«getoer, Jïieumeötep, IMfemsoorÖ, enj. .M 352. Vierde Jaargang. 1864. WOENSDAG 12 OCTOBER. BEKENDMAKING. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG cu ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aau den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentienintezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Bestuur dezer Gemeente, wordt het navolgende gepubliceerd. De BURGEMEESTER der gemeente HELDER, maakt aan de belanghebbenden bekend, dat de VOLJAARS- PATENTBLADEN over de dienst van 1864/65, aan de Secretarie der gemeente te bekomen zijnvan Maandag den 10 October tot Dingsdag den 18 October 1864 van des morgens 9 tot 1 ure, en des namiddags van 4 tot 6 nre; den invallenden Zondag uitgezonderd. Kelderden 7 October 1864 De Burgemeester voornoemd, STAKMAN BOSSE. POLITIEK OVERZIGT. Van verschillende zijden wordt berigt dat er eerlang een diplomatiek congres zal tot stand komenwaarvan de aan leiding moet worden gqzocht in de Eransch-Italiaansche con ventie, die schier het eenige onderwerp uitmaakt, dat de dagbladen bespreken. Welke rampen den koning van Denemarken ook hebben getroffenhoeveel kleiner zijn gebied ook is geworden toch is hij in aanzien niet gedaald. Met zijne kinderen is hij gelukkig, zijn zoon is totkoning van Griekenland verheventerwijl zijne beide dochters eens de vorstinnen van de twee magtigste rijken der aarde zullen worden. De eene zal eens koningin van Engeland, de andere keizerin van Rusland worden. De keizerin van Rusland heeft bij een eigenhandig schrij ven de hand der bekoorlijke prinses Dagmar voor haar zoon gevraagd. De verloving tussclien den grootvorst Nicolaas Alexan- drowitsch en prinses Dagmar is den 30 September officieel door den opperhofmaarschalk van Denemarken medegedeeld en werden den ln Oet. de geiukwenschingen ontvangen. Prachtig ziju de geschenken, die de grootvorst zijne schoone bruid heeft vereerd halssieraden en braceletten van Ooster- sche paarlen van eene onberekenbare waarde terwijl de keizer baar met de Catharina-orde en den kroonprins met de An- dreas-orde heeft begiftigd. Van het revolutionair comité in Polen is weder een manifest in het licht verschenen. De Russische regering die steeds beweert, dat die stukken in het buitenland ge drukt wordenmoest wel erkennen dat dit manifest in Polen zelf was gedruktdaar het een feit bespreekt dat twee dagen te voren had plaats gehad: eene predikatie van een geestelijke die zeer ten gunste van Rusland had ge sproken. De Polen zeiven keuren dit manifest af omdat het tot niets leidt en aan de politie maar aanleiding geeft tot nieuwe kwellende maatregelen. Tot dusverre werden alle boeken die de reizigers naar Polen met zich voerden, op de grenzen afgenomen, notitie boekjes, reishandboekenzelfs keukenboeken, en men moest allerlei middelen te baat nemen om eenig onmisbaar ge drukt werk aan de oogen der politie te onttrekken. Daarin is nu eenige verbetering gebragt-reisboekentaalkundige werken almanakken albums ja zelfs romans zoo zij niet door de censuur verboden zijn, mag men invoerenmaar slechts één exemplaar van elk en alleen wanneer zij blijk baar gediend hebben tot reislectuur. Alleen zijn uitgezonderd in het buitenland gedrukte gebedenboekenwanneer zij niet vau het imprimatur der Russische regering zijn voorzien. Volgens de Oesterr. Zeit. is de vermindering van het Oostenrijksche leger een feit en zal zij alleen in Venetie 15,000 man bedragen. Reeds Zaturdag zullen de bedoelde manschappen Venetie verlaten. De Conrier van Havanna bevestigt geheel de telegrafische berigten omtrent den ongunstigen toestand van de Juaristen in Mexico. Den 20nSept. zou het gezin vau Juarez te Boca del Rio scheep zijn gegaan, om zich naar Nieuw-Orleans te begevenen hij zelf gevlugt wezenmet het voornemen zich met een Amerikaanse!] schip naar Nieuw-Orleans tc doen overvoeren. Volgens anderen, is het hem gelukt te Cortina zich met ziju geziu op een transportschip der Vereenigde Staten iu te schepen. Wat hier waarheid is, zal later moeten blijkenzooveel schijnt echter zekerdat Juarez het Mexicaan- sehe grondgebied verlaten heeft. Aangaande den toestand van het Noord-Amerikaanschc leger en de slechte krijgstucht die daarin heerscht verneemt men van eene zeer geloofwaardige zijde dat in den jongsten tijddoor de verschillende krijgsraden vele hoofd- en andere officieren tot onteerende straffen zijn veroordeeld, en wel, 1 kolonel, 1 luitenant-kolonel, 4 majoors, 29 kapiteins, 30 eerste luitenants, 21 tweede luitenants en 2 officieren van gezondheid. Hunne misdaden bestonden inDronkenschap het verlaten van hun post iu het aangezigt van den vijand, het verleiden van anderen tot wegloopen, stelen, liegen, bedriegen, het wegkapen van spijzen en wijnen voor zieken en gekwetsten bestemd, het verdonkermanen van gelden, de sertie, het losbreken van brieven aan bijzondere personen geadresseerdkaartspel met recrutenonzedelijke gedragin gen, lafhartig gedrag tegenover den vijand enz. De straf- feu bestonden in eerloosverklaring, wegjaging uit de dienst, degradatie, enz. Is het wonder, dat een leger waarin zulke dingen ge schieden niet tegen een goed gedisciplineerden en moedigeu vijand is opgewassen? Gruwelijk zijn de bijzonderheden, die uit Iventucky, aangaande de aldaar door generaal Paine gepleegde wreedhe den vermeld wordeD. Murawieft' de beul van Polen heeft zijn meester in den brigadier generaal Paine gevonden. Eu toch durft men te New-York dien man hemelhoog prijzenvoor gruwelen die met geene pen zijn te beschrijven. Kan het wel anders, dan dat de Zuidelijken zweren te overwinnen of te sterven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1