DcfDcr, JïteuroeDiep, WiffemsoorD, enfi. M 148. T wccdc Jaargang. WOENSDAG 29 OCTOBER. 18C2.1'1!! NIEUWE COURANT VA IV DEN Verschijnt WOENSDAG cn ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 8 maanden/1-.30 Franco per post *1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren cn Post directeuren. Brieven franco aan dcnUitgevcr S. Giltjes. De prijs der Advektentien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelrcgt voor elke plaatsing 85 Centen. Vóór des Dingsdags cn Vrijdags middag 12 uur, gelieve men de Advcrtciiticn intezcudciu Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Koning Otto van Griekenland heeft afstand gedaan van dcu troonten gunste van zijn broeder Adelbert van Beije- ren. Hij is vertrokken zonder verhuisbiljet, niemand weet waarheen. De Grieken zijn met dat vertrek wel gediend cn hebben onmiddelijk ook bedankt voor prins Adelbert, en de geheele Beijersche dynastie vervallen verklaard van den troon. Men wil proberen het zonder koning te redden. De republikcinsche regerings form is aangenomen en tot presi dent benoemd de heer Maurecordato. Men vreest echter dat bierdoor de rust in dat rijk nog zoo spoedig niet her steld zal zijn. Aan de berigten aangaande de gezondheids toestand van Garibaldi kan men geen geloof hechten. Heden is de toe stand hopeloos, zelfs voor amputatie is het te laat en ziet men binnen een paar dagen zijn dood te gemoet, morgen is het weder: de ongunstige berigten zijn overdreven, de lijder neemt in beterschap toe. Ook hierin oven als in al de Italiaansche aangelegenheden speelt het status cpio eene groote rol. Uit Florence schrijft menCocarden en vaandels zijn in groote menigte voorhanden voor eene dinastische mani festatie. Men maakt er geen geheim van dat hier een it. Cath. legitimistisch comité bestaatdat de restauratie van den ex-groothertog beoogt. Ook weet ieder, dat de groothertog Ferdinand IV een buitengewoon gevolmagtigde heeft be noemd die op het geschikte oogenblik zijne proclamatie aanhechten en zijn stuur herstellen kan. Frans II heeft, door tusschenkomst van zijnen minister, eene circulaire gerigt aan de diplomatieke agentenwelke hij nog in Spanje, Oostenrijk, Beijeren en verschillende kleine Duitsche staten bezoldigtin welke circulaire hij zijn protest tegen de willekeurige handelingen van het over weldigend Picmonteesch gouvernement herhaalt. Zijne vroegere protesten waren den 5 en 26 Sept., den 5 Oct., den 5 en S Nov. 1860, den 16 Febr., 28 April, 25 Mei en 8 Junij 1S61 gedagteekendzoodat het tegenwoordige, dat hem even weinig als de vorige haten zalreeds het tiende is. De Venetianen die zich in de staten van Viotor Emma- nuel gevestigd haddendoch om het toezigt waaraan zij daar onderworpen waren, naar Venetié teruggekeerd zijn, staan daar nu meer dan ooit aan allerlei gestrengheden en kwellingen bloot. Dagelijks worden er gearresteerd. De Pruisische constitutie is in hare hoofdpunten geschonden; dat is een noodlottig feit en een ernstige misslag, waarvan de schuldigen de straf zullen dragen, welligt in verhouding van de gemakkelijkheid waarmede men het had kunnen vermijden. De minister heeft verklaard, te willen regeren zonder budget; hij heeft 134. millioen, wettig verleend, versmaad om zich in' staat te stellen on wettig 140 millioen uit te geven. Sedert 1859 was de volksbeweging geneigd aan de Pruisische regering de zorg toe te vertrouwen, haar naar het grootsche doel onzer po litieke wedergeboorte heen te leiden. Nu moet do geschikt heid, om die zending te vervullen, aan dat bestuur ont zegd worden, niet alleen door het liberalisme, dat allo mo gelijke waarborgen vraagt voor de volksvrijheid, maar ook door elk ander voorstander der Duitsche eenheid. Eene regeringdie het parlement van haar land niet eerbiedigt kan geen Duitsch parlement in het leven roepen, cn de Duitsche eenheid zal niet gevestigd worden zonder den wil der natie. Do nationale beweging moet dus voor het oogen blik alleen op eigen krachten steunen. Een vaandrig, die bij do verkiezingen niet gestemd heeft zoo als do majoor hem had gelast, is, in plaats van bevor derd te worden, waarop hij regt had, uit de dienst ontsla gen zonder nog aanspraak op eene civiele benoeming tc hebben, daar hij slechts acht jaren dienst telt. De hoofd redacteur der Nat Ztg. is tot vier weken gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij geschreven heeft, dat de soldaten op kommando moesten kiezen. Do berigten uit Mexico zijn, wat de houding der inwo ners en de gezondheidstoestand betreftvoortdurend niet zeer gunstig. Voor het prestige der Fransche wapen is het wen- schelijk, dat generaal Forey weldra eenigc operatie van ge wikt bewerkstellism. 3.71B TT W S IJ D 11T 3- S 1T. Helder, Nieuwediep "Willemsoord, enz. 28 October 1S62. Betreflende het weder van de laatste dagen zijn wij in de gelegenheid, onze lezers de volgende niet onbelangrijke medcdeelingen te doen. Van 17 tot en met 22 October is cr gevallen: 91.9 streep regenwater. Eene hoeveelheid, nagenoeg gelijk aan een zevende van die, welke in een geheel jaar valt. Er viel dus circa 92 kan water per vierkante el, of zoowat -33,000,000 kan water op het terrein der Marine-werf alhier. Alleen op den 18 dezer viel er 38.8 streep. Do grootste winddruk was op den 23, tc Gu 35m G7 pond op de vierkante el. Op 20 Oct. 17u 40m of 's nachts te 5" 40m was de vloed het hoogst; 1.555 el boven Amstcrdamsch peil. In den namiddag van den 24 dezer (na het afdruk ken van ons vorig nommcr) is de Engelsche schooner Sjtee, kapt. Benviuop de hoogte van Kamperduin gezonken. De equipage is door de loodsboot N°. 4, schipper Duinkcr, gered en des avonds hier binnen gobragt. Aangaande Zr. M3. transportschip de Heldin en het koopvaardijschip de Batohebben de ongunstige berigten zich gelukkig niet bevestigd, beide schepen zijn hier giste ren behouden gearriveerd, na bijna drie weken met storm weder in de Noordzee geworsteld te hebben. De schade aan beide schepen is van weinig beteekenis. De bemanning was als het ware geheel afgemat. De Heldin is heden morgen van do reede in liet Nieuwe diep gekomen om nagezien to wordennaar wij vernemen zal zij weder spoedig gereed zijn om de reis te hervatten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1