fjcföcr, JïieutneÖiep, WiffemsoorÖ, eii5. M 165. Tweede Jaargang. ZATURDAG 27 DECEMBER. NATIONALE MILITIE. 1862. h NIEUWE COURANT .1 VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 mnandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan dcnUitgcvcr S. Gii.tjks. De prijs der Advkrtextien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegclrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdag3 middag 12 uur, gelieve mende Advertentiën intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Van wege liet Gemeente-Bestuur van den Helder, wordt het navolgende ter kennisse der Ingezetenen gebragt: OPROEPING TER INSCHRIJVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente HELLER; Gezien de artt. 15 tot 20 der Wet betrekkelijk de Na tionale Militie, van den 19 Augustus 1861, Staatsblad No. 72); Brengen de navolgende wetsbepalingen ter keunis van de ingezetenen Dat alle mannelijke ingezetenen, die op den 1 Januarij aanstaande bun 19de jaar zullen zijn ingetreden, verpligt zijn zich ter inschrijving voor de Militie aan te geven tus- sclien den 1 en 31 Januarij a. s. Zij die zich na den 31 Januarij, doch voor den 31 December 1863, ter inschrij ving aanmeldenworden alsnog ingeschrevendoch verbeu ren eene boete van f25 tot f100; en dat zij, die eerst na het intreden van bun 19de jaar, doch vóór liet volbrengen van hun 20ste jaar, ingezetenen worden, eveneens tot die aangifte verpligt zijn, zoodra zij de hoedanigheid van inge zeten verkrijgen. Dat voor ingezeten wordt gehouden: 1». Hij, wiens vader, of is deze overleden, wiens moeder, of, zijn beiden overleden, wiens voogd ingezeten is, volgens de wet van 28 Julij 1850Staatsblad N°. 44), luidende art. 3 dier wet aldus: „Gevestigd of ingezetenen zijn, die tinnen iiet Rijk in Europa hebben gewoond „a. Gedurende de drie laatste jaren vb. Gedurende achttien maanden na aan het Bestuur hunner wooii- plaats het voorncmeu tot vestiging te hebben verklaard „Nederlanders zijngevestigd of ingezetenendie gedurende „de laatste achttien maanden hunne woonplaats binnen het „ltijk van Euro-pa hebben gehad. Nederlandersdie ter zake van 's lands dienst in een vreemd „laud wonen, worden voortdurend als ingezetenen beschouwd. De bepalingen van ingezetenschapin bijzondere wetten voor komende, gelden alleen voor zooveel betreft de onderwerpen „in die wetten behandeld." 2°. Hijdie geene ouders of voogden hebbende, op 1 Ja nuarij a. s. gedurende de laatste achttien maanden in Nederland verblijf zal hebben gehouden. 3°. Hijvan wiens ouders de langstlevende ingezeten was al is zijn voogd geen ingezetenmits hij binnen het Rijk verblijf houdt. Dat voor ingezeten niet gehouden wordt de vreemdeling, behoorende tot een Staat, waar de Nederlander niet aan de -hgte krijgsdienst is onderworpen, of waar ten aanzien -«tpligtigheid liet beginsel van wederkcerigheid is Dat voor de MUitie niet wordt ingeschreven: 1". De in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten, die geen Nederlander is; 2°. De in een vreemd Rijk verblijf houdende ouderlooze zoon van een vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten Dat de inschrijving behoort te geschieden: 1°. Van een ongehuwde in de gemeente, waar de vader, of, is deze overleden de moederof zijn beiden over leden de voogd woont 2°. Van een gehuwde en van een weduwnaar, in de ge meente waar hij woont. 3". Van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft, óf door dezen is achtergelaten, of wiens voogd buiten 's lauds gevestigd is, in de gemeente, waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft. 4°. Van den buiten 's lands wonenden zoon van een Nederlander, die ter zake van 'slands dienst in een vreemd land woont, in de gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft. Eu worden diensvolgens bij deze opgeroepen alle manne lijke ingezetenen dezer gemeente, die in dezen jarc den 18jarige leeftijd hebben bereikt of nog zullen bereiken, en mistdicu degenen, die geboren in de jaren 1844, op den eersten Januarij 1863 hun 19dc jaar zullen zijn ingetreden, om zich ter inschrijving voor de Militie, bij hen, Burge meester en Wethoudersaan te geven in bet Raadhuis der Gemeente, op den 211 of een der volgende dagen van de maand Januarij, des morgens tusschen 9 en 12 ure, zullende zij, die eerst na het intreden van bun 19de jaar, doch vóór het volbrengen van hun 20ste ingezeten worden, en dus mede verpligt zijn zoodra zij die hoedanigheid verkrijgen zich ter inschrijving voor de Militie aan te geven, de aan gifte kunnen doen ter plaatse en uur hierboven omschreven. Burgemeester en Wethouders verwittigen verder de inge zetenen: Dat, welke aanspraak op vrijstelliug van dienst iemand ook zoude vermcenen te hebben, de aangifte ter zijner in schrijving niettemin behoort te geschiedenterwijl hij onge steldheid, afwezigheid of onstenteniszijn vader, of, is deze overledenzijne moederof, zijn beide overledenzijn voogd tot het doen van aangifte gehouden is. Dat, ter voorkoming van onaangenaamheden, welke voor de ingeschrevenen volgen moeten uit eene verkeerde spelling van naam of uit eene onjuiste opgave van den dag der geboorte, de belanghebbenden moeten medebrengen een Extract uit hunne geboorte-actehetwelk kosteloos kan worden verkregen. Verzuim van aangifte ter inschrijving wordt gestraft vol gens de Wet. Helder, 19 December 1S62. Burgemeester en Wethouders voornoemd, STAKMAN BOSSEBurgemeester L. VERHEY, Secretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1