M 161 Tweede Jaargang. 1802. U Jjeföer, JïteuroeÖiep, IMfemsoorÖ, CI15. ZATURDAG 15 DECEMBER. BERIGT. Zitting van den Gemeenteraad NIEUWE COURANT VAIV DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATUKDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post u „1.50 Men abonneert zïcli bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan denUitgever S. Giltjes. De prijs der Adveetentien van 14 regels is 4Q Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zcgelrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertcntiën intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Zijdie zich met 1 Januarij op dit Blad abonnerenont vangen de nog in deze maand verschijnende nommers gratis- op Diugsdag 9 December 1862. Voorzitter de lieer Mr. K. J. C. Stakman Bosse. Secretaris de heer L. Veriiey. Tegenwoordig 12 leden. Afwezig de hoeren Janzende Lange, Graat, Slebe en Lastdrager, de vier eerstgenoemdeu wegens afwezigheid buiten de gemeente eu die daarvan hadden kennis gegeven eu de laatste wegens ongesteldheid. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurdna ccne kleine bemerking vau deu heer de Breuk dat hij over de breedte der loodsgraclit zelve en niet over de breedte der stegen aldaar had gesproken. 1). Vaststellen van het maximum voor den onderstand over 1863. Het ontwerp besluit wordt voorgelezen en aangenomen. 2). Benoeming van leden voor het bestuur van het Aly. Weeshuis en Burg. Armbestuur. De aftredende Regent van het Alg. Weeshuis de heer Verwcijde wordt herkozen met 9 en de aftredende regentes Mej. PapineauRuardi met 8 stemmen; de lieer S. Braaksma, die 1 stem, eu Mej. A. ltab wed. J. Vcrfaillezijn mede op het voorgedragen dubbeltal geplaatst. Voorts worden nog de volgende stemmen uitgebragtOp Mev. Iteeringh 2 op Mevr. Berghuijs 1 1 blanco briefje, op de heeren Arcndsen Ilein en Recriugh ieder 1 stem. Tot leden van het Burg. Armbestuur worden herkozen de heeren J. E. Janzen met 10, A. J. van Kelckhoven en J. Borst ieder met 9 stemmen de namen van de heeren M. Vroon, J. Jongkces en N. Venuix zijn op de dubbeltallen geplaatst; laatstgenoemde bekwam 2stemmen, terwijl overigens 2 stemmen zijn uitgebragt op den lieer Backer Dirks, en op de heeren Arcndsen Hein, J. Graat en Sevcnhuijsen ieder 1 stem. 3). Brief Gedep. Staten; Begrooting 1863. Gedeputeerde Staten vragen nadere toelichting van de gcmeentc-bcgrooting over 1863. Wordt besloten, op voorstel van den Voorzitter, om B. eu W. te magtigen tot het verleenen daarvan. 4). Herstemming over het besluit omtrent afstand van de Poslsteegwaar over de stemmen in de vorige zitting hebben gestaakt. De lieer v. Kelckhoven geeft als zijne meening te kennen dataangezien vele leden absent zijnhet wenschclijk was de stemming te verdagen hetwelk hij vermeent dat niet strijdig is met de gemeente wetwaarin bepaald wordtdat bij staking der stemmen de tweede stemming moet plaats hebben in eene volgende en niet in de volgende vergadering. De Voorzitter verklaart zich met het voorstel te kunnen verecuigen. De heeren Strootman en Papineau ondersteunen liet voorstel. De heer Verweijde acht het onderw erp niet van zoo groot belaug voor de gemeentedat hij eene verdaging noodzakelijk kan achten. De Voorzitter repliceert den heer Verweijde dat niet de inhoud van het verzoekschrift, de aanvraag om de 2 ellen grond, hier de quaestie is, maar dat de vraag isof dc Raad op een eenmaal genomen besluit zal terugkomen. Voorts geeft de Voorzitter aan deu Raad te kennendat eenige stukken zijn ingekomen die betrekking hebbenen in eenig verband staan met het ingediend verzoek dathoewel dit verzoek zelve op het oogenblik niet aan de orde ishij het aan de beslissing van den Raad w il overlaten of men thans voorlezing van die stukken verlangtof gelegenheid ter in zage ter Secretarie. De heer Reeringh is van gevoelen dat wanneer de behandeling der zaak uitgesteld wordtook de lezing uitgesteld kan worden. De hr. Papineau verlangt nederlegging ter Secretarie. Daartoe wordt besloten. De heer Boomsma vraagt of het rekest van den heer Hidde Bok direct in behandeling zal komenwanneer in eene volgende vergadering besloten wordt dat men op het vroeger genomen besluit zal terug komen. De Voorzitter antwoordt dat hij dan magtiging aan den Raad zal vragen om met de eommissie van onderhoudswerken in overleg te treden en daarna preadvies uit tc brengen. Het voorstel van den heer v. Kelckhoventot verdagingwerd aaugeno- mon met 7 tegen 5 stemmen. Tegen stemden dc heeren ZurmuhlenVer weijde, de Breuk, Reeringh en Haremaker. 5). Regeling jaarwedde hulponderwijzers. liet voorstel van B. cuW. om dc tractemenieu met 1 Januarij te bepalen op 375 ƒ425 500 en 550 wordt met algeincenc stemmen aangenomen. 6). Aankoop van grond bij de Nieuwe Kerk. Tegen de door het kerkbestuur bepaalde som van 3per vierkante el wordt besloten een stuk grond aan tc koopen breed 6 en lang 26 vierk. ellen teneinde den oprid tc verbeterenvan de bij die kerk in aanbouw zijnde brug over het kleine kanaal. 7). Rekest van de heeren Gebr. Janzen en Gebr. Moormanom open lig- gende grond bij Tivoli. De Voorzitter stelt voor om het verzoek toetestaanaan dc heeren Gcb. Janzeu 1.50 cl en aan de heeren Gcb. Moorman 3.40 eltegen betaling van de gewone erfpacht. Dc heer van Kelckhoven verklaart zich in principe tegen het afstaan van gemeente grond, om reden men later, bij niet te voorziene omstandig heden, er behoefte aan kan krijgen, hij geeft in bedenking of dc plaats niet geschikt zoude zijn voor eene brugwachters woning waaraan behoefte is voor de bediening van de in dc nabijheid liggende brug. Den heer Strootman komt dc plaats daarvoor ongeschikt vooren acht het beter een gedeelte der sloot te dempen tusschcn den weg en dc tuin der R. C. Pastorieliggende langs het kanaal en daarop de brugwachters woning te plaatsen. De heer Bakker repliceert den hr. Strootman dat het bedoelde terrein welligt later benoodigd zal zijn tot verbreeding van den weg aldaar, doch vindt dc thans in behandeling zijnde grond, mede ongeschikt tot liet plaatsen van eene brugwachterswoning. Na eene verdere discussie over dit punt waarbij dc heer Papineau herin nerd aan eene vroegere gemaakte bepaling om dc gemeente gronden niet anders dan publiek te verkoopen, wordt het verzoek toegestaan met 8 tegen 4 stemmen. Tegen stemden de heeren Maalstccd, Zurmuhlen, Papineau cu van Kelckhoven. 8). Rekest van Mej. de Wed. C. Smit om gratificatie. Wordt besloten om 50 toe te staan. 9). Mededeeling van ingekomen stukken. a. Missive van Gcd. Stalen, waarbij dc rekening en verantwoording over 1861 wordt goedgekeurd. b. Missive van Ged. Staten, waarbij de gevraagde goedkeuring wordt verleend tot verkoop van dc onderwijzerwoning en de school te Huisduinen. c. Missive van het Bestuur vau het Departement Helder, der Maat schappij tot Nut van 't Algemeen, waarbij kennisgeving dat het nut van eene Zeevaartkundige school en de ondersteuning daarvan door haar erkend is. Eu voorts dat door genoemd bestuur besloten is, die ondersteuning zedelijk to verleenenterwijl zij verzoekt dat de stoffelijke ondersteuning door het gemeentebestuur worde verschaft. d. Een verzoek vau den Inspecteur van Politieom eene gratificatie ter gemoetkoming van verhuiskosten. Op voorstel van den Voorzitter wordt daartoe 50toegestaan. Op de gewone rondvraag van den Voorzitterverzoekt alleen de lieer Strootman het woorden zegt het w enschclijk te achten om den Minister van Binncnlandsclie Zaken te herinneren aan een door den Raad gedaan voorstelbetreffende dc doorsnijding van den jaagweg bij het bassin der spoorweg alhier Na eenige discussie en verdere toelichting van den heer Strootman wordt daartoe besloten. Niemand het woord meer verlangende wordt dc vergadering gesloten. Beantwoording van een brief uit Amsterdam, over de doorgraving. Naar aanleiding van ons artikel: "Nog een wooril over Holland op zijn Smalstontvangen wij uit Amsterdam van eene geachte en bevoegde hand een particulier schrijven, strekkende om die doorgraving tc verdedigen, met het oog op de belangen des handels van de hoofdstad. De geachte briefschrijver vangt aan met te zeggen'/of schoon een voorstander van de ontworpen doorgraving en daardoor op dat punt lijnregt met u in verschil, moet ik erkennen, dat uw artikel juist zoodanig is gesteld, dat 't het eenige punt in zich bevat, waarover bij dc aanhangige zaak veel voor en tegen kan worden gezegd '/Bij ccne eenzijdige beschouwing is liet geheel tastbaar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1