f)cfÖcrJTieutoeÖiep, Willemsoord, en,v M 339. Vierde Jaargang. 1864. ZATURDAG 27 AUGUSTUS. NIEUWE COURANT :c - VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven fr'anco aan den Uitgever S. Glltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Ceutenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentiënintezenden., Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVEP.Z5GT. De aanstaande presidentskeuze in Amerika zal niet zoo zeereen strijd zijntusschen de democratische en republikein- sche elementen als wel over de kwestie of' men oorlog voert alleen tot herstel der Unie, gelijk Lincoln in der tijd heeft verklaard, dan wel om de slavernij uit te roeijen, gelijk hij onlangs heeft verklaard in zijne boodschap naar aanleiding der officieuse pogingen tot het aanknoopen van vredes onderhandelingen. Wordt Eremont gekozen dan is de kwestie in laatstgemelden zin beslist, onbeslist blijft zij als Lin coln wordt gekozen. Kiest men den kandidaat die de con ventie van Chieago zal voorstellen dan zal het tot ernstige vredesonderhandelingen komen, op de vier grondslagen tij dens de Niagara-conferentie door de commissarissen van het Zuiden voorgesteld. Hadden de Europesche bladen, die het Noorden voorstaan, in plaats van olie in het vuur te wer pen, hun best gedaan den brand te blussehen, dan ware men reeds lang lot eene schikking gekomen, want Lincoln en zijne raadsleden letten veel meer op wat de Europesche zeggen dan op het gesnap der Amerikaansche. Maar neen, in plaats van hun zucht tot algemeene eman cipatie nog wat te bedwingen, zag men liever een millioen blanken zoo voor- als tegenstanders der slavernijvallen en 2 milliards guldens van Noord en Zuid in een tweede Danaïdenvat verzinken. De Unie zal nu eens hersteld wor den op de grondslagen, door het Zuiden voorgesteld, of de scheuring zal altijd blijven bestaan. Wat zal men dus bij die offers, zonder wederga in de geschiedenis, gewonnen hebben? Niets dan verzwakking, voor langen tijd, van eene groote bloeijende republiek. De slavernij heeft zijn tijd gehadzelfs de bladen van het Zuiden trachten haar niet meer te verdedigen. Men wil slechts niet door de ba jonet gedwongen worden haar af te schaffen. Laat de Unie slechts hersteld zijn onder waarborging aan de Zuidelijke staten van alle regten, welke de constitutie haar toekent, en het Zuiden zal uit eigen bewegingmaar allengs de slavernij afschaffen. Zeker niet spoediger zal het tot eene afschaffing komen, als het Noorden, uitgeput, in eene scheiding moet toestemmen. Een over Londen ontvangen telegram, meldt: Er hebben op dit oogenblik ernstige ouderhandelingen plaats tusschen de Noordelijke en Zuidelijke Amerikanenmet het doel om tot een weerzijds aannemelijken vrede te geraken. De New-Yorksche correspondent van de Times wijst op de onderhandelingenwelke onder de democratische partij plaats hebben voor de keuze van een presidentdie gunstig voor den vrede gezind is. Men is overeengekomen het sluiten van een wapenstilstand voor te stellen en eene algemeen e conventie bijeen te roepen. 1TI TT 1T iB X" 13 11T G* üa? UT, Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 26 Augustus 1864. Het alhier met averij binnengekomen Noordsche brik schip Besolution, is gisteren avond, in publieke veiling verkocht voor f1875.en de lading houtwaren voor f 8092.50; te zamen f9967.50. - Ds. Op 't Holt, predikant bij de Chr. Afg. Gerf. gemeente alhier, onlangs beroepen te Leeuw-arden, zal Zon dag a.s., des avonds ten 5 ure, zijne afscheidsrede houden. Door die gemeente alhier is een beroep uitgebragt op den heer D. V. Wielinga, theol. cand. te Kampen. Naar wij vernemen moet er dezer dagen weder een per post verzonden brief met geldswaardig papier, niet in handen zijn gekomen van den geadresseerde. Door de po litie is een ijverig onderzoek ingesteld dat tot het vermoe den aanleiding heeft gegeven dat een der hnisgenooten zich schuldig heeft gemaakt aan het verduisteren van dien brief, en het zich meester maken van de daarin zijnde gelden. Bij de heden ter directie der Marine plaats gehad hebbende aanbesteding van het suecessivelijk weghalen van 's rijks werf, van de hoeveelheden mot en krullen, van 1 September 1S64 tot 80 Juuij 1865, was de minste inschrij ver de heer G. de Groot, als: voor zuiver eiken mot f 1.91, voor zuiver greenen mot fl.11, voor gemengd mot fl.51, en voor krullen f 0.26. Alles per kub. el. Z. M. heeft den schout-bij-nacht G. Eabiusin af wachting dat nader over hem zal worden beschikt, met 15 September a. s. eervol ontheven van de betrekking van di recteur en kommandant der Marine te Amsterdam, en die betrekking met den 16 dier maand opgedragen aan den schout-bij-nacht J. J. de Moore, thans non-actief. Nadat de machine van Zr. Ms. stoomschip Zoutman in het natte dok beproefd en in voldoende orde is bevonden, is dit schip gister in de Binnenhaven voor de commercie- sluis gebragt, heden morgen de sluis doorgevaren en ligt thans in de buitenhavenom waarschijnlijk morgen een proeftogtje te doen op de reede en in het Marsdiep. Nadat de Prinses Maria dingsdag tegen den avond op, per telegram, ontvangen order naar Brouwershaven is vertrokkenis dit stoomschip heden morgen weder hier ge retourneerd en zal zoo spoedig mogelijk weder vertrekken ter opvolging- der vroeger reeds bepaalden togt naar Vlissingen. Het gerucht dat hier gisteren rondliep, kunnen wij te genspreken als zoude de Maria aldaar ontboden zijn ter assistentie der openbare magt, omreden de Ulectra die woensdag 17 dezer van hier is vertrokken aldaar was hinnenge- loopen, nadat er een oproer onder het op dat schip zich bevindend detachement koloniale troepen in zee was uitge barsten. Alleen de kommandant van de Maria is een oo genblik aan wal geweestbij terugkomst werd onmiddelijk het anker geligt en naar hier weder koers gezet. Mogten er ongeregeldheden hebben bestaan onder de bevolking al daar, zoo als anderen willen, dan waren die zeker alweder geschiktnog voor de aankomst der Maria aldaar. Z. M. heeft benoemd tot heemraad van den Anna Paulovvna Polder, den heer A. Jz. Kaan; tot dijkgraaf van den polder Westzaan, den heer J. Dekker Gz.tot water schappen van Drechterland voor den polder Binnenwijzend den heer 8. Laan; voor Oostcrblokker, den heer A. Groot voor Westerblokker, den heer D. Koning; tot heemraad van den polder Oostzaan, den heer G. de Pridder ,Tr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1