|efÖer, JTleutoeÖtep, WtffemsoorÖ, cnj. 151Tweede Jaargang. 1862. ZATURDAG 8 NOVEMBER. Holland op zijn Smalst. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG eu ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan dcnUitgever S. Giltjks. De prijs der Advertenties van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advcrtcuticn intczcndcn. Ingezonden stukken een dag vroeger. De Amsterdamsche bladen ijveren om het hardst voor de doorgraving van Holland op zijn smalst. Dat die bladen partij trekken voor de hoofdstad, kunnen wij de Eedactiën niet euvel duiden. Amsterdam toch heeft van de doorgraving een levensquaestie gemaakt, en wil van niets anders hooren, dan dat de doorgraving van nationaal belang is en op nationale kosten moet uitgevoerd worden. Jammer echter dat de. Eed. vau het Handels- en Effectenblad in hare partijzucht om de locale belangen vau de hoofdstad des rijks voor te staan, blind is voor de argumenten der tegenstandersdie in het voorloopig verslag der Tweede Ka mer gewigtige bezwaren tegen den ontworpen waterweg van Amsterdam naar de Noordzee hebben aangevoerd. In hare blinde vooringenomenheid met de zaakheft zij als het ware een noodkreet aan om //effect" te maken. Ook noemt zij de doorgraving eene geringe onderneming, in vergelijking met het Suez-kanaal en de door de Kamer leden in het midden gebragte bezwarennoemt ze beuzelen. Maar waarom dan eene zoo geringe onderneming nog aan het beuzelen der Tweede Kamer te onderwerpen P Waarom dan door Amsterdam zelf de handen niet uit den mouw ge stoken en in de beurs getast om het werk uit eigen middelen daar te stellen Het strekt Amsterdam geenszins tot eere, dat zij eene rente-guarantie verlangt van het rijk, voor een werk, van welks uitvoering, naar hare meening, ten minste naar de meening van het Effectenbladhaar to be or not to be geheel en al afhangt. Voorts zegt het Effectenblad dat het plan reeds al te veel onderzocht iswant dat te schroomvallige overwegingen doo- delijk zijn. Wanneer men overtuigd is dat het plan goed cn de onderneming werkelijk zoo deugdelijk en van zoo al gemeen nut is als men voorgeeftwaarom schroomt men dan het onderzoek En wat beteekent de juichtoon van het Effectenblad, dat verreweg de meeste (dat is niet alle) bevoegde beoordeelaars het plan voor uitvoerbaar hebben verklaard. Wij antwoorden daarop met de woorden van den heer Ai.ewij:n //De Heeren Ingenieurs verklaren, dat het plan, door hen aangeboden, voor ruim 18 millioen kan worden uitge voerd. Wij zijn geheel onbevoegd om dit in het minst in twijfel te trekken, maar dit weten wij dat toen hij een mondeling onderhoud met een wegens zijne kunde en be kwaamheid algemeen geacht hoofd-ambtenaar van den wa terstaat door ons aan dezen de vraag werd voorgesteld: of hijde 18 millioen in het midden latende, bij vrije beschikking over zooveel geld als hij daartoe meende te behoeven, en alzoo geheel onbelemmerd in zijn doen en la ten at.s eert.ijk man de verzekering Icon gevendat het werk aan alle de vereischtcn zou voldoen, cn duurzaam tegen het geweld der stormtoinden en de kracht der golven zou bestand zijn" het veel betcekeml antwoord was: »Wei. waarachtig niet Duurzaam tegen het geweld der stormwinden en de kracht der golven bestanddit is de groote vraagdie men liefst zoo min mogelijk aanroertcn die eigenlijk op den voorgrond gesteld moest worden. Aangenomen eens, dat de werken binuenduins uitvoerbaar zijn dat men ook hij het daarstellen der liavendammendoor millïoenen, al de te voorziene en onvoorziene moeijclijkheden weet te overwinnenmet een woord, dat liet werk geheel voltooid is, dan rijst de vraag opof dat zoo ver in zee uitstekende werkduurzaam tegen het geweld der stormen en de kracht der golven zal bestand zijn. Wie zal het durven wagen hierop een bevestigend ant woord te geven De waarlijk practische mandie zoo dik wijls getuige is geweest van de uitwerkselen der stormen op onze kusten, hij zal juist het tegenovergestelde bewe ren; maar zonder twijfel zal men niet ver behoeven te zoeken om een theoreticus te vinden, die u zal ant woorden alles is mogelijken wij geven het toe dat er veel gedaan kan worden inet de hefboom in de hand, die men millioenen noemt, maar niet alles. Behalve dit zoo overwe gend bezwaar, wordt door deskundigen nog een ander ge opperd dat door velen als onoverkomelijk wordt voorgesteld dat is de verzanding. En een ieder die zich slechts dc moeite wil geven om zich met de werking van het loopzand op onze kusten bekend te makenzal het spoedig als eene on mogelijkheid voorkomen, dat men op onze vlakke stranden, op eene zoo verre uitgestrektheid in zee een geul kan graven cn die op de voor zeeschepen benoodigde diepte kan houdenbij stormweder wordt de zandbodem onzer kusten door icderen golfslag in beweging gebragt en een massa zand mede ge voerd; natuurlijk is het, dat zich dat zaud daar nederstort, waar liet eene diepte ontmoet; niets vreemds zal het dus zijn, wanneer na icderen storm de gegraven geul, de toe gang tot de haven weder digt geslagen is. Ook ieder vloed getij zonder dat het storm behoeft te zijnvoert zand aan. Ontegenzeggelijk zullen er dus voortdurend baggermachines werkzaam moeten zijn, om de haven op eene bevaarbare diepte te houden. De enorme sommen die hiervoor voortdurend noodig zijnkunnen met geen mogelijkheid berekend worden. Hierbij komt nog dat liet dikwijls zal gebeuren dat na een storm, de schepen zich ceuige weken vóór de haven zullen moeten ophouden, omdat men eerst het daar ingc- spoelde zand zal moeten wegruimen, om de gegraven geul weder op de vereischte diepte te brengen. En dan nog noemt het Effectenblad de bezwaren der Kamerleden kinderachtig" en laat er spoedig op volgen Voor dom- of kwaadwilligheid is alles mogelijkin hoe verre dit logisch geredeneerd iszullen wij daarlatenmaar w ij zien vóóruit dat het Eff". blad ook ons als anti-doorgravers die woorden zal toewerpen, en daartegen wenschen wij ons voorloopig met een enkel woord te verdedigen, niet tegen de domheiddat laten wij het Eff'. blad zeggenmaar tegen kwaadwilligheid, die beschuldiging zou ons geweldig aan doen want wij wenschen het Eff. blad en vooral Amsterdam alles goeds toe, en veel meer goeds zelfs dan de proefne ming der doorgraving haar ooit zal opleveren. Omdat wij tegen de doorgraving zijn, zijn wij volstrekt niet anti-Amsterdams gezind, maar wij zijn er alleen legen, omdat men het werk hoofdzakelijk op nationale kosten wil daarstellen.Wilde Amsterdam de proefneming voor eigen rekening doen, dan zouden wij ter wille van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1