«geföer, JïieutoeÖiep, IMfemsoorÖ, «15. J\p. 149. Tweede Jaargang. 1862. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.30 Franco per post 9 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhaudelarcn cti Post- j direeteurcn. Brieven franco aan dcnUitgever S. Giltjes. ZATURDAG De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen; voor eiken regel meer 10 Centen. Zcgelrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve men de Advertentien intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. 1 NOVEMBER. De Grieksche quiestie. Het Italiaansche vraagstuk is op den achtergrond getre den om plaats te maken voor de Grieksche quacstie. Al boeit Griekenland onze aandacht niet meer als ten tijde der oud heid, de jougste gebeurtenissen aldaar kunnen groote ge volgen hebben voor de politiek van de grootste inagten in Europa en geven ruime stof tot beschouwingen. Griekeuland is in opstand gekomen. Terwijl de koning zijne provinciën bezocht, maakte men van de gelegenheid gebruik om aau zijne dynastie ontrouw te worden, en niet zoodra bezat de vorst de wetenschap van 't geen er voor viel of hij legde den scepter neder en droeg zijne waardig heid over aau zijn broeder. Neen, hij legde den scepter niet neder, want hij voerde dien nimmer. Aau koning Otto werd het regeren onmogelijk gemaakt door heersch- en eerzuchtige mogendheden, tuk op een gedeelte van dat reeds zoo lang bedreigde, laud. Hij kou zijnen onderdanen niet schenken wat zij met regt van de Regering konden verlangen; want Rusland, Frankrijk, zoowel als Engelandzouden hem daarin weerhouden hebbengesteld zelfsdat de materiële ont wikkeling des lands hem daartoe de middelen had verschaft. Hij was een schaduw-koniug, een figurant op het koninklijk theater, il ri était qu un homme de paille. De jongste gebeurtenissen in Griekenland zijn grooten- deels het gevolg van de treurige politiekwelke de Europe- sclie groote mogendheden in het oosten hebben gevolgd. De koning is het onschuldig slagtoffer van een toestand, dien hij buiten magte was te veranderen. In de enge grenzen waar binnen men Griekeuland beperkt had, eu tevens door een zijner vorstelijke en opregte voogden bestemd om de nalatenschap van het Muzelmansche rijk te aanvaarden, wist het zich niet met de zelfde snelheid op te beurenwaarmede het Turksche rijk zijn ondergang te gemoet rende. Als Grie kenland dit had kunnen doen, als zijne materiële vlugt ge- lijkeu tred had kunnen houden met zijne wenschen, dan zouden noch Rusland, noch Engeland, noch Frankrijk het hebben gedoogd. Om te bewijzen hoe weinig eerbied men had voor een Staat, dien men tot een onafhankelijken Slaat had verhevenbehoeven wij niet anders bij to brengen dan het versche feit van de nota der Porte van 25 Aug. 1862, waarbijin naam der veiligheid van Turkije, geprotesteerd wordt tegen de oprigting eener nationale garde in Griekenland, waartoe besloten was bij eene constitutionele wet, door de Kamers aangenomen en door den Koning gesanctioneerd. En de Engelsche ambassadeur, den aanval hernieuwende eu nog verder gaande dan de gematigde diplomatie van de Ver hevene Porte, ondersteunde in eene nota van 6 Sept. die inmenging van Turkije in de binnenlandsche aangelegenheden van Griekenland. Wat kon, onder zulke omstandigheden de Regering, de Minister van Buitenl. zaken doen P Hij deed een beroep op de onbeperkte souvereiniteitwelke bij de protocollen van Londen was erkend. Maar de Ottomanische Porte bleef haren iuvloed uitoefenen op Griekenland, zich sterk gevoelende iu den steun van Lord 1'almerstondie dweept met de restauratie van het rijk der Muzelmannen, om daarin een tegenwigt te zoeken tegen het Fransch-Russische bondgenootschap, dat zijne nachtmerrie is. De Grieksche regering, uit zich zelve zwak, heen en weer geslingerd door verschillende invloeden, nu eens toe gevende, dan eens transigerende, verloor, zonder dat zij anders kon handelen, den steun en den bijstand, dien de natie zoo zeer behoefde. Zij werd verantwoordelijk gesteld voor al de vernederingenvoor al de verijdelde verwachtingen der Grieken, die, het zij in den vreemde, hetzij zich schikkende in de met wrevel gedulde overheersching der Turken, niet zonder reden en zeker met meer regt dan Piemont gehad heeft, droomden van de vorming van een groot Grieksch rijk. In stede van de oorzaak der kwaal op te sporen, kwam men op tegen de regering, tegen de Duitschgezindezoogenaamde despotische rigting vau ko ning Otto, den gekroonde martelaar, die sedert lang vurig naar zijne bevrijding haakte. Dit is het algemeen karakter van een stand van zaken, waarvan de omwentelingspartij gebruik maakt. Dat er een blijkbaar verband bestaat tusschen de gebeurtenissen in Griekenland en die van Aspremonte, is niet twijfelachtig, wanneer wij ons de aanhoudende geruchten herinneren, die Garibaldi aan het hoofd der omwenteling naar Griekenland wilden doen vertrekken. De opstandelingen erkennen, dat de koning steeds ge trouw aan de constitutie geregeerd heeft, maar verwijten hem, dat hij nooit de grootheid en vooral niet de vergroo ting van Griekenland heeft gewild. De leiders der revolutie behooren tot de aanzienlijkste familiën des lands. Terwijl zij Maurocordato aan 't hoofd hebben gesteld eener voor- loopige regering, verklaren zij niet vijandig te ziju jegens den monarchalen regeringsvorm. Sommigen willen in het gebeurde de hand van Rusland ziendat gaarne de kroon van koning Otto zou be- geeren voor een der prinsen van do familie llomanof. Indien dit zoo is, zal Engeland gewis op krachtdadige wijze tusschen beide komen. De Britsche vloot bevindt zich reeds voor den Piraëusde kommandant van de Fransche vloot in de Middellandsche zee stevent naar de Grieksche wateren, de Porte heeft besloten het Turksche leger, dat op den voet van vrede zou worden teruggebragtop voet van oorlog te houden. Tevens verzekert men, dat een le gerkorps van Constantinopel het bevel heeft ontvangen naar de grenzen van Albanië op te rukken en Livadië te bewa ken, welke Grieksche provincie zeer vijandig tegen Turkije gezind is. Welke gevolgen zullen de Grieksche gebeurtenissen hebben Deze vraag brengt de Grieksche quajstie op den voorgrond en kan men zich niet zonder bezorgdheid voorleggen. Is het niet meer dan waarschijnlijk, dat Thessalië en Epirus gemeene zaak zullen maken met Griekenland? Zal Enge land ten gunste der Porte interveniëren? Wat zullen Frank rijk en Rusland doen Europa verkeert in ernstige om standigheden. Als de Grieksche quacstie, gedoubleerd met de Oostersche de lont maar niet in het kruid werpt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1