Jtë 155. T>veeile Jaargang. 1862. $efÖer, JTteuroeÖiep, WiffcmsoorÖ, «15. ZATURDAG 15 NOVEMBER. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.80 franco per post w „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan dcnUitgever S. Giltjes. De prijs der Advertenties van l4 regels is 40 Centen; voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advcrtentiën inte/.cnden. Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVEKZIGT. I11 de Ital. zaken zegt men, dat Frankrijk telkens meer terugtreedt. Keizer Napoleon begeeft zich zeker in groot gevaar door de wijziging in zijne staatkunde ten opzigte van Italiëen in Italië zal men er zeer over ontmoedigd worden. Te Napels wil men dat de regering derwaarts den zetel overlegge; dit zou kunnen aangemerkt worden als een prijs geven van Rome, en 't zou dus een verkeerd middel zijnom de eenheid te bevorderen. De Ital. regering heeft omtrent Napels een anderen pligthet land van de roovers te bevrijden, het moest beginnen daartoe alle krachten te vereenigen. Uit New-York verneemt men van 28 Oct.dat groote toebereidselen door het Noorden worden gemaakt, om een beslissenden slag te slaan. Zóó zelfs, dat voorstanders van het Zuiden erkennen moeten: "Wij zullen weldra het begin van het einde zien." Mac-Ciellan gaat voorwaarts. Gen. Pleasanton is Zondag den Potomac te Berlijn overgetrokken en heeft zich naar Lovetteville in Virginië begevenwaar bij goed ontvangen werd. Gen. Burnside is hem gevolgd, maar men weet niet in welke rigting die gaan zal. Gen. Lee moet niet verwijderd zijnmaar zich toch naar Rich- uiond terugtrekken. Zoo zal dan nu welligt de beslissing volgenmaar niettegenstaande de groote magt die Mac- Clellau bijeentrekt, heeft het publiek toch niet meer dat groote vertrouwen van vroeger op den goeden uitslag, omdat men Mac-Clellati's geschiktheid in twijfel trekt. De zaak der bemiddeling, aan Noord-Amerika in zijn biunenlandsch geschil door Frankrijk, Rusland en Enge land aan te biedenschijnt geene gevolgen te zullen hebben. Keizer Napoleon heeft aan dat plan nog al gehechtmaar een artikel van het Petersburger blad doet vermoedendat Rusland niet meer zal willen, dan goeden raad geven. Te New-York heeft eene meeting der republikeinen plaats* gehadwaarin men zich verklaard heeft de voortzet ting van den oorlog en de proclamatie van Lincoln goed te keureu. Van de Poolsche grenzen verneemt men; dat de regering ten gevolge van den moord op een geheimen politie-agent, strenge maatregelen heeft genomen. In den nacht van den 11 op den 12 zijn verscheidene straten te Warschau ver sperd geworden; 60 personen zijn in hechtenis genomen. De jongste berigten uit Krakau melden voorts dat in gevolge uit St. Petersburg aangekomen orders al de maar schalken uit de districten van Podolië zijn gearresteerd en gevangen gezet. Het Russische Gouvernement heeft boven dien bevolendat zij crimineel voor den Senaat teregt zullen staan en reeds de ambtenaren aangewezen die de gevangen personen zullen vervangen. De bladen hadden in de Grieksche qumstie veel gewigt gehecht, aan eene proclamatie van generaal Grivas, die zeer oproerig luidde, en van den 4 Nov. was gedagteekend. liet blijkt echter, dat die datum onjuist was eu het stuk vóór de omwenteling was uitgevaardigd; het had dus geene beteekenis meer. Buitendien is de vrees, die men had, dat Grivas zicli aan 't hoofd zou stellen van de republikeinsche partij, ook geweken, daar het berigt van den dood des generaals reeds vermeld wordt. ITIBTJTTSTIJDIïTGBliT. Helder Nip.uwediep Willemsoord, enz. 14 November 1SC2. De wrakken van de op de Haaks gestrande brik Gausla, zijn heden morgen publiek verkocht, dat gedeelte hetwelk op de haaks is blijven zitten hfceft opgebragt f 20. Koopers de heeren Amons Haagsma. Naar wij vernemen zal Op Zondag 23 November a.s. de alhier nieuw gebouwde kerk der christelijk afgscheiden gemeente worden ingewijd. De heer Kinsbergen heeft gisteren avond zijne eerste voorstelling in 1'ivoli gegeven. De vermaardheid van dien kunstenaar, ook tot deze gemeente doorgedrongendeed eene groote menigte bezoekers opkomen, waarondervelenuitdenaan- zienlijken standzoodat de groote zaal meer dan goed bezet was. Met gespannen verwachting zag men het gordijn ophalen en de Talisman en zijn tooverpaleis werden zigtbaar. De tours d' adresse, zoo wel als de moeijelijkste verrig- tingen in de goochelkunst, verwierven herhaalde bijvals be tuigingen en op ieders gelaat was tevredenheid eu bewon dering te lezen. De lachspieren kwamen dikwijls in bewe ging inzonderheid bij de leggende hende parapluie of de nalatenschap van doctor Faust en het vullen der hoeden door den heer Kinsbergen, die rateltjes, vlaggetjes, fluitjes en ander speelgoed als door een tooverslag uit de hoeden te voorschijn haalde en ze uitdeelde aan de hem omringen de jeugd, waarbij de weesjes, die vrijen toegang door den heer Kinsbergen waren verleend, niet vergeten werden. Kortom, alles wat wij gezien hebben, heeft onze verwachting verre overtroffen, ook het slot: de Bramine in de lucht, waarbij Madame Kinsbergen de Magnetische Dame voorstelde. De heer Kinsbergen heeft een aangenaam en vriendelijk voorkomenzijne voordragt is zeer gepasthij is een kun stenaar, die een beschaafd publiek aangenaam bezig kan houden, en die alles aanwendt om zijne toeschouwers te amusereu. Eene tweede representatie is door hem aangekondigd op aanstaanden Vrijdag, wij twijfelen niet of zij zal even tal rijk bezocht worden als de eerste. Geheel nieuwe en ge varieerde kunststukkeu zullennaar wij vernemenalsdan vertoond worden. Dingsdag avond heeft men hier weer Ncêrlandseli bloed zien stroomeu, doch gelukkig niet voor Vorst en Vaderlandmaar ter wille van eenedeern. De matroos W. van de Djambivond zijne beminde in gezelschap van zijn confrère, de matroos D. van de Prins Alexanderdie bezig was haar het hof te maken; W. ge voelt zieli daarover diep beleedigdtrekt van leer en brengt aan D. eene snede over den rug, eene over de borst en eene derde in het aaugezigt toe. De verwonde is terstond onder geneeskundige behandeling genomen en naar boord gebragt, terwijl de andere in verzekerde bewaring is geno men. De schoone nu van beiden verlatenkan natuurlijk geen tranen genoeg vinden hun beider lot te beweenen. Dingsdag avond jl. heeft in de Noordzee aan boord der loodsschuit No. 3schipper C. Griekeen droevig ongeluk plaatsgehad; de loods Albert Duinker, de fokke- sclioot vastgemaakt hebbende, sloeg dezelve weder los, eu trof genoemden loods met zulk eene kracht dat hij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1