^eföcr, JlieumcÖtcp, IMfemsoorÖ, CI15. Jfè 348. Vierde Jaargang. 1864, WOENSDAG 28 SEPTEMBER. STAATSBEGUOOTIXG 1865. NIEDWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG cu ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post u u „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zcgclregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve men de Advertentiên iutezeuden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Bestuur dezer Gemeente, wordt het navolgende gepubliceerd. BURGEMEESTER on WETHOUDERS der gemeente HELDERnoodigen de eigenaars of bewoners van buizen aan de Hoofdgracht en Dijkweg dringend uithunne uitwateringen die in het gemeente-riool uitloopenZONDER VERWIJL TE DOEN HERSTELLEN, volgens do aan wijzingen van den Gemeente-Bouwmeester, omdat NA HET LEGGEN DER NIEUWE STRAAT, gecne ontgravingen voor de herstelling van particuliero uitwateringen kunnen worden toegestaan. Helderden 24i September 18G4. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE, L. VERHEY, Secretaris. In de zitting der Tweede Kamer van zaturdag jl. is door don minister van Finantiën ingediend de navolgende lsto Hoofdstuk. 2do Hoofdstuk. 3de Hoofdstuk. 4de Hoofdstuk. 5de Hoofdstuk. Gdo Hoofdstuk. 7do Hoofdstuk. 8sto Hoofdstuk 9de Hoofdstuk. 10de Hoofdstuk. Huis des Ifonings ƒ900,000. Gelijk cijfer als voor het loopende jaar, Ilooge Collegiën van Staat en Kabinet des Konings 580,712, zijnde ƒ7,317 minder dan voor 18G4. A. Departement van Buitenlandsche Zaken 525,250, of 72,800 minder dan voor 1864. B. Administratie voor de Zaken der R.- Catholijke Eeredicnst 672,472.44sof ƒ3,800 meer dan voor 1864. A. Depart. van Justitie 2,951,045.28, zijnde 17,301 meer dan voor 1864. B. Administratie voor de Zaken der Ilerv. Eeredienst, enz. 1,747,972.585, of ƒ4,914 minder dan voor 1864. Departement van Binnenlandscho Zaken J 23,505,145.17, of ƒ773,242 minder dan voor 1864. Departement van Marine 8,886,309.30 of ƒ146,356 meer dan voor 1864. A. Nationale Schuld f39,497,637.39zijnde 929,340 minder dan voor 1864. B. Dep. van Finantiën f 6,996,647, of f247,447 meer dan voor 1864. Departement van Oorlog f12,675,000, of f58.000 minder dan voor 1864. Dep. van Koloniën f 5,150,528.725, of f2,225,456 meer dan voor 1864. Onvoorziene uitgaven f 50,000, zijnde hetzelfde cijfer als voor 1864. Het eindcijfer is f 104,138,719.895. Dat voor 1864 is - 103,343,972.87 Er wordt dus meer aangevraagd f794,747.025. De middelen wowlen geraamd op f104,543,005. POLITIEK OYERZ1GT. Het franseh-italiaansch tractaat blijft de hoofdgebeurtenis van den dag. Het geeft aanleiding tot allerlei geruchten. Zoo verhaalt mendat er nog een geheim tractaat tussclien Frankrijk en Italië is gesloten, waarbij aan de fransche re gering het initatief is gelaten om het tijdstip en de middelen te kiezen, waarop en waardoor Venetië van de oostenrijksche onderdrukking zal worden vrijgemaakt. Daarbij zou zijn bepaald dat Frankrijk, zoodra Venetië bevrijd zal zijn, zal worden beloond door eene uitbreiding van grondgebied aan gene zijde der Alpen, met Turijn als grensstad. Daardoor zou een lievelingsdenkbeeld van Cavour verwezenlijkt zijn. Aan de andere zijde zou Frankrijk er in toegestemd hebben dat Florence slechts voorloopig tot hoofdplaats van Italië zal worden verkozenten einde daartoe later Rome te verheffen wat door den loop der dingen van zelf mogelijk zal worden. Die geruchten worden door niets gewettigd. De Constitu- tionnel, die de conventie aan het publiek heeft bekond go- maakt, geeft niet do geringste aanleiding tot die verhalen. Dat blad beijvert zich om aan te toonen dat het tractaat voor Rome zelf van groot voordeel is. De Heilige Stoel, zegt het blad, is gewaarborgd tegen alle aanvallen van het buitenland door de beloften van het italiaansehe gouvernement en het is van de rust in het binnenland zeker door eene le- germagt, waarvan de zamenstelling en do sterkte geheel van hem afhangen. Zonderling echter dat nu reeds gesproken wordt van do voordooiendie de paus er door erlangen zouvóór dat dezo zelf nog geacht kan wordenjuist te weten wat er van hem verlangd of aan liem gegeven wordt. De heer de Sartigcs deed den 20sten hem mededeeling van het tractaat, waarop de paus verzocht hem de stukken te laten ten einde er ken nis van te nemen met die aandacht, welke zij verdienden. De ultra-democratische partij ziet in het overbrengen van den zetel des gouvernements naar Florence het opgeven van het groote plan van den italiaanschen vrijheidsoorlog om Romo tot hoofdplaats te maken. Met haar spant nu de partij der neri zamen, wier belang door elke scheuring en ver deeldheid gediend wordt. Gaarne zou eerstgenoemde fractie Garibaldi aan het lioofd der beweging zien, maar Italie's bevrijder zal zich niet verlagen om do kampioen te worden der materiele belangen van Turin. Dat dit de hoofdzaak der beweging is wordt bevestigd door het volstrekt gemis aan deelneming door de bewoners van andere deelen des lands. Als eerste aanleiding van het straatrumoer te Turijn noemt men het besluit van aannemers, die zoodra de inhoud van de conventie hekend werdbevel gaven om het bouwen van huizenwaarmede een groot aantal werklieden bezig was te staken. Dezen waren plotseling broodeloos en in de eerste vlaag van opgewondenheidwilden zij zich wreken op de regering. Teregt maakt men dan ook de opmerking dat hot gouvernement wol had gedaan met de bevolking op den aan staanden maatregel voor te bereiden. Men zegt, dat do koning zelf het verlaten van Turin als hoofdstad betreurt, maar het beschouwt als een offer, waar toe hij in liet belang van den staat verpligt was. Eenige democratische en clericale bladen bevatten artike len waarhij het volk 111 zijne oproerige stemming wordt gestijfd. Do groote kanker die aan de vrije ontwikkeling van Italië knaagt, is liet talrijke leger, to talrijk voor de inkomsten van den staat. De woelingen dor partijender clericalen evenzeer als der democraten, dwingen echter het gouverne ment om het leger krachtig te houdenterwijl daartoe tevens

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1