M 159. T wcede Jaargang. IjetÖer, JïieuioeÖtep, WiffemsoorÖ, CI15. ZATURDAG 6 DECEMBER. BERIGT. n o 1862. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post H „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan dcnUitgevcr S. Gii/fjes. De prijs der Advertenties van 11 regels is 4 Centen; voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve men de Advertcntiën iutezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Zij die zicli met 1 Januarij op dit Blad abonnerenont vangen de nog in deze maand verschijnende nommers gratis. POLITIEK OVERZIGT. Tn de kandidatuur naar den Griekschen troon wordt eene belangrijke wijziging medegedeeld. Nadat Rusland de candi- datuur van den hertog van Beuchtenberg heeft ingetrokken wil ook de Engelsche regering die van prins Alfred geheel opbellen. 01' dit wel regt ernstig gemeend is, zal de tijd moeten leerenwanneer de verkiezing heeft plaats gehad en de keuze eens werkelijk op den Britschen ppins^ is gevallen, dat dit geschieden zal is zeer waarschijnlijk, tenzij de Engelsche regering of de prins zelvezich met kracht en klein aan de kandidatuur onttrekke. Is dit het geval, dan schijnt men in Griekenland het oog te willen slaan op den hertog van Aumale. De Londensche Morning Post beveelt don prins Nikolaas van Nassau aan. liet ministerie Ratazzi in Italië is gevallen. In de zitting der kamer van afgevaardigde heeft do heer Rattazzi de beschuldiging van slaafsche dienstbaarheid tegen over Frankrijk verre van zich geworpen. De regering, zeide hijis met Frankrijk bevriend uit erkentelijkheid voor be wezen diensten en omdat zij van oordeel is, dat eene alli antie met Frankrijk door het wederzijdsch belang gevorderd wordt. Als bewijs, dat men zich, waar het uoodig was, wist te verzettenwees hij op het handelstractaatwaarbij aan de eischeu van Frankrijk niet werd toegegeven. In het Oosten heeft de regering het beginsel van de nationali teiten verdedigd. Wat Rome aaubelangt heeft de regering aanhoudend getracht, de Fransche bezetting te doen ophou den. Zij mogt het vertrek der Fransche troepen eischen, omdat Rome niet aan Frankrijk maar Italië behoort. Tot dus ver zijn al die pogingen niet met den gewcnschten uit slag bekroond. De regering heeft wijders gepoogd om de partijen in de kamer te verzoenen, gelijk dit in 1852 is gedaanzij is thans tot die overtuiging gekomendat het onmogelijk is te regeren, wanneer het ministerie niet op eene solide meerderheid in de kamer kan rekenen. Vreezcnde dat hunne aanwezigheid in het kabinet een hinderpaal zou wezen om zulk eene meerderheid in het leven te roepen, hebben de ministers niet geaarzeldhun ontslag in te dienen. Er hebben nieuwe arrestatien te Rome plaats gehad. De heer Baliemand heeft andermaal een bezoek gebragt aan onderscheidene kardinalen aan welken hij op nieuw heeft verze kerd, dat den paus de bescherming van Frankrijk niet ont breken zal, dringende hij evenwel bij voortduring op hervor mingen aan. AVerkelijk is de pauselijke regering bezig aan liet ontwerpen van eenige hervormingen. liet bekende adres, door de geestelijkheid aan den paus gezondenom bij hem aan te dringen op het prijs geven der wereldlijke inagt, is door vele leden der Ital. geeste lijkheid otiderteekend, waaronder 76 bisschoppelijke vicarissen, 1095 inonsignors en leden van hoofdkapittels, 783 aarts priesters en parochialcn rectoren, 317 kapellaiieu, 861 pa rochiale vicarrissen of pastoors, 313 doctoren, predikhccren en professoren, 167 geordende onderwijzers, 4533 priesters en 767 monniken. Pater Passaglia heeft vooral voor do onderteekening geijverd en nog voortdurend komen er nieuwe onderteekeningen. In dat belangrijk stuk wordt o. a. gezegd Bedenk, Heilige "Vaderdat van het eene einde van Italië tot het andere céne stem klinkteene stem van godsdienst, van ca- tholieke godsvrucht //Lang leve de Pausmaar dat tevens een andere stem wordt gehoord, eene stem van vaderlandsliefde en nationale onafhankelijkheidBang leve Rome, de hoofdstad van het nieuwe koniuhrijk Indien deze stemmenin plaats van zamen te smeltentegen elkander aandruischen is er geen geestelijk of wereldlijk kwaaddat wij niet te vreezen hebben, geen nationale en godsdienstige zegen, dien wij te hopen hebben. Wie zal dan de heilige man zijn, die be stemd is deze stemmen in harmonie te brengen en van de eenheid de bron te maken van een onwaardeerbaar geluk voor de natie en voor liet Pausdomvoor de maatschappi j en voor de Kerk? Gij alleen, Heilige Vader, kunt liet; gij alleen kunt de blijde tijding van liet Vatikaan verkon digen, welke hemel en aarde met vreugde zal vervullen. Baat dan dit woord van uwe lippen liooreno PiusBaat Italië, hetwelk u smeekt en bidt, het //Vrede" woord liooren en wij zweren u eeuwige dankbaarheid UitNieuw-York schrijft men van 22 Nov. Generaal Burnside heeft Falmouth en den noordelijken oever van den Rappa- hanock bezet, terwijl de zuidelijken aan den zuidelijken oever batterijen opwerpen en de bondstroepen de passage zoeken te beletten. Het korps van Summer (der Noordelij ken) is opgerukt tot Predcriksburg en heeft de overgave dier stad geeischt. Ten gevolge van het daarop ontvangen weigerend antwoord is een hevig gevecht ontstaan tusscheu zijne afdeeling en de Zuidelijken, die buiten de stad ge kampeerd waren. De laatsten zijn nu naar de zijde van llarpersfcrry geweken. Bij Ilollysprings heeft eene groote veldslag plaats gehad. Wegens de vele regens zijn de we gen in Virginie in een zeer slechten toestand. De New-York Tribune maakt melding van een gerucht, volgens hetwelk er vredesonderhandelingen plaats hebben tusschen //zekere democratische leiders te New-York en de hoofdverraders te Richmond.'' De grondslag der onderhan delingen zou in de hoofdzaak op het volgende ncderkomen: De thans in opstand verhoerende staten zullen ten spoedig ste leden naar het congres te Washington zendenhetwelk alsdan eene sterke democratische meerderheid zou hebben en alle voor het Zuiden hinderlijke wetten zou herroepen. 1TIS TT W S T IJ D 11T 3 E1T. Helder, Nieuwediep Willemsoord, enz. 5 December 1862. Naar aanleiding van de gisteren in de Staats Courant hekend gemaakte garriizoensveranderiugendie met 1 Mei a.s. zullen plaats hebben kunnen wij mcdedeelon dat alhier voor als nog geene verandering zal plaats hebbennoch ver meerdering noch vermindering. Het gerucht dat reeds vóór geruimen tijd verspreid is, dat al de tirailleur compagnieu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1