M 504. Vierde Jaargang. 180€ (gcföer, JiieuiüeÖiep, IMfemsoorö, enj. WOENSDAG 27 APRIL. Zitting van den Gemeenteraad NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATUItDAG. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.30 Franco per post «1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der A dvektentien van 1—4 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zcgclregt voor elke plaatsing o5 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertcntien intezeudcn Ingezonden stukken een dag vroeger. op Zaturdag 23 April 1864. Voorzitter de heer Mr. K. J. C. Stakman Bosse. Secretaris de heer L. Verhey. Tegenwoordig 11 leden. Afwezig de heeren Haremaker, Papineau, Zur Mlihlen Bakker, de Breuken van Kelckhoven. Van de heeren Bakker en de Breuk, is eene verontschuldiging ingekomen. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. 1). Voorstel geldbelegging. Het rapport der in de vorige vergadering benoemde com missie dit punt betreffende, wordt gelezen, waaruit blijkt: 1. dat de leden eenparig van oordeel zijn dat eene be legging van de som van ƒ28.700 die tijdelijk in de gemeen tekas aanwezig is, verkieslijk is; 2. dat die belegging gemakkelijk gemaakt wordt door eene aanbieding die gedaan is, om deze som in beleening te nemen op schuldbrieven ten laste van de vereenigde staten van Noord-Amerika, op anderen ten laste van Oostenrijk, (5 pCt. oude metalliek) en op Russische spoorweg-aandeelen tegen eene rente van 3 pCt. met bepaling dat altijd een surplus van 10 pCt. aanwezig is 3. dat de conclusie van het rapport is, overeenkomstig die voorwaarden, B. en W. te magtigen om bedoelde beleening te sluiten, nadat zij zich hebben overtuigd van de soliditeit van den contractant. Na eene minder belangrijke discussie, wordt daartoe be sloten met 6 tegen 4 stemmen. Tegen de heeren Strootman Slebe, Boomsma en de Voorzitter, de heer de Lange hield zich buiten stemming. 2). Antwoord van den Minister van Binnenlandsche Zaken. Dit antwoord op een gedaan verzoek tot vergunning dei- doorvaart van een gedeelte en der monding van het spoor- bassin, wordt voorwaardelijk toegestaan. Op voorstel van den Voorzitter, wordt goedgevonden dit antwoord vooraf te stellen in handen van de onderlioudscom- missie,ter nadere beoordeeling van de gestelde voorwaarden. 3). Mededeeling van ingekomen stukken. a. Verzoek van den hulponderwijzer C. Wijs, om eervol ontslag als zoodanig, wegens verandering van betrekking; wordt met algemeene stemmen verleend. De Voorzitter doet namens B. en W. het voorstel om in de daardoor ontstane vacature terstond te voorzien door de benoeming van den hulponderwijzer P. Pinxter en tevens in de bestaande vacature in de school van den heer Daarnhouwer te voorzien, door de benoeming van den hulponderwijzer J. Hoek, die beiden hunne opleiding alhier aan de normaal schoolhebben genoten en onlangs te Haarlem zijn geëxamineerd. Deze voordragt geschiedt op advies en in overleg met den schoolopziener en de hoofdonderwijzers der beide scholen. Na gehoudene stemming worden beiden met algeineene stemmen benoemd. b. Een verzoekschrift van den hr. Jhr. T. J.Kraijenhoff en een dito van den hr. Mr. S.P. J. Krosbeiden ter solicitatie naar de vacante betrekking van controleur der gemeente belastingen. Een voorstel zal in de volgende vergadering worden gedaan. Niemand het woord verlangende wordt de vergad. gesloten. Het kanaal door Holland op zijn Smalst. Tot de vele en gewigtige wets-ontwerpen, die bij de te genwoordige bijeenkomst van de Tweede Kamer der Staten- Generaal zullen worden behandeld, behoort ook dat, houdende nadere bekrachtiging van eene wijziging in de con cessie voor het kanaal door Holland. Dat wetsontwerp iswij ontveinzen het nietvan eenig belang voor onze gemeente; werd de concessie be krachtigd en was 't plan uitvoerbaar, dan zoude daarmede groot nadeel worden toegebragt aan de plaats onzer inwoning maar getrouw aan onze spreuk»het heil van 't algemeen is de hoogste wet"zou dit ons niet terughouden de aanne ming van 't ontwerp aan te raden, ware 't niet dat wij daarin niets zien dan eene opoffering van millioenen scliats voor eene Wanhopige zaak, een toegeven aan den onregtma- tigen drang van Amsterdam dat in dat kanaal een begin van herleving ziet voor zijn kwijnenden handel; in ëdn woord, indien wij daarin niet zagen eene opoffering van 't algemeen belang, voor 't gewaand belang eener enkele stad. Daarom dan ook hopen wij dat 't ontwerp zal worden ver worpen weigert toch de Kamer de bekrachtiging van de gewijzigde concessie, dan is daarmede het gehèele ontwerp vervallen; de regering immers acht 't hoogst bedenkelijk, het onder de gegevene omstandigheden op kosten van den Staat te doen uitvoeren, en weinig indruk zeker zal op de Kamer 't argument maken, door een orgaan van de voor standers der doorgraving te berde gebragt: »dat wanneer de concessie mogt vervallen, deze regering of eene opvolgende zal gedwongen worden het werk voor rekening van den Staat te laten uitvoeren." Eene zoodanige redenering van een blad, dat anders zich door bondigheid van argumentatie onder scheidt, eene dusdanige drang op de Regering en de Kamer uitgeoefend, bewijst meer dan duidelijk, hoe de tegenpartij zelve de zwakheid harer gronden gevoelt, hoe ze zelve ziet dat ze iets vordert waarvan de onuitvoerbaarheid later zal blijken, doch waarin ze den Staat, bongrd, nialgre, betrek ken wil. De Regering beweerde in de memorie van toelichting van 't ontwerpdat ze de wijziging in de concessie had kunnen verleenen zonder de toestemming van de Wetgevende Magt. Die wijziging (van art. 24) bestaat in den wensch der kanaal maatschappij om ten behoeve van de aannemers van het werk, voor hoogstens 10 millioen aan obligatien te kunnen uitgeven, tegen eene rente van 5 pCt. 'sjaars, en gevestigd als een preferente last op de inkomsten der landerijen, zoo dra deze zullen zijn droog gemaakt. Als een gevolg hiervan zal nu de Staat moeten rekenen op de aflossing van 't maximum voor aflossing en rente-waarborg, ad 675,000 per jaar. Het nadeel dat hierin voor den Staat gelegen is, en dat door de voorstanders met een enkel woord wordt weggecijferd, is duidelijk in te zien; deze toch zal nu verpligt zijn, dadelijk 't maximum te betalen ten behoeve eener hopelooze zaak, eene som van tien millioen gulden. En in dien nu de. Regering die toestemming had kunnen verleenen zonder goedkeuring der Kamerdoch zulks niet gedaan heeft bewijst zulks dan niet ten duidelijkste, dat zij zich om de zaak zelvevoor zooveel in haar vermogen was, wilde vrij waren voor alle mogelijke gevolgen Heeft de Regering daardoor niet duidelijk getoond dat zij voor deze zaak bepaal delijk, de deugdelijke en geblekene toestemming der Wetge vende Magt verlangt, en dat ze dus huiverig is 't sein te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1