M 147. Tweede Jaargang. 1862. •jjeföer, Jlieutöeötep, lïïtffemsoorö, enj. ZATURDAG 25 OCTOBER. Het budget van Finantién. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt "WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.30 Franco per post v H i»l-50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan dcnUitgever S. Gii.tjes. De prijs der Advertenties van 14 rcgc.s is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentiën intezendcn„ Ingezoudcn stukken een dag vroeger. Wij zeiden aan het slot van ons vorig hoofdartikeldat wij niet durven voorspellendat het budget van den Minis ter van Fiuantiën zal aangenomen worden. Wanneer wij zijne begrooting inzienkomen wij spoedig tot de onaan gename opmerking, dat zijne plannen zich hoofdzakelijk op lossen in verhoogde belastingen. De belasting op het per soneel zal met 1 millioen worden verhoogd, de haardsteden zullen IJ- millioen meer moeten opbrengen, van het gedes tilleerd zal 3 millioen meer moeten betaald wordenvan bier wordt eene belasting van 5 ton geëischtkoflïj en thee zullen 1 millioen aan de schatkist moeten opbrengen, dat is totaal ƒ7000000 aan verhoogde belastingen. En dan wil de Minister nog op den koop toe eene nieuwe belasting op de inkomsten heffen. Eu waarom dat alles? Om ons onafhankelijk te maken van de inkomsten uit de koloniën. Als of wij op het punt stonden Java (de kostbare parel) te verliezen. Misschien wil men Java onafhankelijk maken van het moederland en dan zullen wij het zeker verliezen. Wat moet die onaf hankelijkheid beteekenen? Hoe fraai het woord ook klinkt, hier schuilt een adder ouder het gras. //Wij moeten onaf hankelijk zijn van de inkomsten uit de koloniën" is een magtspreuk, die aau beide kanten mank gaat. Men zou met evenveel regt kunnen zeggen tot een landman, die akkers heeft op verren afstand van zijne hofstedeGij moet u gewennen om zonder de opbrengst van uwe verafgelegen landerijen te leven. Eu om tot die zoogenaamde finantiële onafhankelijkheid te geraken, zal het Nederlandschevolk zwaar belast worden. Wij kunnen evenwel al niet roemen op eene goedkoope re gering, waar moet het heen, als de Natie nog meer zal moeten opbrengen van personeelhaardstedensterke dranken bier, koffij en thee, en daarenboven nog gedrukt zal worden met de hatelijkste van alle belastingen, eene heffing op de inkomsten In de troonrede is gezegd: //De toestand van 's Rijks geldmiddelen is bij voortduring gunstig. Zij laten toe, dat, ondanks de uitgaven voor de spoorwegen en emancipatie der slavenschulddelging voortgezet en aan de groote waterwegen naar zee begonnen worde." Als die toestand gunstig iszelfs zóó gunstig, dat werken van algemeen en Amsterdamsch belang uit de schatkist kunnen bekostigd worden, tegelijk met amortisatie van schuld, waarom het volk dan overstelpt met belastingen Wij behoeven volstrekt niet onafhankelijk te zijn van het koloniaal batig saldo, zoo lang wij eene natio nale schuld van ruim 1000 millioen hebben. Deleer van de //finantiële onafhankelijkheid" zal waarlijk geene aanhangers vinden, dan alleen zij die er door gebaat worden; zij behoort tot de gevaarlijke utopiën, om ons inderdaad in een afban- kelijken staat te brengen. //Het plan cener geleidelijke herziening van ons belasting stelsel, waarbij de belangen der gemeenten in het oog zijn gehouden, zal U worden medegedeeld." Troonrede De plannen van onzen Minister van Einantiën zijn aan gekondigd als eene geleidelijke herziening van ons be lastingstelsel waarbij de belangen der gemeenten in 't oog zijn gehouden. Dit iaatste is volkomen waar; want de Mi nister wil, dat de gemeenten nog 25 opcenten hellen op de in komsten-belasting ten einde zich van haren bijstand bij het innen te verzekeren. Maar wat het eerste betreft //de ge leidelijke herzieningwij kunnen haar niet beter vergelijken dan hij het zwaard, dat de Taikoen van Japan zijnen rijks- groote toezendt, om zich zeiven er den buik meê open te snijden. Eene belasting op de inkomsten is het laatste middel bij hoogen noodwanneer het staatsbankroet voor de deur staat, zoo als in 1841. Doch de Natie was zóó afkeerig van die heffing, dat zij liever 127 millioen opofferde. Maar om zoodanige belasting voor te dragen, bij gunstigen toestand van 's Rijks geldmiddelen, om Nederland van Java (of Java van Nederland) onafhankelijk te maken, dit achten wij roekeloos, strijdig met de belangen van het Vaderland en zijne bewoners cn in alle opzigten verderfelijk en verwerpelijk. POLITIEK OVERZIGT. De meeste Parijsche bladen bespreken de circulaire van den heer Drouin de Lhuys, en over liet algemeen achten zij die te onbepaald; la France komt hier tegen op, in de eerste plaats op grond daarvandat de diplomatie zich nooit al te diep in de kaart moet laten kijken en de door haar gemaakte plannen niet aan den strijd der partijen kan bloot geven, zonder de verwezenlijking dier plannen in de waag schaal te stellen, maar ten tweede beweert het blad, dat de bedoeling des keizers duidelijk genoeg is uitgedrukt door de benoeming zelve van den heer Drouin de Lhuys. De toestand van Garibaldi boezemt al meer cn meer groote bezorgdheid in. Twee beroemde geneesheerendie hein in de eerste dagen mede verpleegd hadden, zijn nu weder ontbonden. Deze hebben nu verklaard, dat de kogel zich nog in de woud bevindt. De jicht heeft eene zware cn aanhoudende zwelling te weeg gebragtsommigen meencn dat de geneesheeren eene fout hebben begaandoor niet dadelijk tot eene amputatie over te gaan. Talrijke afge vaardigden van de actie-partij houden zich te Varignauo op, om te beraadslagen over de gedragslijn, welke onder de gegeven omstandigheden liet raadzaamst is. Dezer dagen verschenen Fransche gendarmen en po'.jcic- agenten in de Pauselijke drukkerij te Rome en vonden er wat zij zochten 2500 exemplaren van eene jiourhonsche proclamatiestrekkende om de Sicilianen tot een beslissenden strijd over te halen. Op elk exemplaar was het wapen van Frans II. Er waren reeds 3000 exemplaren verzonden. Omtrent de Garibaldi-meeting van Zondag jl.in llydepark gehouden, verneemt men het volgende: Het was eerst vrij goed weêr. Tegen twee ure, waren 5000 personen bij Gros- venor Squarre bijeenwaarvan een derde onruststokers. Van tijd tot tijd werden levendige gesprekken in de groepen ge voerd. Tegen drie uur toen het aantal personen in het park

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1