T weede jjiargang. 1862 ^eföer, JïieumeÖiep, IMfemsoorö, 015. WOENSDAG 51 DECEMBER. M 166. NIEDWE COURANT VAN DEN Verschijnt "WOENSDAG cn ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan denUitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 1—4 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegclregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Diugsdags cn Vrijdag9 middag 12 uur, gelieve mende Advertcntiën intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Uithoofde van den Nieuwjaarsdag, zal het eerstvolgende nommer op Zaturdag avond worden uitgegeven, in plaats ■van op Vrijdag a. s. POLITIEK OVERZIGT. De Eransche Monileur bevat een rapport van den heer Eouldover den financiëlen toestand. De onkosten voor de Mexieaansche expeditie in 1862 worden op 83 millioen ge schat. De ontvangsten over dit jaar zullen 35 millioen te weinig bedragen, welke som aanhet wetgevend ligchaam zal worden aangevraagd. In dit rapport wordt aangetoond, dat liet opheffen van het regt der regering om buitengewone credicten te openen den goeden loop der zaken volstrekt niet heeft benadeeld. Bij het onderzoek van het budget van 1863 zegt de. heer Foulddat de steeds toenemende inkom sten, die in 1S63 110 millioen meer zullen bedragen, de regering in staat stelt de onkosten voor de Mexieaansche expeditie in 1863 en de onvoorziene uitgaven te bestrijden. Het gewone budget van 1864 zal worden aangeboden met een batig saldo van 4 millioenhet buitengewone bud get wordt gerekend op 104 millioen. Het totaal der vroe gere tekorten ten bedrage van 348 millioen is niet ver meerderd. Zonder de buitengewone uitgaven, die de jaren 1S62 cn 1863 bezwarenzou het mogelijk zijn het jaar 1864 in een gewonen toestand in te gaan. Dit zoo wen- schelijk resultaat is slechts verdaagd. Het niet gedekte cij fer gaat de gewone en billijke hulpbronnen niet te boven en staat om elk denkbeeld van een beroep op het openbare crediet ver van zich te verwijderen. Uit Turijn wordt berigt, dat koning Victor Emmauuel een zeer hartelijkcn brief aan generaal Garibaldi heeft ge zonden waarin hij hem met zijn herstel heeft geluk ge- wenscht; ook zou Z. M. de geneesheeren, die den generaal hebben behandeld, met geschenken hebben begiftigd. Het officieel orgaan van Turijn, bevat eene circulaire van den minister van buitenlandsche zaken aan de hoofden der stedelijke besturen, betreffende het telkens voorkomend tu mult in de schouwburgen. De min. verklaart dienaangaande (jat'hij in die manifestatiën niet dat politiek karakter ziet, hetwelk zij onder vroegere gouvernementen konden hebben. //De Italianen" zegt hij //vinden in hunne liberale in stellingen de wettige middelen tot eene waardige uitdrukking hunner gevoelens, ofschoon daarentegen een beschaafd volk zicli in vreedzame bijeenkomsten toch moet onthouden van hetgeenten gevolge van den luim van enkele personen de openbare orde zou kunnen verstoren. Te oordeelenfnaar onderscheidene bcrigtenstaat de aloude naijver, welke steeds tussclien Oostenrijk en Pruisen bestoud, weder op het punt om meer op den voorgrond te treden. Mag men althans eene correspondentie uit Weenen aan de Frankforter Journal gelooven, dan moet de Pruisi sche premier, de lieer von Bismarck, in een kor telings met den Oostenrijkschen gezant gehouden gesprek, zich zeer bitter en op niet zeer diplomatieken toon hebben uitgelaten over de gedragslijn, welke het Weenccr kabinet in zijne biiinenlandsche politiek volgt. Inderdaad moet liet bij het kabinet van Berlijn wrevel gewekt hebben, dat de liberale persnaar aanleiding der jongste troonrede van kei zer Frauz Joseplivrij gunstig over Oostenrijk gesproken heeft. 1TIE TT W S T IJ D 11T 3- E 1T. Helder, Nieuwediep Willemsoord, enz. 30 December 1862. Til den gepasseerden nacht is alhier overleden de Adelborst 2de kl. van het Kon. Instituut der Marine J. Willemstijn, een veelbelovend jongeling, van wien men, niettegenstaande "zijnen jeugdigen ouderdom, met grond mogt verwachten dat hij eeumaal de Nederlaudsche Marine tot eere zoude ver strekt hebben. Naar wij vernemen zal de plegtigc ter aardebestelling op Vrijdag a. s. plaats hebben. Zondag jl., is alhier een scheepsroer cn eenig wrak hout aangekomenop de eilanden heeft men eenige noord- sche deelen opgevischt. In het Dagbl. van Zuidholland wordt gevraagd, als de wetenschap de naderende stormen aangeeft, waarom dc Fjambi dan den 18den, eenige uren vóór den storm in zee moest gaan; of door onze hoofd-officieren der marine de waarschuwingen der wetenschap roekeloos moeten worden in den wind geslagen, en of ook Nederland eene Amazonc- gesehiedenis moet beleven. Uit de Middelbursche Courant is door andere bladen overgenomen liet volgende berigt: //Het kostbare dok te Nieuwediep schijnt thans reddeloos ver loren te worden geacht, en het verdere geld, dat men er aan zou willen bestedenzounaar beweerd wordtgeheel wegge worpen zijn. Nu het er zoo mede staat, begint men elkan der te verhalen, dat de aannemers voor een half millioen meer liet werk voor hun //eigen" risico hadden willen uitvoe ren doch dan naar een ander plangeheel anders dan het nu gevolgde, hetwelk zulke slechte uitkomsten heeft gegeven". Naar men vermoedt is dit berigt met den laatsten hoogen vloed te Middelburg komen aandrijven en door de Middelb. Courant opgevischt. Als het niet van Vlissingen afkomstig is, dan ligt den oorsprong in het duister. Dit kunnen wij verzekeren dat het niet van hier is. Bij de laatste scheuring van het dok is het terstond vol water geloopen, men is aange vangen er een dam voor te leggen, doch het jaargetijde en mogelijk andere redenen laten niet toe, daaraan door te werkenwanneer die dam gereed ismoet het dok worden leeg gepompt en eerst dan zal men over den omvang der gebreken kunnen oordeeleneerst dan kan het beslist wor den in hoeverre en op welke wijze herstelling mogelijk is. Wij kunnen dus met zekerheid, volgens gedane informatièn, zeg gen, dat het berigt van de 2Middelb. Courant alles behalve geloofwaardig is, als geput uit geen zuivere bron. Naar men verneemt zullen verschillende stedenwaar onder Harlingen, Kampen, Meppel, Hoorn, Enkhuizen, Medcmblik, Edam, enz., zich na de aanneming der wet op I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1