Vierde Jaargang. 186|j $efÖer, JïteuroeÖiep, Wiffemsoorö, enj. WOENSDAG 6 J IJ L IJ. Het Ministerie en de Verkiezingen. Kermis-Beschouwingen. Jfo 524. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG eu ZATUltDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der A dveutentien van 1—4 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zcgelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advcrtentièn intezenden. Ingezonden stukkeu een dag vroeger. Onder dit opschrift schreven wij ruim eene maand voor den aanvang der verkiezingen een artikelwaarin wij de wen- schen te kennen gaven, die wij nopens den afloop dier ge- wigtige aangelegenheid koesterden. Toen reeds meenden wij van het gezond verstand der Natie te mogen verwachten, dat ze een bewijs zou gevendat ze de voorregten van een nationaal en liberaal Kabinet zou weten te schatten en op prijs te stellen en daarom hoopten wij dat de kiezers in ruimen getale ter stembus zouden opkomen. Is dit vooruitzigt verwezenlijkt Wij aarzelen geen oogenblik die vraag bevestigend te be antwoorden. Wanneer men het oog slaat op het aantal der opgekomen kiezers, wanneer men de middelen in aanmerking neemt, door de oppositie in 't werk gesteld om de liberale candida- ten te werenmiddelendie niet altijd voldeden aan de ei- schen der kieschheiddan zal men met ons moeten erkennen dat de uitslag der verkiezingen een zegepraal is voor ons liberaal Kabinet, eene zege, te grooter, naarmate de tegen stand heftiger was eene zege die ons onwillekeurig de woor den herinnert van den roemrijken held, die onze vrijheid hielp bevestigen: »hoe grooter tegenstand, hoe grooter de over winning." Allen, die dezen verkiezingsstrijd met aandacht hebben gadegeslagen, moeten erkennen, dat het woord door het uit stekend hoofd der anti-revolutionairen gesproken, dat hij de chef is eener partij in de Kamer die niet bestaatin zooverre onjuist isdat moge die partij al niet bestaan in den boezem der Vertegenwoordigingde heer Groen toch bij het volk dat achter de kiezers staatvele en magtige aanhangers kan tellen. Let men toch op den uitslag in de meeste districtenwaar conservatieve candidaten gekozen werdendan zal ieder ge- reedelijk toestemmen, dat die verkiezingen slechts gelukken konden door de hulp die de heer Groen aan die conservatieve leden schonk of deed schenken. Een merkwaardig voorbeeld van ons bewerenlevert bij uitnemendheid het kiesdistrict Gouda, 't Is bekend dat de heer Groen immer de zwakheid en magteloosheid der conser vatieve rigtingsinds hij weder in de Kamer is gekomen heeft doen uitkomen, toen hij o. a. betoogde, dat het tegen woordig Kabinet een noodzakelijk kwaad was geworden, dat zijn bestaan verschuldigd was aan de onmagt der Regeringen die elkander sinds 1853 waren opgevolgd. Hij beklaagde zich ernstig, dat hij op geen enkel punt bij de conservatieven eenio-en steun vonden spéciaal niet waar t gold het Chris telijk nationaal onderwijs. De heer de Brauwdie teregt als het hoofd der conservatieve rigting in de Kamer kan worden aangemerktantwoordde op die beschuldigingdat zijne partij bij al den eerbied dien zij koesterde voor de talenten van den heer Groen en bij de overeenstemming die op vele punten tusschen hem en de anti-revolutionairen bestondechter groot verschil aanwezig was met betrekking tot de opvattingde zin en de bedoeling van art. 36 der wet op het lager onder wijs. Maar ,wat zien wij nu bij de verkiezingen te Gouda gebeuren Toen de liberalen aldaar den heer Wentholt tot candidaat stelden en het meer dan waarschijnlijk werd dat deze de overwinning op den heer de Brauw zou behalen, bij aldien deze niet door de partij van den heer Groen werd geholpen, wijzigde de heer de Brauw zijne zienswijze over dit artikel der' wetwierp zich in de armen der christelijk historische rigting en slechts door toedoen en hulp van deze kon hij zijn zetel in het parlement heroveren. Ook in andere districten, vooral te Leeuwarden, zien wij hetzelfde verschijnsel. De schitterendste overwinning behaalde het Kabinet onte genzeggelijk te Amsterdam. Wij zullen niet in eene beschou wing treden van al de manoeuvres door de tegenstanders ook daar aangewend om de verkiezing der HE. van Heukelom en van Swieten te doen mislukken. Genoeg zij het te con stateren dat door de liberalen is blijven vasthouden aan een maal beleden beginselenen dat de lieer van Heukelom veel eer verkoos het onderspit te delven dan door verzaking van gevoelens eene overwinning te behalen waarover hij welligt later berouw zou gevoelen. De kiezers van Amsterdam heb ben hem dan ook regt doen wedervarenen bewezen dat zij goede trouw op prijs weten te schatten en eerbied koesteren voor gehechtheid van denkbeelden, die men als goed en waar heeft leeren kennen. In 't kortde onpartijdige in Nederland en allen die zonder nevenbedoeling hoegenaamd, het resultaat der jongste verkie zingen gadeslaan, zullen met ons moeten toestemmen dat het Kabinet in alle opzigten gewonnen heeft, zoowel wat het aantal als het gehalte der gekozenen aangaat en dat thans het beweren zijner tegenstanders alsof dit gouvernement niet nationaal zou zijn, minst genomen ongegrond en ongerijmd zal blijken te wezen. De Natie heeft de verwachtingen die wij koesterden niet alleen niet te leur gesteldmaar een schit terend blijk gegeven dat zij de rigtingde werkzaamheid en de kennis van dit Gouvernement op regten prijs weet te stellen. Mogten al in enkele districten de conservatieve leden herkozen zijn, daardoor is de meerderheid die het Ministerie bezat niet veranderd, integendeel, is het aantal liberalen die 't Kabinet steunendoor verschillende stemmen versterkt. Aan het district Haarlem of Hoornis de grootsche taak op- gedragen, de ondankbaarheid van dc kiezers der Residentie te vergoeden, door een' man in de Kamer te brengen, die het slagtoffer werd van zijne onwankelbare gehechtheid aan de beginselen van 't Ministerie Thorbeckevan de onkreukbare trouw zijner beginselen. Alom klinken ons de toonen uit gescheurde trompetten gebersten violenknarsende draaiorgels en onuitstaanbare trommen, langs 's heeren wegen te gernoetgeaccompagneerd door de heesche keelen van de vuile geleiders, van een drom kreupelen en ongelnkkigen. Dat noemt men Kermis Wanneer de gemeente-besturen eens konden goedvinden, deze en nog vele andere dessonnantcn strengelijk te weeren en men door meerdere middelen de kermis als het ware trachtte te veredelen tot ware volksvermakenwij gelooven dat er dan minder stemmen tot het afschaffen zouden op gaan. Dat cr gedurende een geheel jaar, en daarvan door velen slechts maar een of twee dagen, of liever gedeelten daarvangewijd worde aan tooneel of andere kunstmatige voorstellingen, tot het beschouwen van natuurwonderen en dat men door goed uitgevoerde muziek tot vrolijkheid ge stemd worde, zonder tot losbandigheid over te slaan, wij zien niet in dat men daardoor zich de weeën van Sodom en Gomorra op den hals zoude halen. Mogten wij verkeerd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1