IjefÖer, JiteuroeÖiep, IMfemsoorÖ, «15. Vierde Jaargang. WOENSDAG 10 AUGUSTUS. .M 334. 1864; NIEDWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post u u «1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes, De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve men de Advertentien intezendem Ingezonden stukken een dag vroeger. STIBTTWSTIJDiargBlT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 9 Augustus 1864. Alhier is aanschrijving dat dagelijks verwacht kan worden een Russisch eskader van 6 a 7 schepen, waarvau het vlaggeschip,een fregat, genaamd is Bmitji Bolcslcay en 60 stukken geschut voert. Gisteren heeft zich aan het bureau van politie N°. 1 (bij de Nieuwebrug), iemand aangemeld die zich vrijwillig iu arrest stelde. Hij verklaarde geuaamd te zijn Joh. Balk, en woonachtig te Amsterdam, alwaar hij Zaturdag avondjl. een twist willende beslechten, tusschen de man en vrouw, bij wien hij sedert 14 jaren inwoondedit echter niet ge lukkende, zich door drift zoo ver had laten vervoeren dat hij met een mes eene duchtige verwonding aan den man had toegebragt; hij was echter op het zien stroomen van bloed, onmiddelijk gevlugt, vreezende een moord te hebben ge pleegd heeft zich vervolgens met eene boot over het IJ laten zetten en is te voet naar hier gekomen, met het voorne men om zich hier op het een of ander zeilree liggend schip te begeven en zich daarmede aan de vervolging te onttrekken. Dit wilde hem echter niet zoo spoedig gelukken en werd hij door angst en wroeging gedreven om zich zelveu in handen van het geregl te stellen. Door den Commissaris van politie alhier, werd onmidde lijk naar Amsterdam getelegrafeerd, tot een nader onderzoek en ontving nog gisteren avond van daar ten antwoord dat J. Balk, eene moedwillige verwouding had gepleegdterwijl zijne aanhouding en opzending werd verzocht. Wij voegen hier nog bij, dat, bij aankomst van dit te legram de Commissaris van politie zich onmiddelijk naar den arrestant spoedde om ter zijner kennisse te brengen dat de verwonding t$>t nog ,toe geene doodelijke gevolgen had veroorzaakt; hierdoor werd de man in zijn gemoedsangst zeer verligten betoonde zich voor die mededeeling zeer erkentelijk. Z. M. heeft aan den loodsschipper 1» kl. C.C.Griek, de zeeloodsen H. de WijnK. H. VosC. Abbenes Czn., C. R. Ran, D. Hofstee, de loodskweekeling 1» kl. G. Troost, den loodskweekeling 2e kl. W. Rzn. Ranen den matroos P. Biersteker, uitmakende de bemanning der Texelsche loods- sloep No. 3vergunning verleend tot het aannemen en dra gen der gouden medaille, aan het lint der orde van St. Wla- dimirhun geschonken door Z. M. den keizer van Rusland, voor de in December 1S63 bewerkstelligde redding der be manning van het Russische brikschip lFilliam. Gisteren morgen is van hier naar het kamp te Mil- lingen op marsch gegaan, het 1° bat. 7" reg. infanterie, onder bevel van den majoor van Hummel. Zondag is alhier aangekomen de tirailleur-compagnie van het te Haarlem garnizoen houdende 4e bat. 7C reg. inf.onder ibevel van den luit. J. A. Kruijt, om alhier gedetacheerd te blijven gedurende de absentie van eerstgemeld bataillon. Z. M. heeft den kapt. t/z. S. 1'abcr Huys, benoemd kommandant van Zr. Ms. fregat met stoomvermogen AdolJ Hertog van Nassauop verzoekpensioen verleend van f1800, en het bevel over genoemd fregat opgedragen aan den kapt. t/z. O. A. Uhlenbcckthans non-actief. De geruchten dat de nieuw gebouwde gepantserde ka nonneerboot niet aan het doel en de verwachting beantwoord worden niet tegen gesproken maar in tegendeel bevestigd, zoodat men eerstdaags eene buitendienststelling te gemoet ziet. Z. M. heeft benoemd tot adelb. le kl. bij de Nedl. zeemagt, de adelb. 2e kl. bij het konkl. inst. voor de marine alhier: S. H. Binkes, A. G. Ellis. M. C. van Doorn, A. Werumeus Buning, I. Lagaaij S. TLand, J. J. de Bruijne, H. Vreedenberg J. D. A. Nederburgh H. P. Verheggen, A. J. J. Kempe, W. van Hasselt, G. M. Dolleman, jhr. ,J. C. L. von Schmidt auf AltenstadtD. J. W. A. G. Coops, H. L. C. Wolterbeek Muller, H. van den Pauvert, J. P. Hoftman, A. M. R. Wagner, J. Janse, C. Vreede T. V. Wierdsma L. Voute, H. J. P. Miraudolle, J. H. Mijer, W. G. van NesR. C. A. L. JansenD. HordijkN. J. Brunger, P. W. C. Ledeboer en J. P. Lubbe Bakker. -De adelborst 1E kl. J. J. Stooker, dienende op Zr. Ms. korvet Prins Maurits der Nederlanden, wordt met den 11 dezer overgeplaatst op bet Wachtschip alhier. Jl. Vrijdag avond bad alhier in de Nieuwe kerk bet aangekondigde vocaal- en instrumentaal concert plaatsdoor mejufvr. Augusta Bornholdt, kerkelijke zangeres uit Kopen hagen, met welwillende medewerking van den heer C A. Bekker, muziek-meester te dezer plaatse, en meerdere artisten. De guustige verwachting, die door de berigten van elders bij ons was opgewekt, deed ons plaats nemen onder haar auditorium. Het programma bestond uit zeven nommers, I, 3, 5 en 7 zang; 2, 4 en 6 orgel-muzijk. De zangeres gaf blijken dat zij met zeldzaam talent is begaafd. Hare mezzo-soprano stemwaarvan wij den omvang op octaaf schatten, is krachtvol en rond. Zij inunt uit in het portameuto di voce en in het uitdrukken en aangrij pen der toonen. Door haar eigenaardig talent verhoogt zij de waarde der muziekstukken; zij brengt den geest der com- positie voort en verwekt gevoel bij hare hoorders. Het pu bliek schonk haar dan ook den welverdienden bijval. Het accompagnement was aangenaamzoo mede het or gelspel dat tot afwisseling strekte. De heer B. handhaafde daarin zijnen roem, terwijl wij niet mogen verzwijgen dat een dilettant, de heer A. D., bij No. 4 van het programma degelijke bewijzen gaf van aanleg en studie. Men leest het volgende in de Alkmaarsche Courant van Zondag jl.Aan het kunstminnend publiek van Alk maar wordt tegenwoordig gelegenheid gegevenom goede muziek te hooren. Daarvoor verdient de heer Weckesser den hoogsten lof, die toont door hetgeen hij te weeg brengt dat hij een goed en ijverig muziek-directeur is. Immers al de overige artisten, die, geen uitgezonderd, ieder zich lof felijk kwijten, zijn nog geen jaar met elkander vereenigd, en trachten evenwel de hun voorgelegde partijen zoo net mogelijk uitte voeren. Dit verdient des temeer opmerkzaamheid, als men bedenkt, dat eenheid cn expressie,die'tiswaar, op sommige punten nog ontbreken, - alleen door de uit-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1