<§e(Öer, JïtcuroeÖtep, WiffemsoorD, cr^. M 505. Vierde Jaargang. 1804. ZATURDAG 50 APRIL. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 franco per post «1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertenties van 14 regels is 40 Centen voor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vót-r des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentiènintezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Wat men ziet en wat men niet ziet. Aller oogen zijn gevestigd op de Londensche conferentie, die op 't oogenblik vergadert om de Duitscb-Deensclie quaestie te beslissen. Reeds vóór de definitieve bijeenkomt dier commissiehebben zich bezwaren voorgedaandie duidelijk doen inzien dat allerwaarschijnlijkst geen der mogendheden, die op de conferentie vertegenwoordigd zijn, eenig wezenlijk resultaat van die vergadering verwacht. Inmiddels men moest iets doenom het door Napoleon voorgesteld algemeen Euro- peesch congresdat door Engeland verijdeld werdten minste denkbeeldig te sauveren. Van daar de Londensche confe rentie, van daar welligt later een Europeesch congres. »Ik weet niets van de Deensch-Duitsche quaestiemaar wanneer Pruisen en Oostenrijk zich vereenigen om Dene marken den oorlog aan te doen, dan heeft Denemarken regt." Ziedaar 't oordeeldoor de Engelsche bladen in den mond gelegd van den uitstekenden bevrijder van Italiëtijdens zijn verblijf te Londen; en voorwaar, wij gelooven dat geen Ne derlander, die eenige eeuwen zich den toestand van zijn eigen Vaderland terugdenken kan, die woorden van Garibaldi zou betwijfelen. De vele blijken van sympathie door Nederland aan de Denen gegevenbewijzen zulks volkomen't geldt hier de strijd van 't geweld tegen het regt, de strijd van den zwakken tegen den sterkende strijd van de dapperheid tegen de overmagtin óe'n woord, het is een strijd waarin de sterk ste van wapenen de overwinning zal behalen, maar waarin noch Pruisen noch Oostenrijk lauweren of roem zullen be halen. »Cedant arma togae"(de wapenen moeten wijken voor het regt)dat was de spreukreeds door den uitste kenden eersten president bij 't hof te Parijs, voor eeuwen gevestigdmaar die waarheidreeds voor twee honderd jaren door volken en vorsten aangenomen en erkendwordt thans door Oostenrijk en Pruisen met voeten vertreden. Waarom laat Europa dien strijd toe? Kunnende vereenigde wapenen van Frankrijk en Engeland, of Frankrijk en Rus land, of van welke groote mogendheden men ook noemen wil, geen einde maken aan dat bloedbad Zie daar eene vraag die zich onmiddëlijk voordoet, doch waarop het antwoord helaas niet mogelijk is. Divide et impera. (Verdeel en heersch!) Ziedaar de groote spil waarom de Europesche diplomatie draait, zie daar de kunstdie den grooten diplomaat kenmerkten waar 't meest op aan komtmen vestigt de algemeene aandacht op een punt waaraan men het minst denkt, even als een goed generaal zal trachten de blikken zijner vijanden af te wenden van de punten waarop hij zijne grootste magt concentreren zal. Immers nog korten tijd geleden, lazen wij in een door de Russische regering geïnspireerd blad: »Wat de gevolgen der Deensche quaestie betreftdaarvoor koesteren wij geen vrees Duitschland zal in zijne eischen tegenover Denemarkende maat des regts niet overschrijden Denemarken zal gedwongen worden zijne halsstarrigheid op te gevenen vermits eene andere mogendheid geen regt heeft zich in de zaak te mengen zal de oorlog, beperkt tot zijn tegenwoordig tooneel, men mag hopen aan eene netelige en bedenkelijke verwikkeling •op^ene voor immer bevredigende wijze een einde maken". Het is aardig om te zien hoe het officieel Russisch blad, reeds geruimen tijd geleden, overtuigd was, dat Duitschland de maat des regts niet zou overschrijden hoe echter Duitsch land die maat thans verre overschreden heeften hoezoo wel Rusland als Engeland en Frankrijk volharden in een' toestand van lijdelijke onderwerping, hoewel ze een eind konde maken aan een twist, waarbij Denemarken «la part du lion" wordt. Beschouwen wij de zaak eenigzins nader, dan is het niet onwaarschijnlijk te vermoeden dat de Deensche quaestie slechts thans in het leven is geroepen om èn de politiek van een' Bismarck te sauveren èn Pruisen eene afleiding van zijne bin- nenlandsche aangelegenheden te verschaffen in 't buitenland. Dat Oostenrijk daarbij, hoe ongaarne ook, volgen moest, is duidelijk voor iedereendie de betrekkingen tusschen die twee mogendheden in de laatste twee jaren heeft nagegaan. Italië vestigt zijne gretige blikken op Rome en Venetie, en heeft dus zeker geene redenen om 't beëindigen te hopen van een strijd, die in elk geval moest uitloopen op de ver zwakking van Oostenrijk. Frankrijk is natuurlijk het rijk dat bij de Europesche ver wikkelingen het grootste belang heeft. Altijd gereed in troe bel water te vissclien, houdt die mogendheid hare begeerige blikken naar de Rijnprovinciën gewendom van de eerste de beste gelegenheid gebruik te maken om Frankrijk's na tuurlijke grenzen te herkrijgen. De afwachtende houding, de stipte neutraliteit die keizer Napoleon in de Deensch- Duitsche quaestie heeft aangenomen en waarbij hij reeds lang volhardt, maken zijne bedoelingen daarom niet minder ge vaarlijk; maar, zoo als wij reeds vroeger opmerkten, niet uit 't Noorden van ons werelddeel dreigt het gevaar. Moldavië en Wallachije zijn het brandpunt der Europesche verwikkelingen. Die staten hebben in 1858 eene liberale constitutie gekregenmaar de weinige beschaving en de ruw heid der bevolking maken die constitutie voor hen onuitvoer baar. Daardoor zijn die Romanische vorstendommen sedert lang de verzamelplaats geworden van 't politieke uitvaagsel van Europa en de revolutionaire elementen die nog nergens anders een bodem voor hunne ontwikkeling hebben kunnen vinden, verzamelen zich daar, vinden er eene geschikte broei kas voor hunne stoute plannen, en beramen daar de middelen om de bestaande orde van zaken omver te werpen. Daar is de verzamelplaats der groote republiekeinen. Daar komen de volgelingen van Mazzini, Kossuth, Klapka, Turr; uit Frankrijk, Italië, Hongarije en Polen te zamen. Daar wordt de Europesche revolutie georganiseerd en de Fransche kei zerlijke Messarjeries voeren scheepsladingen met wapenen naai den Beneden-Donau. Daar wordt 't arsenaal van oorlogs materialen opgerigt, maar ook op dat punt vestigen Oosten rijk, Turkije en Rusland hunne onvermoeide aandacht. Zeer teregt zegt dan ook 't bovenaangehaalde Russische blad n Doch het zijzoo het wil: de Ottomanische PorteOostenrijk en Ruslandkunnen aan de plannen die in de Donau-vorsten- dommen tegen hen gesmeed wordenniet ongestoord hun loop latenen derhalve komt het ons voordat de vrede van Europa meer bedreigd wordt door hetgeen daar omgaatdan door den oorlog in Denemarken" POLITIEK ÖVEKZIGT. In de politiek rusten thans aller blikken op de conferentie te Londen; daar zullen ze laug kunnen rusten, tot vermoei- jenis toe; en tevens reist de vraag: zullen de Denen thans Alsen bezetten en versterken, of ontruimen. De berigten daaromtrent zijn nog zeer onzeker en spreken elkander gedurig tegen. Het is nu gebleken dat sommige der Duppeler-schansen ondermijnd waren en het voornemen bestond om in den nacht van den 19» de gangen met kruid te vullen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1