«(jeföer, JtieuioeÖtep, TMfemsoorö, enj. M 355. Vierde Jaargang. 1864. ZATURDAG 15 OCTOBER. Zitting van den Gemeenteraad NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATU11DAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post u «1.50 Men abonneert zich bij alle Bockhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Adverténtien van 14 regels is 40 Centen voor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentièn inïezcnden. Ingezonden stukken een dag vroeger. op Dingsdag 11 October 1864. Voorzitter de lieer Mr. K. J. C. Stakman Bosae. Secretaris de beer L. Verhey. Tegenwoordig 13 leden. Afwezig de heeren PapineauSlebeJanzen en Haremaker de beide laatsten hebben eene verontschuldiging ingezonden. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 1). Eindverslag onderzoek der begrooting voor 1865. In de commissie van rapporteurs der drie afdeelingen de heeren de Lange, Braaksma en Graat, is laatstgenoemde tot aigemeene rapporteur benoemd en doet ruededeeling van bet eindverslag, waaruit blijkt: 10dat in de esrste afdeeling gevraagd iswat bet voor nemen van B. en IV. isaangaande de steeds vacante betrek king van Controleur der gemeente belastingen; waarop ge antwoord isdat men de nadere beslissing wilde afwachten van de nieuwe plannen van den Minister van Finantien aan gaande de gemeente accijnsen, en dat inmiddels in de dienst wordt voorzien. 2°. dat naar aanleiding van de meerdere bebouwing in deze gemeentedoor een der leden in het midden is gebragt bet wenschelijke van eene vermeerdering der brandblusch- middelenhetwelk in overweging is genomen door het Dag. Best. 3°. dat men betreffende de gevraagde subsidie voor eene op te rigten bewaarschool, voorstelde die te verleenen, voor zoo lang als die school ze zou behoeven. 4°. dat eenige bezwaren zijn gerezen om de gevraagde subsidie aan de school van den heer Sipkens op nieuw toe te staan, op grond dat op een rekest van den beer Dekker was geantwoord, dat niet aan bestaande maar slechts alleen aan nieuw op te rigten scholen, voor een vast te stellen tijd subsidie werd verleend. De meerderheid beschouwde de school van den hr. Sipkens als eene bestaande en was tegen het verleenen van subsidie. De minderheid had zich met liet voorstel van B. en W. vereeningd, om nog gedurende twee jaren eene jaarlijksche subsidie van ƒ300 toe te staan. 5°. dat een lid van de eerste afdeeling eene wijziging noodig oordeelde in het onderwijs op de openbare scholen; waaromtrent door de Schoolcommissie mot de Hoofdonderwij zers gedachtenwisseling heeft plaats gehad. 6°. dat in de eerste en derde afdeeling bezwaren waren geopperd tegen de som van 650 voor bet te bouwen baren- huisje op het kerkhof, in verband met een vroeger genomen besluit tot het bouwen van eene doodgravers-woning enz.door B. en W. is de verklaring gegeven dat de vernieuwing nood zakelijk is en dat bet te bouwen huisje zoodanig zal worden gesteld dat eene later te bouwen doodgravers-woning daaraan verbonden kan worden. 7°. dat in de tweede afdeeling was voorgesteld om de kleederen der gemeente veldwachters aan te besteden. B. en W. hebben doen weten dat steeds eene onderliandscbe aanbeste ding van die artikelen plaats heeft. 8U. dat de oude klagt, aangaande de gebreken van de school in deNieuwstad, weder waren geopperdwaaromtrent door B. en W. was geantwoord dat hierop steeds de aan dacht van de onderhoudscommissie is gevestigd. 9". dat het verbeteren der wegen enz. in bet bebouwde gedeelte van den Polder en de Nieuwstad niet uit de gewone middelen der gemeente kan geschieden cn dat liet niet raad zaam is om vooralsnog tot buitengewone middelen over te gaanmaar dat liet wenschelijk iszoo veel mogelyk de be staande bezwaren te verhelpen. 10°. dat de meerderheid tegen de inwilliging was van het verzoek van den lieer Aberson. 11°. dat de commissie aan de vergadering voorstelde, met uitzondering van de subsidie voor de school van den heer Sipkes, tot goedkeuring der begrooting te concluderen. Vervolgens werd door hetzelfde lid rapport uitgebragtaan gaande de begrootingen van het Burgl. Armbest. en liet Alg. Weeshuiswaaruit blijkt dat geene bezwaren of bemerkingen zijn gerezenen de goedkeuring wordt voorgesteld. Daarna wordt door den Secretaris de begrooting gelezenen artilcelsgewijze aan de vergadering ter goedkeuring aangeboden. Nadat de ontvangsten onveranderd gearresteerd zijnworden de uitgaven gelezenen de in het rapport voorkomende be merkingen behandeld bij die artikelen waar zij bebooren Aan het punt gekomen, betreffende de subsidie voor do school van den heer Sipkens, vraagt de heer Graat liet woord en zegtzooals bekend isbehoor ik tot de meerderheid der leden van de commissiedie tegen liet verleenen van subsi die was, voor eene reeds driejaren gevestigde school, wan neer die school de subsidie thans nog niet kan ontberen, is het aan te nemen dat bet die school aan levensbeginsel ontbreekt. De heer Bakker zegtvoor liet verleenen van de gevraagde subsidie te zijn, omdat die ondersteuning naar zijn oordeel zeer noodig is, daar de openbare scholen voor burgerkinderen niet aan te bevelen zijn. Spreker meent bet gezegde van den heer Graat, aangaande bet niet verleenen van subsidie aan bestaande scholendan ook te kunnen toepassen op de school van mej. v. d. Burgh, op de muziekmeester, de teekenscbool en andere inrigtingendie door de gemeente ondersteund worden. De heer Graat repliceert dat de school van den beer Sipkens waar lager onderwijs wordt verleend, (waarin door de open bare scholen der gemeente zoo ruimschoots wordt voorzien) niet op eene lijn geplaatst mag worden met de door denbeer Bakker genoemde inrigtingen. De heer Bakker zegt daarna dat het een voordeel voor de gemeente isom de gevraagde subsidie te verleenen, want als de kinderen van die schooi op eene openbare school kwamende gemeente zou moeten voorzien in nog een hulponderwijzer op minstens 375. tractement, en de gevraagde subsidie maar ƒ300.is. De beer de Laüge vereenigt zicli met den lieer Graat, en meent dat de bedoelde school zonder subsidie wel kan blijven bestaan. De Heer van Strijen zegt, dat die school, naar zijn inzien zeer goed is, en als hij welgezien heeft, 80 leerlingen telt, dat hij in de afdeeling voor de subsidie wasmitsde onderwijzer zich voorzag van een hulponderwijzer. De beer Reeringh zegt, voor de subsidie te zijn, omreden de onderwijzer zeer geworsteld heeft om tot een aantal van 80 leer lingen te komenen dat hij vele kosten gemaakt heeft. De "Voorzitter brengt in omvraag, om de subsidie van ƒ300 's jaarsnog voor den tijd van twee jaren te verleenen op de zelfde voorwaardendat wanneer liet aantal leerlingen meer dan 90 isde subsidie naar evenredigheid te verminderen. Wordt aangenomen met 10 tegen 3 stemmen. Tegen de heeren Graat, de Lange en van Strijen. Het voorstel om do subsidie vau f 300.te verleenen, aan eene op te rigten bewaarschoolvoor zoo lang als blijken zal, daaraan behoefte bestaat, wordt thans met aigemeene stemmen aangenomen. Tot aan de post voor liet haren-huisje op liet kerkhof ge naderd zijnde wordt die in omvraag gebragt, en aangenomen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1