<§efÖer, JiieuraeÖiep, UMemsoorÖ, 0115. ,\o 295. Vierde Jaargang. 1864 ZATURÜAG 19 MAART. BEKENDMAKING. Zitting van den Gemeenteraad, NIEUWE COURANT VAN DEN Verscliijut "WOENSDAG en ZATURÜAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjks. De prijs der Advkrte.viten van 1—4 regels is 40 Centen voor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve men de Advertentiên intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Gemeentebestuur van den Helder wordt het navolgende gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente HELDERbrengen ter openbare kennis, dat de LIJSTEN DER KIEZERS voor LEDEN van de Tweede Kamer der Staten-Generaalde Provinciale Staten en van den Gemeen teraad, door hen op beden vastgesteld, dadelijk aangeplakt en gedurende veertien dagen op de Secretarie der Gemeente voor ieder ter inzage zijn nedergelegd. Helderden 14 Maart 1864. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAIN BOSSE, Burgemeester L. YERIiEY, Secretaris. op Dingsdag deu 15 Maart 1864. Voorzitter de heer Mr. K. J. C. Stakjiax Bosse. Secretaris de heer L. Verhey. Tegenwoordig 9 leden. Afwezig de heeren Janzen, Slebe, Papineau, Haremaker, StrootmauZur MuhlenMaalsteed en de Breukvan de vier laatsten zijn redenen tot verontschuldiging ingekomen. De notulen der vorige vergad. worden gelezen en goedgekeurd. 1). Aankoop grond van de erven Kuiper c. s. De Voorzitter deelt mede dat door B. enW., ingevolge een vroeger genomen besluit van den Raad, over is gegaan tot den voorloopigen aankoop van eenige perceelen grond, tot bouwing eener school en tot verbetering der wegen in den Polder, als: een perceel, groot 800 vierk. ellen a ƒ1.50 per el7 kleine perceeltjestot een bedrag van 600 beiden van de erven Kuiper, en 2 perceelen ieder groot 120 vierk. ellen, a ƒ1.50 per el, van de heeren C. Berghuis en A. Metzelaar; te zamenmet inbegrip der transportkostentot een bedrag van 2376. Op de begrooting van dit jaar hiervoor 1600 uitgetrokken zijnde, stelt het Dag. Bestuur voor de ontbrekende ƒ776 te vinden uit den post voor onvoorziene zaken. Daartoe wordt besloten en met algemeene stemmen goedgevonden dit besluit aan de goedkeuring van Ged. Staten te onderwerpen. 2). Vaststelling kohieren hondenbelasting. Het primitief kohier voor 1864 op een bedrag van ƒ774, en het suppletoir kohier 1863 tot een bedrag van 24. Worden met algemeene stemmen vastgesteld. 3). Mededeeling van ingekomen stukken. a. Verslag der sehool-commissie 1863. b. Verantwoording over 1863 van de commissiebenoemd tot toezigt over het gemeente ziekenhuis en de apotheek. Nadat de Voorzitter heeft kennis gegeven dat de stukken voor de leden ter inzage aan de Secretarie zullen worden neder gelegd vragen de heeren Graat en Braaksma of even als het vorige jaar de toezending niet weder bij de leden aan huis zoude kunnen geschieden. Daartoe wordt besloten. c. Dat de leden van den Raad worden uitgenoodigd door het bestuur der Industrieschoolom het op 26 Maart e. k. te houden examen der leerlingen van die school, te komen bijwonen. Op de gewone rondvraag niemand het woord verlangende wordt de vergadering gesloten. POLITIEK OVERZIGT. De berigten uit het Pruisisch hoofdkwartier te Gra- venstein van 14 Maart melden dat de brigade Roeder met verscheidene bataljons Nubel en Rackebübl genomen hebben, liet laatste na een levendig gevecht. Eerstgenoemd dorp ligt op Sundewitt aan de baai boven Ekeusond en regt tegenover Gravestein. Rackebübl is meer binnenwaarts gelegen. Van de Pruisen werden daarbij vier man gedood en elf zwaar gekwetst. Bij eene verkenning van de Duppeler schansen werd bij Liïletnülle een Deensch detachement door twee kompagnien Pruisen aangevallen en op de vlugt ge dreven met achterlating van 33 man. Er is een Parijsche correspondentie publiek gewor den die allernoodlottigste tijdingen voor Denemarken be vat. Keizer Napoleon zou zwanger gaan van bet denkbeeld der stichting van een groot Skaudinavisch rijk in de hand te werken, met welk plan de koning van Zweden zou hebben ingestemd. Engeland zou zich daartegen met kracht verzetten, maar wanneer eenmaal Denemarken door de Duitsclie mo gendheden ten onder gebragt is, zou de uitvoering vau zoodanig plan moeijelijk door eenderde mogendheid kunnen belet worden. Wat de conferentie betreft, de berigten omtrent de ver werping door Denemarken van het eerste voorstel bevestigt zich en bet gerucht van Denemarkens neiging om het tweede aan te nemenomdat daaraan een wapenstilstand en andere voordeelen verbonden zijn, wint meer veld. Denemarken heeft behalve Predericia en de Duppeler schansen geene enkele houdbare positie tegen de verbonden mogendheden en indien het thans toetreedt, blijft het in het bezit van half Jutland en welligt zullen bij eene conferentie dan voor- deeliger voorwaarden kunnen bedongen worden, dan door de wapens thans nog kunnen worden behaald. Als daarbij het nationaliteits-beginsel tot grondslag wordt genomen, zou zeker Duitschland zeer weinig kans hebben op een deel van den buit. Herhaaldelijk toch maakt men gewag van de vijandelijke houding der Sleeswijkers en Jut- landers tegen de troepen. Sommige bladen, een paar berigten door elkander mengende, deelden mede dat er te Veile 10S Oostenrijkers door de burgerij werden om het leven gebragt. Dit is overdreven, hoewel het voorgevallene als kenmerk van de stemming der bevolking toch vau gewigt is. In den avond van den Ssten trokken de troepen door de stad Veile, die door hen was ingenomen. Uit een huis in eene voorstraat vielen eensklaps eenige schoten; drie paarden stortten neder en twee dragonders werden gewond. Terstond werd het huis door een zestal soldaten binnengedrongendeze doorzochten de woning en vonden drie soldaten en twee burgers, wier proces den volgenden dag werd gemaakt. Den 11 den waren alle vijf gefusileerd. Vier andere Oostenrijksche soldaten werden naar bet hospitaal gevoerd: men vermoedde dat zij vergiftigd waren. Eindelijk werden daarheen ook een paar heeren gebragt, die uit een raam op klaarlichten dag op Oostenrijkers hadden gevuurd, en toen men hea vatte, door de soldaten half dood waren geslagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1