<§e(Öer, JlieumeÖtep, IMfemsoorö, erij. M 276. Vierde Jaargang. WOENSDAG 20 JANUARIJ. KIEZERSLIJSTEN. KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. J&i NIEUWE COURANT :~S£» VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post v w „1.50 Men abonneert zich bij alle Bockhaudelarcn en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 1—4 regels is 40 Centen; voor elke regel meer 10 Centen. Zegclregt voor elke plaatsing 35 Centen. Voor des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentien intczcuden Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Gemeentebestuur van den Helder wordt het volgende gepubliceerd. De VOORZITTER van den RAAD der gemeente HELDER, Gelet hebbende op het bepaalde bij art. 7 der wet van 4 Julij 1S50 [Staatsblad No. 37), betrekkelijk het opma ken der lijsten, aanwijzende de personen, die tot het kiezen van Leden voor de Tweede Kamer der Staten- Generaalvoor de Provinciale Staten en voor den Gemeen teraad bevoegd zijn; Noodigt de inwoners der gemeente uit, om, zoo zij el ders in de Directe Belastingen zijn aangeslagen, daarvan vóór den 15 Pebruarij aanstaande te doen blijken. Helderden 14 Januarij 1864. De Voorzitter voornoemd STAK MAN BOSSE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Ge meente HELDER Gezien art. 26 der Wet van den 19den Augustus 1S61 [Staatsblad No. 72); Brengen ter kennis van de belanghebbenden, dat het inschrijvings-register en daarbij behoorende alplia- betische naamlijst betrekkelijk de jongelingen, die zich biunen deze gemeente in 1863 hebben doen inschrijven voor de ligting der Nationale Millitie van 1864, op de Secreta rie der Gemeente voor elk ter lezing is nedergelegdvan heden tot den 24 Januarij aanstaande, van des morgens 9 tot des namiddags ten 1 ure, en dat tegen register en lijst binnen genoemden tijd bezwaren kunnen worden ingebragt bij den Commissaris des Konings in deze Provincie, door middel van een bij den Burgermeester in te leveren, door de noodige bewijsstukken gestaafd verzoekschriftop onge zegeld papier eu onderteekend door hem, die ze inbrengt. Helder, den 16 Januarij 1864. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERIIEY, Secretaris. POLITIEK OVERZIGT. Een ministriëel blad vau Kopenhagen heft in een zijner jongste nommers bittere klagten aan over de handelwijze van Europa jegens Denemarken. Verklarende dat de Denen de. zuidelijke grens vau Sleeswijk tot het uiterste zullen verdedigenzegt het dat Duitschland de misdaaddie in der tijd aan Polen is gepleegd, nu aan Denemarken her halen wil, en dat het overig Europa zulks tot nog toe lijdelijk aanziet, en niets anders doet dan onbillijke en nut- telooze coucessiën aan de zwakkere partij afpersen. //De Denen" -zegt het blad verder //zullen al hunne kracht inspannen en hun bloed tot den laatsten drop pel storten om bun vaderland te redden, maar zij zullen één tegen twintig zijn. Zal Europa gedoogen dat het regt voor het geweld zwichte Is de politieke zedelijkheid slechts een klank //In allen geval zal er oorlog tusschen Duitschland en Denemarken, oorlog in Europa zijn, zoodra een Duitsch soldaat de Eider overtrekt." Den 14 dezer is eeu Pruisisch koerier naar Kopenhagen gezonden met dépêches voor den gezant aldaar. Oostenrijk en Pruisen zijn voornemens van het Deensche kabinet te vorderen dat de constitutie van 18 November des vorigen jaars binnen 48 uren ingetrokken worde. Verwerpt het Deensche kabinet deze vordering, dan zullen de troepen van de 2de reserve der beide groote mogendheden ter sterkte van 50,000 man de Eider overtrekken. Eene dépêche van den Deenschen minister-president Monrad is ontvangen waarin deze kennis geeft, dat door het Deensche kabinet eene bemiddeling in het geschil met Duitschland bij Prauk- rijk, Engeland en Zweden is voorgesteld. Er blijkt evenwel niet uit dat Denemarken bereid is de November-constitutie in te trekken. Te Parijs wekken de debatten in het wetg. ligchaam de algemeene belangstelling. De heer Thiers heeft door zijn uitstekend talent al de aandacht der Parijzenaars weder tot zich getrokken; de regering zal moeite hebben, de kracht van die stem ten gunste der vrijheid te smoren. Een enkel lid der oppositie heeft zich door heftigheid gekenmerkt, de heer Glais-Bizoin dat doet aan de zaak misschien minder goed. Het Pransche blad Opinion Nationale behelst een ver zoekschrift van werkliedenwaarin op een oorlog voor Po len wordt aangedrongen. Eene particuliere correspondentie uit Yokohamabij deu Moniteur de V Armee ontvangen, meldt dat het in Japan toen rustig was, dank zij de verzoenende politiek van deu Taïkoen, die persoonlijk steeds gunstig aan de vreemdelin gen gezind was en zich met de reorganisatie van zijn leger bezig houdt, naar den grondslag van de zamenstelling van het Pransche leger. De Taïkoen wenscht langs dezen weg in zijn land een nieuwen toestand te scheppen en in plaats tegen de toelating van vreemdelingen gezind te zijn, wenscht hij met Europa vaste en geregelde betrekkingen aan te knoopen. 1T 3 "J W S IJ D X1T 31T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 19 Januarij 1864. Niettegenstaande de invallende dooi heeft den op heden bepaalden wedstrijd op schaatsen, alhier plaats gehad en is in de beste orde afgeloopeD. 32 mannen en 22 jongens hebben zich doen inschrijven. Bij den wedstrijd voor mannen werd de prijs, zijnde ƒ40, behaald door H. van Zwol, van Gorredijk; en de premie, groot P10, door J. de Wijn,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1