«geföer, JUeumeÖiep, WiffemsoorÖ, enj. Jfê 343. Vierde Jaargang. 1864. ZATURDAG 10 SEPTEMBER. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG cn ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post u u #1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Ad verten tien van 14 regels is 40 Centen voor elke regel meer 10 Centen. Zegelrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentïönintezcudcn. Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Volgens eene dépêche uit Weenen, heeft de vredeskonfe- rentie weder eene zitting gehouden. Men verneemt, en wel in de eerste plaats van een duitsch blad, dat de wes- tersc'ne mogendheden alles behalve tevreden zijn met de houding die men tegenover Denemarken aanneemt, terwijl ook reeds, zoowel Engeland als Erankrijk, in den aanvang der vorige maand zijne weinige ingenomenheid met de vredes- prelimiuairen moet hebben te kennen gegeven. Men zegt zelfs, dat Engeland op nieuw diplomatische stappen in Denemarkens belang zal doenen zoo deze er niet toe leiden mogten om de grootmagten hunne eischen wat lager te doen stemmen, zoo, wat betreft waarschijnlijk de scliuldver- deeling als de verzaking van het nationaliteitsbeginsel, waar voor zij zeiven optraden, eene bepaald dreigende houding door het kabinet van St. James zal worden aangenomen. Intusschen mag men verwachten dat het bepaald verzet van Denemarken, het gevaar dat door te veel te eischen de oorlog hervat worde en de vermaningen der beide westersche grootmagten nog zullen bewerken dat krachtiger aandrang overbodig blijft, waarvoor het britsen kabinet ook welligt niet gemakkelijk Erankrijks medewerking zou verkrijgen. //Oostenrijk en Pruissen" zegt de Köln. Ztg., zullen zich voor alle inmenging in de vredes-onderhandelingen weten te bewaren." (Dat zou dan moeten wezen door meerdere, gemagtigheid in acht te nemen). //Maar niet te outkennen is het, dat Denemarken door de zedelijke ondersteuning der vreemde mogendheden iu zijn verzet gesterkt wordt. De Eransche pers is in de laatste dagenals op een gegeven sein, zonder eenig ouderscheid van partij, zeer scherp en vijandig tegen Duitschland, cn men leest in de Eransche bladen dikwijls het woord //Rijnbond". Den 15. dezer is de wapenstilstand voorbijhet is te hopendat men het dan eens zij. De memorie, welke de hertog van Augustenburg aan den bondsdag heeft gezonden tot staving zijner souvereine reg- teu op fileeswijk-Holstein, is zeer uitgebreid. Zij is gere digeerd door den heer Samvver en den heer Haenelhoog leeraar aan de hoogeschool te Kiel. De hertog heeft zich tot de regtsgeleerde faculteiten van 23 hoogescholen in Duitsch land gewend, om haar advies uit te brengen nopens zijne regten. Hierop hebben 22 faculteiten geantwoord; die van Rostock heeft geweigerd om advies uit te brengen. De faculteit te Koningsbergen heeft haar leedwezen te kennen gegeven, dat zij geen gemotiveerd advies heeft kunnen uit brengen, doch een der hoogleeraren heeft reeds vroegertoen hij er om verzocht was gewordenzijue meening over de successiekwestie te kennen gegeven. Zestien faculteiten heb ben zich categorisch ton gunste van den hertog verklaard; vier hebben slechts algemeene- verklaringen afgelegd. Sedert zes weken houdt het hoogste geregtshof te Berlijn zich bezig met het proces dat aan een aantal Polen, in de provincie Posen woonachtig, wegens hoogverraad aangedaan is. Meer dan vier en twintig zittingen werden alleen ge wijd aan de voorlezing, in het Poolscb en in het Duitsch, vau de akte van besehuldiging en van de stukken die het hoogverraad zouden moeten bewijzen. 127 personen worden daarvan beschuldigd. De verdedigers der beschuldigden hebben bij monde van den advokaat Gneist gevorderd, dat eerst het openbaar ministerie door het bijbrengen van be wijzen en getuigen het feit zou constateren dat er hoog verraad gepleegd was. Als die misdaad had plaats gehad moest het blijken uit verschijnselen die naar buiten hadden gewerkt. Het openbaar ministerie heeft er echter geen en kel kunnen aanwijzen; nergens is de rust des lands ver stoord nergens heeft er geweld of ongehoorzaamheid aan de wetten plaats gehaden het feit zelfs is dus niet te bewij zen. Hoe kunnen dus de beklaagden beschuldigd worden van hoogverraad of medepligtigheid daarvanwanneer het bestaan van die misdaad niet is bewezen? Bestaan er geen feiten, dan heeft er slechts eene vervolging plaats van mee ningen van gedachtenen zoodanige vervolging zou in strijd zijn met alle beginselen vau regt en zou ons terug voeren naar de processendie men in de middeneeuwen den joden wegens hunne geloofsovertuiging aandeed. Intusschenhet hof heeft aan dc zaak haar gewonen loop gegeveu. Elke beschuldigde is in verhoor genomen, alle stukken zijn onderzocht, de getuigen zijn gehoord, thans wacht men het requisitoir en de pleidooijen. q Uit de verklaringen, door de beschuldigden afgelegd, blijkt dat zij nooit eenig plan tegen de Pruisischen staat hebben beraamden dat zij ook nooit van zoodanig plan hebben kennis gedragenzij leggen echter hunne onverholen sympathie aan den dag voor de Polen die tegen Rusland in opstand zijn gekomen, die zij, zooveel in hun vermogen was, hebben ondersteund en geholpendc een door de af- deelingen, die de grenzen wilden overtrekken om ziel) bij de insurgenten te voegen, bij te staan, de ander door als vrijwilliger met deze te strijden. De verklaringen waren zoo volledig dat het hof niet uoodig geoordeeld heeft de getuigen daarover te hooreu. Maar, heeft de voorzitter gevraagd: als de Russen overwonnen waren geworden, zon den dan de insurgenten zich niet tegen de Pruisen hebben gekeerd? Een der hoofdbeschnldigdenNiegolewskiant woordde daarop: wij zijn hier niet om gissingen te maken of de toekomst te voorspellenmaar op uwe vraag kan ik toch dit ten antwoord gevenzoo de Russen overwonnen waren zou het slechts zijn na een langen strijd en ten koste van groote opofferingen. Het is niet waarschijnlijk dat de eerste daad van de Polen dan geweest zou zijn zioli nieuwe vijanden te maken door Pruisen en Oostenrijk aan te val len. Als men zich zoodanig gouvernement voorstelt, moet men tevens onderstellen dat men het personeel daarvoor in een krankzinnigengesticht had gevonden. Het verhoor der beschuldigden levert menige scène van dien aard op. De meesteu van hen behooren tot den aanzien lijken stand en, krachtig door het bewustzijn hunner on schuld, brengen zij door hunne antwoorden de regters me nigmaal in verlegenheid, daar deze zelfs gevoelen dat een zoodanig proces als hier gevoerd wordt de Pruisische reg- terlijke magt tot schande strekt. De stukken, die de misdaad zouden bewijzen, zijn ge leverd niet alleen door den chef der politie in de provincie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1