DefÖer, ItteumeÖiep, IMfemsoorD, en^. J\fi. 156. Tweede Jaargang. 1862. WOENSDAG 26 NOVEMBER. NIEUWE COURANT- VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 8 maanden1.30 Franco per post w „1.50 Men abonneert zicli bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan dcnTJitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zcgelrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve men de Advertentien iutezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Nog een woord over Holland op zijn Smalst. Hebben wij in N°. 151 de bezwaren aangetoond die bij de doorgraving bestaan in de verzanding en in de on houdbaarheid der haven in zee, enz., thans wenschen wij nog de aandacht .te vestigen op een ander bezwaar van overwegend belang voor geheel ons land; wij bedoelen het Strategische. Reeds meermalen is door mannen van alge meen erkende bekwaamheden daarop gewezen, dat door dienzelfden verkorten waterweg, welke ten profijte des handels dienen moet, men zich tevens bloot stelt bij mo gelijke vijandelijke aanvallen, aan een korter en gemakke lijker inval in de hoofdstad, dc hartader des Rijks en vooral als men in de haven de noodige diepte weet daar- testellen en te behouden. Men zal daartoe versterkingen aanwenden. Zeer goed! Ook geven wij toe, dat het ge schut van den vasten wal zekerder treft dan het geschut op zee, door de veelal sterke beweging des waters; maar, als de vijand met zijn oorlogs-materieel in de nabijheid vasten voet aan wal kan zetten, dan is het antwoord niet ver te zoeken op de vraag: wat zullen dan uwe versterkin gen baten? Op zeer enkele uitzonderingen na kan men als axioma aannemen, dat versterkingen, welke ook, niet tegen een welgeordend beleg bestand zijn. Of is het beleg van Sebastopol in 1854, door de ge allieerden nu reeds uit het geheugen der voorstanders van de doorgraving gewiseht en de eindelijke bemagtiging van den zoo geduchten en wel versterkten Malikoftoren. Bij dit eene order de vele voorbeelden die de geschiedenis op levert, zullen wij ons hier slechts bepalen. Waar feiten spreken, houdt elke, de schoonste en kunstmatigste rede nering op. Wanneer nu de vijand meester is van de aan te leggen versterking, dan is ook de haven in zijn bezit tot "ont scheping van het benoodigde oorlogs personeel en materi eel dan is hem den weg tot Amsterdam zeer gemakkelijk gemaakt, en zal het kort duren of het is bewezen dat onze hoofdstad, die moeijelijk te verdedigen is, niet bestand is tegen de door den vijand zoo gemakkelijk aangevoerde krijgstoerustingen, en na de hoofdstad kunnen wij gerust aannemen dat spoedig het geheele land in handen van den vijand zal zijn. Dan eerst zal men te Amsterdam begrij pen dat men met de doorgraving het paard van Troijen heeft binnen gehaald. Wil men nolens volens de oogen voor de waarheid sluiten de toekomst zal er den last van dragen. Maar Amsterdam wil nu die doorgraving bongré malgré, en dat er vele voorstanders en verdedigers voor die onderne- neming gevonden worden, ligt in den aard der zaak, als men slechts bedenkt hoe vele individuen bij zulk een kolossaal werk, hunne roateriëele belangen trachten te be vorderen, waarbij ook vele deskundigen, die dus, natuurlijk de zaak van een geheel eenzijdig standpunt beschouwen en zoeken door te drijven. Eene zaak die van dien kant zóó veelzijdige en zóó kunstmatige verdedigingen behoeft, mist alle vertrouwen mag niet zoo maar ligtvaardig weg, door de volksvertegen woordiging tot wet worden gemaakt. Wat de voorstanders nu ook van den heer van Bosse gelieven te zeggenvan zijne anti-doorgravings gezindheid en zijne begeerte om eerst waarborgen te verlaugendat de havendammeu en uitdiepingen stand houden vóór men tot de verdere werkzaamheden ter voltooijing overgaatwij kunnen niet anders als dergelijke voorzigtigheids- enj ze kerheids-maatregelen toejuichen, vooral dóór, waar liet de natie millioenen schats moet kosten, al was de zaak dan ook van zuiver nationaal belang. Niet onnatuurlijk is het overigens, dat Amsterdam, door deaan ieder ingeschapen zucht tot zelfbehoud gedreven grijpt naar den stroolialm tot redding. De genezing van den kanker waaraan het lijdt, wordt beproefd dóór, waar de kwaal niet bestaat. Buitendien is dezelve bijna ongeneeslijk; want, zoo lang er een fond senhandel bestaat, waarbij zulke enorme kapitalen worden belegd, zoo lang als dc geldmannen het gemakkelijker viu- den coupons te knippen, ja dikwijls nog wel te laten knippen, dan de lastige en vermoeijende beslommeringen des reëclen handelszal de Amsterdamsche handel kwijnen cn eindelijk zij het dan ook in een nog verwijderd tijdvak zal de handel zich van Amsterdam 'geheel terug trekken cn het alleen geldmarkt blijven. POLITIEK OVERZIGT. Men heeft gesproken van verwikkelingen in den Brit- schen ministerraad en van verwijdering tusschen de West- magtcnofschoou de Eransehe regering ccnige bezwaren heeft, vooral over de houding van Engeland in de Griek- sche en Noord Amerik. zaak, is eene verwijdering nog niet te vreezen. Terwijl wat de kabinetszaak betreft, de koningin en de kroonprins ontevreden schijnen over de laatste dépêche van lord Russell aan Denemarken, juist nu de prins met eene Deensche prinses verloofd is. Do minister zou zijn ontslag begeren, als zijne collega's zijne dépêche niet goedkeurden. Lord Balmerston zal echter Russell niet ligt ten tweedemale opofferen, al is de natie niet zeer ingenomen met de veranderde houding tegenover Denemarken. De N. Amerik. gezant zal het kabinet van St. James bezwaren mededcelen der Unie-regering over dc schepen, die voor rekening der ZuidelijkenEngeland verlaten. Dc Times en M. Post bevatten reeds artikelen, om te verkla ren, dat het Eng. kabinet niets daartegen vermag, daar de handelaren kunnen verkoopen aan wien zij willen, terwijl N. Amerika zelf in den Krimoorlog heeft geleverd aan Rusland en dat toen ook heeft verdedigd. De tijdingen die uit N. Amerika worden ontvangenzullen het Unie bewind echter wel gemagtigd doen blijven, want er is we derom sprake van een nederlaag van het Noord, leger aan de Potomac, terwijl de democratische partij zich vrij ernstig tegenover het bestuur van Lincoln stelt. Mac Clellan wordt zelfs reeds als zijn toekouistigen opvolger aangewezen. De geruchten omtrent eene zamenzwering of een aanslag

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1