|efÖcr, JïieumeÖiep, WiffemsoorÖ, enj. M 296. Vierde Jaargang. 1864. WOENSDAG 30 MAART. BEKENDMAKING. BESLUIT: NIEDWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.30 Franco per post y a ,1.50 Men abonneert zicb bij alle Boekbandelaren en Post directeuren. Brieven franeo aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentien intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Gemeentebestuur vau den Helder wordt het navolgende gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELDERdoen te weten: Dat door den Raad dier gemeente, in zijne vergadering van den 23 Januarij 1864, is genomen het volgende De Raad der gemeente Helder, Gezien Art 232 en volgende der Wet van den 29 Junij 1851, Staatsblad No. 85), BESLUIT: Het Raadsbesluit tot heffing van plaatselijke belasting op voorwerpen van verbruikvastgesteld in de vergade ringen van den9 0ctober, 26 November, en 8 December 1855, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 19 December 1855, No. 69, te wijzigen als volgt: Art. 3 te doen vervangen door het volgende Te rekenen van den eersten dag der maand, volgende op die der afkondiging van dit besluit, wordt eene be lasting geheven op den Wijn, Kunst- en Vruch ten w ij nten bedrage van Zestien Cents per kan. Art. 10 te doen vervangen door het volgende Met den eersten dag der maand, volgende op die der afkondiging van dit besluitwordt de minste hoeveelheid van elke soort, waarvoor bij uitvoer teruggave van be lasting wordt verleend bepaald als volgt Tien ponden Meel en Broodspeciön. Tien kannen Wijn, Kunst- en Vruchtenwijn. Tien kannen Gedistilleerdnaar evenredigheid der sterkte. V ij f kannen Likeuren. En Twintig tonnen Turf. In geen geval wordt meerder teruggave verleenddan het bedrag der betaalde belasting en naar den maatstaf waarnaar dezelve is voldaan. Welk besluit is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 6 Maart 1864, No. 9, waarbij is aangehaald de Verordening vastgesteld bij de Raadsbesluiten van 9 October, 26 Novem ber en 8 December 1855bevattende de voorschriften waar naar de voormelde belasting op Wijn,Kunst-en Vruchtenwijn zal worden ingevorderd. En is hiervan afkondiging geschiedwaar het behoortden 26 Maart 1864. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEYSecretaris. POLITIEK OVERZIGT. Volgens officiële mededeeliugen is op Sundewitt niets na ders voorgevallen. De koning, de ministers van oorlog en de opperbevelhebber hebben het troepenkamp bezocht. De kom- mandant van de vesting Eredericia meldt van daar: "De geallieerden zijn Dingsdag jl. van de stellingen, van waar de stad beschoten werdteruggetrokken." Volgens eene be kendmaking vau den minister van Marine, van 22 Maart, is het eiland Eehmarn geblokkeerd. De sluitingrede des kouings wordt te Kopenhagen algemeen als oorlogzuchtig beschouwd. Volgens eene statistieke opgaaf hebben de Denen, sedert het begin van den veldtogt, in het geheel 70 officieren en ■3000 manschappen aan gesneuvelden en gekwetsten verloren. Uit Athene schrijft men //De nieuwe ministers zijn geen ministers des konings maar slechts dienaren van den president des ministerraads die door hen te kiezende magt eeuer dictatuur heeft aan gevuld welke het koningschap onzigtbaar maakt." Verder meldt men van daar, dat anarchie wanorde, muiterij en oproer', zoo in de administratie als in het leger heerschen. Zoo heeft het 9e batailjon, te Missoloughie in garnizoen, op eigen gezag vijf of zes "ottonistische en anti-revolutionnaire" kapiteins en luitenants afgezet en vervangen. Het bataljon is ontbonden. Een detachement van 25 man, aangevoerd door den sergeant-majoor Carvonniaris is gedeserteerd, na zijn onderluitenant te hebben gedood. De helft der man schappen is gevatde overigen zijn over de Turksche gren zen gevlugt. Het gebeurde te Menidi, nl. het ter dood brengen van den burgemeester en diens gansche familie krach tens besluit der inwoners, bekrachtigd door den raad, is reeds gemeld, even als de ongeregeldheden der studenten waaromtrent een onderzoek wordt ingesteld. ITIBTTITSTIJDIITS'SIT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 29 Maart 1864. Zondag morgen jl. is zeer plotseling alhier overleden, in den ouderdom van 66 jarende heer J. L. Crap Hellingman ridder der orde van de Eikenkroon, sedert vele jaren in deze gemeente controleur der directe belastingen en accijn- sen en inspecteur van de recherche te water, als zoodanig onlangs gepensionneerd, tevens controleur der gemeente be lastingen, gemagtigde van de Nederlandsche handelmaat schappij te dezer plaatse, enz. enz. De overledene bezat bij een vlugge geest en een helder hoofdeene bewonderenswaardige gave van welsprekendheid waardoor men zich als het ware aangetrokken gevoeldeen hij, in ziine vele betrekkingen waarin hij met menschen van alle rangen en standen in aanraking kwamzich immer zeer vele vrienden heeft mogen verwerven. Zaturdag avond jl. werd in de lagere industrie-school alhier, examen en prijsuitdeeling gehouden in tegenwoordig heid van het Bestuur, eenige leden van den Gemeenteraad, den Schoolopziener eu verdere belangstellenden. Teu duidelijksten leverden die oogenblikken het be wijs op van het nuttige en doelmatige dezer inrigting en hetgeen als resultaat der ontvangen lessen door de leerlingen uitgecijferd en verklaard werdzoo wat reken-, wis-, natuur- en werktuigkunde aangaat als wel proeven van vorderingen in het bouwkundig en handteekenen, alles strekte ten bewijze hoezeer deze inrigting aau het doel beantwoordt en hoogst nuttig werkt. Bij deze inrigting worden gaande weg knapen gevormd, die eerlang als kundige ambachtslieden in de maatschappij optreden. Onze innige wensch is dat de onderwijzers aan deze school, zóó voortgaan en speciaal de heer Leijerom de jeugdige leerlingen voor den zoo hoogst nuttige ambachtsstand

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1