-geCÖcrIlteuroeÖtep, IMfemsoorö, enj. M 292. Vierde Jaargang. 1864. WOENSDAG 16 MAART. NIEOVE COURANT VAN DEN Verschijnt "WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post ,1.50 Men abonneert zich bij alle Boekbandelaren en Post directeuren. Brieven franco aau den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Ad verten tien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentiën intezenden, Ingezonden stukken een dag vroeger. ITISTTTTSTIJDIITGSIT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 15 Maart 1S64. Gisteren tegen den avond zijn alhier ter reede gekomen als bijleggers, drie Pruisische oorlogschepen, zijnde cle Ade laar, Blitz en Basilisk, komende van Konstantinopel en bestemd naar de Elbe. Genoemde vaartuigen zijn heden namiddag ten 4 ure in de haven gekomen om steenkolen, water, enz. in te nemen, en zullen daarna hunne reis vervolgen. Vrijdag avond jl. had in de vergadering van het De partement Helder, der Maatschappij Tot Nut van H Algemeen, gehouden in het lokaal Tivoli alhier, eene indrukwekkende plegtigheid plaats, zoo als wij ze meermalen bijwoonden, doch die ons immer het harte warm doet kloppen. Het eeremetaal en loffelijke getuigschriften niet ter beloo ning, maar ter erkenning van edelmoedige bedrijven, werd uitgereikt aan den moedigen vastberaden en menschlievenden loods-schipper S. C. Visser, die voor zijne vroegere edele daden door den keizer van Rusland met de orde van St. Wla- dimier is gedecoreerd geworden, alsmede aau J. S. Duinker, M. Griek en C. Bommel, zeeloodsen, J. Swart, kweekeling 1° kl.J. A. Winter, kweekeling 2ekl. en G. Scholmatroos bij de loodsdienst alhier. Deze plegtigheid werd geleid door den heer Haverschmidt, die aan de vergadering in herinnering bragt dat op het hooren van noodschoten, deze kloeke mannen in den laten avond van 3 Nov. 1868met de loodsschnit No. 6 het Nieuwediep verlieten om hulp te verleenen. Buiten gekomen, bespeurden zij tusscheu de banken van het vaste strand een schip, wiens bemanning blijken gaf in hoogen nood te verkeeren, door angstgeschrei om redding. En als bewijs dat de redding zeer moeijelijk en niet dan met groot levensgevaar was aan te bren gen, herinnerde de heer Haverschmidt dat men met de redding boot van het strand reeds vergeefsche pogingen had aange wend, dat zelfs een der toeschouwers ƒ100.— had uitgeloofd voor de redding der bemanning, doch dat de kloeke Huis- duiners, die ook zoo menig blijk van moed hebben gegeven, van wege de hooge zeeën geen kans zagen om met goed gevolg, andermaal van wal te steken en oordeelden gunstiger oogen- blik te moeten afwachten. En toch besloten de in deze vergadering tegenwoordig zijnde mannenterwijl zij met de schuit het schip niet konden naderen, in hnnne ranke boot te stappen en hun leven te wagen tot behoud der hulpbehoevende schipbreuke lingen. Hunne poging werd gezegend zij bereikten het schip en hadden het voorregt vier man aan den wal te brengen, terwijl daarna het overige deel der bemanning is afgehaald met de reddingboot, bemand door Klaas Duit, Willem Zee man, Johannes Bood, Bodewijk Vermeulen, Pieter Rensma, Jan KuiperIJf Blokker, Jan Sinjewel en "Willem Reusma. Door het Departement Helder was aan het hoofdbestuur voor ieder dier edele loodslieden eene zilveren me daille aangevraagd; echter de wijsheid van het hoofd bestuur oordeelde dat slechts ééne medaille voldoende was, waarop gegraveerd staat: //aan J. 8. Duinker en zijn med- gezeilen," zijnde Duinker de oudste in jaren, die dan ook namens zijne medgezellen een woord van dank tot het De partementaal bestuur heeft gerigt. Dat deze vergadering, na door den Voorzitter te zijn ge opend, door eene redevoering is aangevangen, door bijdragen in ernst en luim is afgewisseld en eindelijk door den Voor zitter weder op gepaste wijze gesloten is, zal wel eenieder zich kunnen voorstellen, die ooit eene Nutsvergadering heeft bijgewoond. Aau die wakkere loodsen roepen wij nog toe, de onder staande woorden van J. P. Heijk met eene kleine wijziging. Wakkre Loodsen, Hollands trots! Waar ons hart van kan verdagen Als gij 't rappe lijf durft wagen In liet woedend golfgeklots: Die gevaren vreest nog dood Waar gij redden kunt in nood. 't Grove buis om forselie borst Dekt een liarte vol erbarmen Als ge een drenkling in uwe armen Door de wilde branding torscht Als gij Wijf en Kroost vergeet Bij des seheeplings bangen kreet. 't Is een stuk, Oud-Holland waard! Brave Mannen ia den Lande, Trouwe Loodsen langs den strande Moog' je lang nog zijn gespaard! Of niet elk uw Namen weet 'k Denk dat God ze niet vergeet Op Donderdag den 24 Maart 1864, des namiddags ten half drie ure, zullen aan het lokaal van het Provinciaal bestuur van Noord-Holland te Haarlembij enkele inschrij ving worden aanbesteed, de navolgende werken: 1. Het onderhoud van de bakens in het IJ en in de Voorzaan en het doen van werkzaamheden aan de provin ciale oeverwerken aldaar van 1 Mei 1864 tot 1 Mei 1865. 2. De levering vau brik, zet- en stortsteen en het doen van bestortingentot onderhoud en verbetering der Helder- sche Zeewering, in twee perceelen. -Men schrijft uit Vlissingen Door de gezamentlijke officieren der marine en mariniers is alhier opgerigt, een Tir, met het doel zieh te oefenen in het schieten met de marinebuks, het marinegeweer en de revolver. Tot president is gekozen de kapitein t/z. W. A. de Gelder, tot commissarissen de kapt. der mariniers J. J. Soer en de luit. t/z. 1 kl. H. J. Baron van Boeeop. Door de Nederlandsche Iiandel-Maatschappij zijn be vracht de navolgende 28 schepen: voor Amsterdam Provin cie Drenthe, kapt. B. H. Boer: MathiLdakapt. J. H. Tekkes: Bataviakapt. J. D. van Dolder; India Packetkapt. G. DieperingJohanna Maria Christinakapt. C. N. Gorter; Nederland Oranje, kapt. P. C. RosierPetronella, kapt J. C. Strootman; Koophandel, kapt. J. N. Mooi; Amsterdam, kapt. C. J. Doekzen; Maria Veronicakapt. J. S. Schol; Wilhebnina Maria, kapt. W. Postma; Vertrouwen, kapt. F.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1