$e(Öer, ïlieuroeötep, IMfemsoorö, enfi. HERIJK DER JUTENJN GEWIGTEN. M 520. Vierde Jaargang. 1864. WOENSDAG 22 J U N IJ. De uitslag der Verkiezingen. NIEDWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.30 Franco per post u u 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zcgelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentiènintezendeu. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Gemeente-bestuur van den Helder wordt het navolgende gepubliceerd Tot den Herijk der Maten en Gewigten, bestaande in alle Lengte-Maten, Ellen, Gevouwen Ellen, Kettingen, enz., ijzeren en koperen Gewigten (de Medicinale tot de grein de Goud- en Zilver Gewigten tot de korrel ingesloten), Brandhoudsmaten of WissenInhoudsmaten voor Granen, enz. met derzelver Strijkelsalsmede de Tonnematenen de zoo van hout als blik koper en tin vervaardigde Vochtmaten, zal voor de gemeente Heldervoor het loopende dienstjaar, zitting worden gehouden in de Werkinrigting, aan de Zuid zijde van het Ileldersche Kanaalals Op MAANDAG en D1NGSDAG den 27 en 28 Junij e. k., voor wijk A tot en met wijk H aan het Westpleinmet in begrip van Huisduinen. Op WOENSDAG den 29 Junij e. k., voor wijk I, van het Westplein tot de Viersprong, voor- en achterom, ter wederzijden van het Ileldersche Kanaal, en den Polder Wijk P. Op DONDERDAG den 30 Junij en VRIJDAG den 1 Julij e. k., voor wijk Lbewesten de berastering van 's Rijks Werf, bewesten het Kanaal, en voor wijk M, bezuiden de beraste ring van 's Rijks Werf, voor- en achterom. Op ZATURDAG den 2 Julij e. k,, voor wijk K, benoorden de berastering van 's Rijks Werf, voor- en achterom, en voor wijk O of de Nieuwstad, en Op MAANDAG en DINGSDAG den 4 en 5 Julij e, k., voor wijk Nlangs de Koopvaarders-Binnenhaven voor- en achterom. Op eiken dag van des voormiddags 9 tot 12 en s namiddags van 3 tot 6 ure. Voor dit jaar is als merk voor den IJk en Ileriik bestemd de letter U (Gothische vorm). En worden bij deze alle winkeliers neringdoende lieden en andere' belanghebbenden overeenkomstig de bestaande voorschriften herinnerd, dat al de bij hen in gebruik zijnde Maten en Gewigten, jaarlijks behooren herijkt te worden, en dat na gehoudene zitting tot den Herijkeen onderzoek in de winkels en werkplaatsen zal worden gedaaningevolge 's Konings besluit van 30 Maart 1827 Staatsblad No. 13). De belanghebbenden worden uitgenoodigd om de Olie-, Kalk- en Tcermaten, behoorlijk schoongemaakt aan te bieden Helderden 15 Junij 1864. He Burgemeester der Gemeente STAKMAN BOSSE. Hoewel de belangrijke strijd, door het aantal herstemmin gen die plaats moeten hebben, nog niet geheel geëindigd is, heeft de stemming van Dingsdag jl. genoegzame resultaten opgeleverd, om daarover een oordeel te vellen. In ons vol gend artikel zullen wij met een enkel woord de tien her stemmingen besprekendie echter geen overwegenden invloed zullen uitoefenen op de meerderheid der Kamer. Wij gaan den uitslag der stemming in ons district met stilzwijgen voorbijons oordeel daarover is genoegzaam ge bleken uit onze voorgaande artikelen. Alleen constateren wij dat de heer van Foreest slechts even de vereischte meerder heid heeft verkregeneen bewijs van den toenemenden invloed van het liberalisme. De uitkomst der verkiezingen van Dingsdag, is, over het algemeen genomengunstig voor de liberale partij èn het Ministerie. Behalve in de residentie zijn alle liberale leden herkozen, terwijl twee bestrijders van het Kabinet, de heeren de Keverberg en van Wintershovenvervangen zijn door twee Regerings-voorstandersde heeren v. d. Maesen de Sombreff en Cornelis. - Het is éeü opmerkelijk verschijnsel dat liet aftredend lid voor 's Gravenhagede -heer Gevers Deynootzijne plaats heeft moeten ruimen voor een' man als de baron van Zuylen van Nyevelt. En toch is de reden hiervan niet ver te zoe ken. Terwijl de heer Gevers, getrouw aan de beginselen altijd door hem beleden, alleen gesteund werd door de libe ralen wier aantal in de hoofdstad zoo groot niet is als men verwachten zou, wierp de heer van Zuylen alle beginselen over boordzocht zijn steun bij de conservatievenwerd re actionair, gaf een politiek programma in het licht, waardoor aan de eischen der Groenianen voldaan werdbetreffende de onderwijs-wetin één woord, zocht hulp en steun bij alle partijen, en verkreeg wel is waar zijn zetel in de Kamer, maar met opoffering van zijn staatkundig karakterten koste van de achting zijner politieke tegenstanders, die een'Foreest hoogschattenmaar een' van Zuylen minachten als een afval lige die zijn staatkundige opinie ten offer bragt aan zijn vurige eerzucht. De politieke loopbaan des heeren van Zuylen is merkwaar dig. Eenmaal op het Ministeriele kussen geplaatst naast den heer Tliorbecke, viel hij met het geheele Kabinet als een offer der April-beweging. Nadat de begrooting des heeren Rocliussen (schoonvader des heeren v. Zuylen) in 1858 door de Tweede Kamer was verworpen (vóór welke begrooting de hr. v. Zuylen zich verklaarde) trad hij als Min. van Buitenl. Zaken in een nieuw Kabinet op, waarvan hij het hoofdwas. Toen hij daarin evenwel de koloniale politiek van zijn* schoonvaderdoor de Tweede Kamer veroordeeldwilde voort zetten en daartoe de beruchte depêche-circulaire in de wereld zondontstond er alras in den boezem van het Kabinet ver deeldheid voornamelijk tusschen hem en zijn ambtgenoot van Koloniën, den heer Loudon. Toen het nu bleek dat de overige Ministers de zienswijze van den heer Loudon deel den, vroeg en verkreeg hij zijn ontslag, en trad sedert dien tijd van het staatkundig tooneel af, tot dat hij nu eensklaps zich opwerpt tot verklaarden tegenstander van het tegenwoor dig Kabinet, gesteund door dezelfde partij die hij vroeger zoo hevig had bestreden. De uitkomst zal leeren in hoeverre de heer v. Zuylen aan zijne nieuwe beginselen zal getrouw blijven. De vraag dan ook, door het Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage gedaan, of het Ministerie thans niet zou heengaan, is op zijn zachts gesproken bespottelijk, want, al eens het ergste aangenomen, d. i. dat bij de herstemmingen de tegenstanders van het Kabinet allen gekozen werden, (hetgeen in de meeste districten echter zeer onwaarschijnlijk is)dan nog kan het Kabinet op eene betrekkelijke grooto meerderheid van stemmen rekenen, en niet zoo als in België op ééne stem. Er is dan ook volstrekt geen reden voor het Ministerie om zich over den uitslag der verkiezingen bekommerd te maken

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1