M 278. Vierde Jaargang. 1864. f «Qeföer, JïieucoeÖiep, Wiffcmsoorö, enj. WOENSDAG 27 JAMJABIJ. Zitting van den Gemeenteraad NIEDWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der A dveïitentien van 1—1 regels is 4-0 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing- 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende xVdvertentien intezenden Ingezonden stukken een dag vroeger. op Zaturdag 23 Januari] 1864. Voorzitter de heer Mr. K. J. C. Stakmax Bosse. Secretaris de heer L. Verhey. Tegenwoordig 11 leden. Afwezig de heeren Haremaker, de Lange, Graat, Slebe, Papin eau en Zur Muhlen. Ingekomen eene verontschuldiging van de heeren Graat, Slebe en Zur Muhlen. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. 1). Voorstel wijziging der belasting op het gedistilleerd. Wordt gelezen eene circulaire van Gedeputeerde Staten, voorkomende in liet Provinciaal Bladwaarbij in eene aan schrijving van Z. E. den Minister van Binnenl. Zaken er op gewezen wordtdat de wet tot verhooging van den rijks accijns van f22 op f35 op het gedistilleerd, eene wijziging der plaatselijke belasting verordening noodig maakt; dat een voorstel tot wijziging van de gemeente-wet, dit punt betref fende aan de Staten-Generaal zal worden aangeboden. De plaatselijke belasting op het vat gedistilleerd van 50 percent zal, volgens dat voorstel, tot geen hooger bedrag dan van f 14 mogen worden geheven; ook van debuitenlandscliezoete likeuren, die beschouwd worden eene sterkte van 75 percent te hebbenzal per vat geene hoogere belasting dan f 14 mo gen worden geheven; wanneer dat voorstel tot wet wordt verheven, dan zal in de gemeente waar thans de plaatselijke belasting tot een bedrag van 60 opcenten wordt gehevenhet bedrag der opcenten voor het gedistilleerd niet hooger dan 40 en voor de buitenlandsclie likeuren niet hooger dan 26 mo gen worden gesteld; de eigen belasting zal dan f14 per vat bedragen. In gemeenten waar thans 90 opcenten worden gehevenzal men dan voortaan slechts kunnen gaan tot 60 voor het ge distilleerd en 40 voor de buitenlandsclie likeuren. De eigen belasting zal dan f21 kunnen bedragen. Voorts verlangt Z. E. de Minister eene spoedige behan deling de voorstellen wordenzoo noodigherzienvoor 1 Febr. a. s. aan het Departement van Z. Exc. ingewacht, vergezeld van eene memorie van toelichting door die gemeen tebesturen, die ingevolge dit voorstel eene verdere wijziging van het belastingstelsel'noodig oordeelen. Het Dagel. Bestuur deze circulaire in overweging genomen hebbende, stelt bij monde van den Voorzitter voor, de op centen voor het gedistilleerd te bepalen op 60 en die voor de buitenlandsche likeuren op 40 Wordt met algemeene stemmen aangenomen. 2). Voorstel tot liet belasten van den kunstwijn. De Voorzitter zegt dat ingevolge de door Z. E. den Minister van Binnenl. Zakenbij verdere wijziging verlangde memorie, het Dagel. Bestuur goedgevonden heeft tevens aan den Raad voor te dragen eene concept-ver ordeningter belasting van den kunstwijn met f16 ver vat, geschiedende dit op het voor beeld van Haarlem en Delft, alwaar mede de kunstwijn even hoog belast is als de gewone wijn, en ook ter voorkoming van ontduiking der belasting op Jden wijn, omreden beide soorten moeijelijk van elkander te onderkennen zijn, zoo als gebleken is uit een proces daaroverdat de gemeente onlangs heeft verloren. Dit concept vindt bij den Raad geene tegenbedenkingen. 4). Voorstel tot vermeerdering der hoeveelheden waarvoor bij uitvoer teruggave van belasting wordt verleend. Bij dezelfde concept-verordening wordt vborgesteld die hoe veelheden voortaan vast te stellen als volgt: voor meel op 10 ponden, voor gedistilleerd en wijn op 10 kannen, voor likeur op 5 kannen en voor turf op 20 tonnen. De Voorzitter voegt hierbij dat in verschillende gemeenten de hoeveelheid voor gedistilleerd op 10 kannen bepaald is en het daarom ook billijk geoordeeld is, dit voor deze gemeente even zoo vast te stellen. De heer Strootman spreekt over maatregelen om ook de kunstwijn te belasten die in de gemeente gemaakt wordt. De Voorzitter antwoordt dat het Dagelijksch Bestuur daartoe nog geen voorstel doetthans alleen overtredingen bij uitvoer wil weren. De heer de Breuk zegt gehoord te hebben dat de kunstwijn alleen te Haarlem en Delft zou zijn belast. Hij deelt echter mede dat die belasting ook te Amsterdam bestaat. De heer Maalsteed vraagt of er geene andere redenen be staan om de hoeveelheid op 10 kannen te stellen, dan het voorbeeld van andere gemeenten. Spreker ziet eene onbillijk heid in het verschil dat gemaakt wordt tusschen de hoeveel heid gedistilleerd en likeur en zag liefst beiden gesteld op 5 kannen. De Voorzitter verdedigt het voorstel, op grond dat het verleenen van restitutie geene verpligting is, en ook in prin cipe is aangenomen ze niet te verleenen, daarom de bepaling op 10 kan als zeer billijk geacht mag wordendaar ook eene mindere hoeveelheid het onderzoek der sterkte en de controle te veel zou bemoeijelijkeuen ook te veel aanleiding zou ge ven tot het maken van misbruik. De heer Maalsteed is van gevoelen dat hetzelfde bezwaar ten opzigte van het maken van misbruik ook bestaat voor likeur, en de gemeente wel degelijk verpligt is tot het verleenen van restitutie bij uitvoer dat de uitvoerder daarop alle aanspraak heeft en daarom de hoeveelheid wenschte bepaald te zien op 5 en niet op 10 kannen. De heer v. Kelckhoven ondersteunt dit gevoelen en voert voorbeelden aan dat dikwijls 5 kannen en minder uitgevoerd worden. De heer v. Strijen zegt primitief voor het voorstel te zijn ge weest dat hij echter na de toelichtingen van de heeren Maal steed en v. Kelckhoven tot andere gedachten is gekomenen daarom aan den Voorzitter in bedenking geeft om het in omvraag te brengen of men voor 5 of 10 kan is. De Voorzitter zegt dat in dat geval een amendement moet voorgesteld wordendat wanneer het genoegzaam ondersteund wordt, in omvraag gebragt kan worden. De lieer de Breuk zegt gaarne te willen toegeven dat die bepaling welligfc een bezwaar zal opleveren bij particulieren, maar dat naar zijn gevoelen de gemeente ook gedekt moet zijnspreker heeft advies ingewonnen bij een der voornaamste handelaren in dit artikel te dezer plaatse, in wien hij ver trouwen stelt; dat advies stemde overeen met het voorstel van het Dagel. Bestuur, nl. voor het gedistilleerd de hoeveel heid op 10 en voor likeuren op 5 kannen te bejialen. Spreker verklaart zich op grond daarvan met het voorstel te kunnen vereenigen. Aan den heer Reeringh komt het voor dat men tot een basis moet komen die billijk is en die het toezigt op den uit voer ook mogelijk maakt. Spreker is van gevoelen dat de belasting voor de gemeente is, en niet om in de zakken te vloeijen van enkele particulieren. Hij kan zich met den heer Maalsteed niet vereenigen om de hoeveelheid van beide artikelen gelijk te stellen op 5 kan nen omreden het verbruik van gedistilleerd evenmin in even redigheid is met het verbruik van likeur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1