffing der buitengewone verhooging der belastingen. Maar de legerorganisatie is wel het eigenlijke punt van aanval. De maskers zijn gevallen. De koning zal de staatsregeling ongeschonden handhaven cn daartoe is noodig een vast aaneengesloten staand leger. Er loopt een gerucht, dat dr. Zanettivan Florence, den kogel in Garibaldi's wond zou gevonden en uitgehaald hebben. Uit Noord-Amerika zijn weder berigten omtrent een bloedig gevechtwaarin het voordeel aan de zijde van het Noorden zou zijn gebleven. Dat het Zuiden uitermate ge belgd is over de vrijverklaring der slaven met 1 Jan. kan men uit de bedreiging opmakendat het na 1 Jan. alle krijgsgevangene officieren tot dwangarbeid wil veroor- deelen. Het wordt dan een strijd op leven en dood. De Telegrafische dépêche^ dienaangaande luidt als volgt: New-York, S Oct. Een leger van 40,000 Zuidelijken, onder de generaals Prico en v. Dort), heeft de Noordelijken onder den generaal Itozencrans te Coriuthe aan de Missisippi aangevallen. De veldslag heeft twee dagen geduurd, liet rapport van generaal Rozencransgedagteekend van 5 dezer, meldt dat de Zuidelijken teruggedreven zijn, nadat een groot bloedbad onder hen was aangerigt. De laatste officiële

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1