•fjeföer, JïteuroeÖiep, Wiffemsoorö, cnj. M 287. Vierde Jaargang. I864. ZATURDAG 27 FEBRUARIJ. Heldersche Wandelingen. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG eu ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren eu Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertenties van 1—4 regels is 40 Centenvoor elke regel' meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Adverteutiënintezendcu. Ingezonden stukken een dag vroeger. VII. Houilen zich de groote bladen gedurig onledig, be schouwingen of belangrijke leading-artikels te leveren op staatkundig terreinbeijveren zij zich om over aan hangige wetsontwerpen, welke door de hoofden der minis teriële departementen der volksvertegenwoordiging worden aangeboden, een goed- of afkeurend oordeel te vellen, worden de kolommen beschikbaar gesteld om de thans in Europa heerschende spanning te besprekenvoornamelijk betreffende den ongelijken strijd van Oostenrijk en Pruisen contra Denemarken gevoerdstellen verscheidene dagbla den zich tot eene gezette taak om steeds vijandig tegen elkander over te staan,begeven zij zich in het strijdperk mogelijk door openlijke, maar nog meer door heimelijke middelen de een den ander te verdelgenmogten deze handelingen in enkele gevallen ook eenig nut hebben, wij voor ons zijn voor het oogenblik eene andere rigting toe gedaan. Dankbaar aan den wetgever, die ons bij de Nederlandsche grondwet bepaalde: Niemand lieeft voor afgaand verlof noödigom door de drukpers gedachten of gevoelens te openbarenbehoudens ieders verantwoordelijk heid volgens de wetbevroeden wij duidelijk voor ons het nut van dat artikel. Dientengevolge mogen wij ons vrij op het papier bewegen, onbevreesd polemiserenzonder angstige bedeesdheid onze hoofden oprigtenonze gedachtpn en ge voelens mededeelen. Het veld dat wij daartoe bij voorkeur bew andelen is ons eigen veldonze liefste plek. Het be hoeft geen betoog, dat organen zoo als het onze, zich tot doel moeten stellen, hoofdzakelijk plaatselijke aangelegenhe den te besprekendie den bloei en den vooruitgang kunnen bevorderlijk zijn; terwijl eene zedelijke verpligting op de schouderen rust van hen, die der gemeente het goede toe- wenschen, daartoe ook verpligt zijn, mede te werken. Wij laten andere plaatselijke bladen in ons vaderland, zaken be handelen, buiten hunne gemeente; doch aan den anderen kant laten wij hen alle regt wedervaren indien binnen hun nen kring niets te doen valt. Indien hunne huishouding in de beste orde en harmonie verkeert; indien niets meer vereischt wordt 0111 den bloei te bevorderenindien handel en nijverheid eene zekere hoogte hebben bereikt; indien fabriek- en tafriekwezen in den besten slaat verkee- ren indien voor de opvoeding en het onderwijs der jeugd geene woorden meer behoeven verwisseld te wordenindien voor het school- en armwezen niets meer te doen valt, om dat de reglementen van huishoudelijken aard geene herzie ning, geene wijzigingen, geene veranderingen, geene uit breidingen en wat dies ineer zij, behoeven. Wanneer geene ingeslopen misbruiken of verkeerde gewoonten meer bestaan, waarop de openbare pers, verpligt is te wijzen, dan, ja dan alleen is verdere inmenging onnoodig, zelfs onraadzaam. Onze Heldersche wandelingen leveren ons dan Heldersche opmerkingenen daar het jaargetijde onze wandelingen in den laatsten tijd minder begunstigde, hebben wij ons voor een oogenblik in dc raadzaal begeven, om eendeels bevei ligd te zijn voor een sneeuw- of hageljagt, waarop wij ge vaar loopen onthaald te wordenen anderdeels om de be- langlooze en ijverige bemoeijingen te vernemen van hen die met energie en beleid, met kracht en voorbeeldeloozen ijver en onpartijdigheid, gewigtige zaken bespreken, behan delen en tot de meest gunstige resultaten brengen! Zullen wij beoordeelen van Strijen's zienswijze, die niet genoeg partijdigheid ontwaart en daarom tegen het voorstel van het dagehjksch bestuur stemt? ATij willen daar een oogenblik bij stilstaan. In alle gevallen maakt dat lid van zijn regt en het hem door de stemgeregtigden gegeven vertrouwen een nuttig gebruik', hoe weinig bijval dit tot dus verre moge gehad hebben. Hij spreekt, wanneer zulks volgens zijne ziens wijze in het belang zijner ingezetenen gevorderd wordt. Hij deelt, als de handelingen naar partijdigheid zwemen. Hij uMèiïi;dch bloot aan onaangenaam repliek van zijne medele- i/enAls zoodanig moeten wij dé vrijmoedigheid en de goede bedoeling van een der jongst gekozen leden der vergadering op hoogen prijs stellen. Hij gaf hier het blijk dal daar, waar hij de belangen der gemeente op het oog heeft, hij, zoo als ieder lid betaamt, zaken van personen weet te schei den. Hij heeft niet geschroomd hier eene zaak aan te roeren die zonder twijfel een zijner mede-leden minder aan genaam wasmaar wij houden ons overtuigd dat de redenen die den hecrv.S. daartoe hebben geleid, niet te zoeken zijn in de bedoeling om zijn mede-lid te grieven. Dat zij verre En immers, wanneer verschillende menschen, over zaken, van verschillende denkbeelden zijn, moet dat dan eene reden zijn om daaruit te besluiten dat die menschenals het ware, vijandig tegen elkander over staan? ATanneer eene zaak, eene daad, een feit, besproken wordt, en men verde digd zijne eigene opinie, tegenover een vrienddie insgelijks bij zijn gevoelen blijft volharden, kan en mag dat eene re den wezen om dien vriendschapsband te verbreken ATij gelooven het niet; wij achten den vriend die zijne overtui ging volhoudt, doch die zijne dwaling erkend, zoodra hij ze inziet; maar minachten dengene, die het altijd met vrien den of bekenden eens is, zonder zelfs de zaak waarover gehandeld wordt te begrijpen en in te zien. Voor die lezersdie onze aanteekeningen van het ver handelde in den raad nagaanzal het wel niet noodig zijn dc hier bedoelde kwestie nader te ontvouwen, doch wij ver onderstellen ook lezers te hebbendie daarvan slechts vlug- tig inzage nemen; hun strekke het volgende tot opheldering: In de jongstleden gehouden vergadering van den raad, werd door den Voorzitter ter goedkeuring aangeboden de plaats gehad hebbende aanbesteding van aaubouwing achter de gemeente-school No. 4 (Hoofdgracht)aangenomen door den lieer H. J. Janzen, voor de som van f6424; hiertegen verhief de heer v. S. zijne stemmeenende dat in deze met geene genoegzame onpartijdigheid was te werk gegaan daar de aannemer de zoon was van een der raadsledendie tevens lid is van de commissie voor de gemeente werken. De heer v. S. vroeg dienaangaande nadere inlichtingen die hem werden verleend In hoeverre die inlichtingen voldoende waren, laten wij in het midden; de heer v. S. nam er ge noegen mede, doch stemde tegen de goedkeuring, niette-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1