JJefÖcr, JïieitiöeÖiep, lïïiffemsoorö, enj. Ji 150. Tweede Jaargang. 1862. van den WOENSDAG 5 NOVEMBER. GRIEKENLAND. NIEUWE COURANT Verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post n „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan denUitgever S. Gii.tjes. De prijs der Advertenties van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zcgelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advcrtcnticu intczcnden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Groote historische heriuneringen zijn dikwijls gevaarlijke raadgeefsters voor de volkeren. Wij hebben hierbij noch het oog op Itome, noch op Italiëmaar op eene andere natie, wier toestand allezins geschikt is, om te Turyn en elders lot ernstig nadenken te stemmen: wij bedoelen Griekenland. Het grootste deel der fouten, begaan door dit kleine volk en door zijne Regering, vindt haar oorsprong in overmatige eerzucht, en trots op de daden der voorvaderendie hun blik beneveldenwaar het er op aankwamden toestand van bet oogenblik helder te doorzien. Wij misprijzen het niet dat de Griek zijn verleden vereertmaar tussclien dit gevoel van eigenwaarde en den wensch om te Konstantinopel eene groote Christelijke nationaliteit in het Oosten te vestigenligt een afgrond van politieke hersenschimmen, waarin reeds eenmaal liet Griekenland der oudheid is ondergegaan. En toch waren het Gricksche volk en zijn Koning, die anders in alle opzigten vijandig tegen elkander over stonden, enkel eenstemmig op dit punt, dat strijdig was met de ware belangen des Rijks. De Regering maakte misbruik van dit wanbegrip ter verovering eener kunstmatige populariteit en sleepte het volk mede in dwalingen, welke tijdens den Oos- terschen oorlog de bezetting door Engeland en door Erankrijk noodzakelijk maakten. De historisch-godsdienstige sentimentaliteit, waaruit de, onafhankelijkheid der Hellenen geboren werd, bevatte tevens de kiem van tallooze rampen voor de wedergeboren natie. In de nationale worsteling ter afschudding der Ottomanisehe tyrannie zag liet geletterd en opgewonden Europa de ontwa king van den volksgeest van de roemrijkste der natiën en zelfs de koele staatkunde liet zich medeslepen door de al- gemeene vervoering en door Byron's dood. Toen de zege was bevochten en toen de jeugdige Staat moest- worden ge organiseerd, toen zag men voorbij, dat men te doen had met een groepje van naauwelijks één millioen zielengrootendeels bestaande uit halfwilde helderspalikaren en nog maar wei nig minder zwaarlijvig geworden monniken, te zahrn ge smolten in eene beschaving, welke in hare eerste kindsch- hcid verkeerde en in geen enkel opzigt herinnerde aan het verleden, dat reeds sedert eeuwen was ter ruste gelegd. Toen stichtte men dit rijkje in miniatuur, het kunstmatige Grieksche rijkdat in niets grootsch wasbehalve alleen in zijn schoon- klinkenden titel van Koningrijk. Prins Leopoldthans Koning der Belgen, bedroog zich met zijn helderen politieken blik niet in Grickenlaud's toe stand. Ilij weigerde de hem aangeboden Kroon. Toen beklom de tweede zoon van den Koning van Beijeren, bijna nog een kind, den nieuw gestichten Troon. Wij stellen ons nietten doel, den Vorst te. regtvaardigen die door een zegevieren de revolutie is vervallen verklaard van de regering, maar eenige feiten mogen wij niet onop gemerkt voorbijgaan, die welligt iets ter zijner verontschul diging kunuen bijdragenen waaruit blijkt, dat Europa Grie kenland heeft opgevoed tot een bedorven kind. Men schonk aan dien grooten volksstam van zeelieden en landbouwers, welke men eene natie geliefde te noemeneerst een Duitsch Vorstenhuis met eene hofhouding en eene bureaucratie, en daarna eene geheel georganiseerde staatsschuld. Voor dat Koningrijk, dat op geene enkele beurs crediet zou gevonden hebben, guaran- deerden Engeland, Frankrijk en Rusland eene leening van dertig millioen gulden. In dit fmantiëel verdrag werd op deftigen toon bepaald dat de inkomsten van den Griekschen Staat in de eerste plaats dienstbaar moesten worden gemaakt aan de betaling der rente en de amortisatie van de buiten- landsolie schuldmaar weldra bleekdat die bepaling onuit voerbaar was. Ze is dan ook nooit toegepast. Dezen over- matigen schuldenlast en den niet minder zwareu last van ecu overdreven nationale eerzucht laadde men op de schouderen van een hof van vreemden oorsprong, dat daar aankwam met regeringsbeginselen, welke pasten voor eene volkomen beschaafde maatschappij maar een knellende band waren voor een bijna nomadisch volkdat sedert den Tro- jaanschen oorlog in tallooze stammen was verdeeld geweest en zoozeer gewoon aan locale onafhankelijkheid, dat hoogstens een zwak gecentraliseerd stelsel van gemeentelijk bestuur er zijne veilige toepassing vinden kon. En daarbij kwam nog de qumstie van godsdienst. Het Beijersclie Huis bekleedt den eersten rang in de rij der ultra-Katholieke familiën. Koning Otto en zijne gemalin hebben wel is waar de Grieksche godsdienst aangenomen, maar doordien hun echt kinderloos bleef, was, volgens de tractateu, een andere Prins van Beijeren do opvolger tot den Troon. En nu had de Prins, wieu de Kroon regtens toekwam, besloten geen afstand te doen van de godsdienst zijner vaderenofschoon art. 40 der constitutie uitdrukkelijk bepaalde, dat elke Troonsopvolger de orthodoxe Oostersche godsdienst belijden moest. Nadat wij dit vlugtig overzigt van de wording des Griek schen Rijks geleverd hebbenkan ?,ijne geschiedenis in weinige woorden worden zaaingevat. l)e Koning wilde eene Regering invoeren, op Duitschen leest geschoeid, en daarbij stiet hij op hevigen tegenstand. Arm, ja met schulden bezwaard, kon hij zelfs geen poging aanwenden oni de sympathie te verwerven door materiële weldaden. Toen zocht hij een steun in nationale hartstogten, hij vleide overprikkelde eerzucht en den haat tegen Turkije, ontwaakt in den onafhankelijkheidsoorlog, hij begunstigde het palikaris- medat in rooverij ontaarddehij gaf zich geheel en al over in de magt van Rusland, dat hem tijdens den Oosterschen oorlog heeft gecompromitteerd en hem in 1850 in de zaak van Dom Pocifico wreede en onbillijke weerwraak van de zijde van Engeland op den hals heeft gehaald. Onder deze omstandigheden is het Grieksche Rijk het worstelperk geworden, waarin de groote mogendheden van Europa dongen naar de zegepraal van hun invloed. Tn dat strijdperk, waarin zoovele outvlambare brandstoffen waren opgestapeldheeft do Italiaanschc revolutie de ontstoken fakkel geslingerd. De Garibaldisten hebben de Hellenen beurtelings opgezet en weder met ijdelc beloften gepaaid. De Koning, altijd weifelmoedig van aard, is van besluite loosheid overgeslagen tot bet stelsel van halsstarrige tegen kanting en daarbij is de bodem onder zijne voeten weggezonken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1