M 154. T weede Jaargang. 1802. «geföer, JlteutöeÖlep, WiffemsoorÖ, 015. WOENSDAG 19 NOVEMBER. Zitting van den Gemeenteraad s- fa NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Jrauco per post „1.50 Men abonneert zich bij allo .Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Gii.tjes. De prijs der Advertenties van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertenticn intczcndcn. Ingezonden stukken een dag vroeger. op Za'urdag 15 November 1S62. Voorzitter de heer Mr. K. J. C. Stakman Bosse. Secretaris .de heer L. Verhey. Tegenwoordig 14 leden. Afwezig de heeren Haremaker, de Lange eu Lastdrager. De notulen der vorige vergadering wordeu gelezen en goedgekeurd. 1). Benoeming van leden der commissie van onderhoudswerken. De Voorzitter breugt in herinnering: dat jaarlijks iu de maand November de leden der commissie van onderhoudswerken aftredendat die leden zijn de heeren Jan/en, Strootman, Lastdrager en Reeringh, dat zij herkiesbaar zijn met uitzondering van den heer ltecringh, uithoofde van zijne benoeming tot Wethouder. Stelt vóór over te gaan tot de benoeming der nieuwe commissie, be staande uit 4 leden. Bij de eerste stemming worden benoemd de heeren Janzen met 12, Strootman met 10, de Breuk met 9 en Slebe met 8 stemmen. De heer Papineau bekomt 6, de lieer Graat 5, de heeren Maalstccd en Boomsma ieder 2 stemmen en de heeren v. Kelckhoven en Verweijdc ieder l stem. De drie eerstgenoemde heeren nemen de benoeming aande lieer Slebe echter verklaart zich vereerd te gevoelen met de benoeming, doch ziet zich verpligt uithoofde vau vele bezigheden er voor te bedanken. Daarna wordt overgegaan tot eene tweede vrije stemming, ter benoeming van ecu lid, waarbij de heer Graat wordt benoemd met 8 stemmen, die zicli de bcuoeming laat welgevallen. Op den heer Papineau zijn thans 4 stennneu en op de heeren v. Kelckhoven en Zurmulilen ieder 1 stem uitgebragt. 2). Voord ragt van een hulponderwijzer De Voorz. geeft kennis dat zich 3 sollicitanten hebben aangemeld, waarvan twee hunner de sollicitatie weder hebben ingetrokken, zoodat alleen overblijf tdie van den hulponderwijzer R. Veen, die alhier zijne opleiding heeft genoten. Daarna wordt gelezen ecue missive van den Schoolopziener, waarbij de sol licitant wordt voorgedragen, en vervolgeus door den Raad met algemecue stennneu benoemddienst te doen iu de school aan de Weststraat tot nadere beschikking. 3). Rekest van I). Tool, om kwijtschelding van boete. Bij de lezing van het rekest blijkt dat liet verzoek om kwijtschelding vau boete, die zouden kunnen worden opgelegd, wegens te late oplevering vau de nieuw gebouwde brug aan de Nieuw stad, daarop gegrond is, dat de ver traging onafhankelijk is van den wil des aannemersmaar alleen daardoor veroorzaakt is, dat de afzending van die materialen die uit Engeland ontboden zijn, niet tijdig genoeg zijn afgezouden. Het advies vau de commissie van onderhoudswerken luidt in deze om bet verzoek toe te staan. De heet Zurmulilen vraagt of er bij dergelijk geval, in eene vroegere ver gadering, door den Raad niet in principe is aangeuomeu om geen kwijtschel ding van boete meer te verleeoen. De Voorzitter antwoordt hierop dat zulks alleen betrekking kan hebben op die gevallen, waarin de vertraging alleen aau de achteloosheid of onwil van den aannemer is te wijten. De heer Papineau vraagt, met het oog op de bevordering der nationalo nijverheid of die materialen hier te lande niet te bekomen zijn. De Voorzitter antwoordt daarop dat die brug uit ijzer is vervaardigdeu ons land die grondstof niet oplevert. De heer Slebe zegt er vóór te zijn om de kwijtschelding van boete le verleenen, om reden dat hem gebleken is dat de vertraging aan de Engelsche leverancier te wijten is, die zich aan geen tijd wil binden. Met 12 tegen 2 stemmen wordt aau den heer Tool kwijtschelding van boete verleend; de heeren Papineau en Zurmulilen stemmen tegen. 4). Voorstel gratificatie rijks-commiezen. De Voorzitter geeft te kennen dat aan Burgemeester eu Wethouders is gebleken dat de 6 rijks-commiezenvan der Klaauw Oostenrijk, van Zuijlen, Kassies, Haverkamp en Lobrij, zich gedureude de jaren 1800 en 1861, in het belang der plaatselijke belastingen bijzonder onderscheiden hebben en alzoo wordt voorgesteld ieder hunner eene gratificatie van ƒ15 toe te staan. Wordt met algeineene stemmen aangenomen. 5). Plan der school en onderwjzerswoning te Huisduinen. Terwijl in eene vorige vergadering het nemen van een besluit ten opzigte hiervan is verdaagd, zegt de Voorzitter dat sedert dien tijd het bestaande plan door de commissie van onderhoudswerken met de meeste naauwkcurig- heid op nieuw is ouderzocht, waarvan de uitkomst is geweest dat daarin geenc verandering kan gebragt worden. Dat ook door sommige leden is gesproken vau den aankoop vau een bestaand gebouw doch dat door vertimmering als auderzints, de kosten dan weinig minder zouden bedragen als voor een geheel nieuw gebouw. Dat de School te Huisduinen met die te Koegras niet ver een igd kau worden. Alzoo voorstelt, het bestaande plan aau te nemen. De lieer v. Kelckhoven vraagt of liet geen verkwisting is om de ondcr- wijzerswoning, die goed iu zijn murcu staat, tegen den grond te werpen; dat hij zijne stem niet kan geven om tot dat einde ccue kleine ƒ5000 tc besteden. De Voorzitter repliceert daarop dat de commissie van onderhoudswerken de zaak met de meest mogelijke uaauwkeurighcid ouderzocht heeft, en dat naar zijn inzien eene som van ƒ4750 niet groot is voor schoolgebonwon derwijzerswoning eu brandspuithuisje. De heer v. Kelckhoven zegt dat het tegenwoordige brandspuithuisje wel eeuwigdurend kan blijvcu bestaan, daar liet zoo sterk is als ijzer. De heer Papineau zegt dat de school eene bouwval is en de woning niet veel beter, maar dat naar zijn inzien goedkooper kan gebouwd worden, door eerst de oude gebouwen te sloopen en de at braak zoo veel mogelijk voor de nieuwe gebouwen aan tc wenden waardoor het transport der steen hetwelk naar Huisduinen nog al kostbaar is vermeden kon wordeu. De Voorzitter zegt dat ook daarvan een plan is gemaakt, doch dat ge bleken is dat een nieuw gebouw goedkooper is. Terwijl ook de school gedu rende dien tijd zou moeten stilstaan. De heer Reeringh kan niet gelooven dat hetgeen door den heer Papineau is aangevoerdernstig gemeend iste meer omdat door den lieer Papineau erkend is dat alles oud en bouwvallig is. 8prcker voegt er bij dat hij niet houdt van dat lappen. De heer Strootman zou het onverantwoordelijk vinden dat de oude materialen gebruikt werden, daar dit niet dan op schade kan uitloopen. De heer de Breuk is tegen het gebruik der oude steen men zou dezelve met Portland-ccmcut moeten bepleisteren en daarvan loopen de kosten te hoog. Spreker zegt de school eu wouing te hebben bezocht en beiden in zeer bouwvalligcn staat te hebben bevonden, zoo dat naar zijn inzien geen ander middel overblijft dan dezelve nieuw optebouwen. De lieer Slebe vraagt en bekomt het ontworpen plan, ter inzage. De heer Papineau vraagt op hoeveel kindereu er in dit plan gerekend is. De Voorzitter antwoord vau op zestig. De heer Papineau zegt dat voor eenigeu tijd de school te Huisduineu door negentig kinderen werd bezocht en vraagt wat er moet gebeuren, wanneer het aantal kinderen weder dit cijfer bereikt. De Voorzitter antwoordt dat zulks niet is te voorzien omreden Huis duinen meer af dan toeneemt. De lieer Reeringh voegt hierbij dat toen ter tijd veel kinderen, bij pre ferentie, door de ouders van den Helder naar Huisduinen ter school werden gezoudendoch dat sedert de gemeente in school wijken is verdeelddo onderwijzer te Huisduinen geeue andere dau iu zijn wijk wonende kinderen op de school mag aannemen. De lieer Papiueau ziet daarin eene belemmeriug op de vrijheid van ou derwijs. De beer Reeringh daarentegen zou de door den lieer Papineau verlaugdo vrijheid eene bandeloosheid noemen. De Voorzitter roept de leden tot de orde. Daarna wordt tot de stemming overgegaan en het voorgestelde plan met 12 tegen 2 stemmen aangenomen tegen stemden de heeren Papineau en van Kelckhoven. De Voorzitter stelt voor, dat de Raad vergunning vcrlccne, om eene maand na de oplevering der nieuwe school de oude voor afbraak te verkoopen dien overeenkomstig wordt beslotcu. 6). Plan van het maken van ducd'alven in het Heldersch kanaal. "Wordt besloten tot liet maken van 8 ducd'alven bij de nieuw gebouwde bruggenwelke geraamd zijn op eene som van 1360welke som echter niet op de bcgrooting is uitgetrokken. 7). Benoeming van een Brugwachter. Dit de lijst der sollicitanten wordt F. Rilling door Burgcmecstor en Wethouders aanbevolen daar hij tijdelijk met de waarneming is belast ge weest en geschikt is bevonden. Bij stemming wordt hij met 10 tegen 4 stemmen benoemd. 8). Verzoek om afstand van een gedeelte der Poststerg. Voorgelezen een verzoekschrift van den heer W. J. Iliddc Bok, ter be koming van ceu gedeelte der Poststccg ter breedte vau 2 ellentegen den prijs door den Raad te bepalen. De Voorzitter wenscht in omvraag te brengen of men op een vroeger afwijzend besluit in deze zal terugkomen. De lieer Graat vraagt of dit rekest niet vooraf in handen der onder- houds-commissie behoort gesteld te worden. De heer Zurmuhlcn vraagt waarom juist deze steeg die 10 ellen breed

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1