NIEUWE COURANT .M 568. Vierde Jaargang. 186fy «§efDer, JlieumeÖtep, Wiffemsoorö, enj. WOENSDAG 7 DECEMBER. VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.30 Franco per post v 1.50 Men abonneert zich hij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Ad verten tien van 1—4 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 85 Centen. Vóór des Dingsdags cn Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentièn intczcnden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Die zich.ingaande met 1 Januarij a. s., op dit blad willen abonneren, kunnen de in deze maand verschijnende nommers gratis bekomen. 2TIETT7TSTIÏDÏ3T3-E1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoordenz. 6 December 1864. Door voorbijgangers werd er gepasseerde nacht ruim 12 ure, brand ontdekt in de school in de Schoolstraat al hier; door gepaste middelen aan te wenden, is het hun gelukt den brand spoedig te blussclienzonder deze toevallige hulp was het gebouw gewis een prooi der vlammen geworden. Gisteren heeft zich hier een jongeling eene verwonding toegebragt aan het hoofddoor middel van een met los kruid geladen pistool, en heeft in de druk bezochte buurt waar het voorviel (Kanaalweg bij het Postkantoor) eene groote sensatie te weeg gebragt. Men zocht de oorzaak in zinsverbijstering door teleurge stelde liefde en ook in andere oneenigheden. Hoe dit zijhet strekke weder vele ouders tot eene les om vooral toe te zien dat hunne kinderen (het zij groote of kleine) toch niet niet verboden speelgoed omgaan. De wond is naar wij vernemen niet gevaarlijk, maar had het toch wel eens kunnen zijn. De Japanezen Ttoo Genpak en Hajasi Kenkai, zijn alhier [aangekomen om bij het marine hospitaal als genees- heeren te worden opgeleid. Ook bevinden zich aan boord van Zr. Ms. stoomschip Watergeus twee Japanezen in de mindere rangen om zich de werkzaamheden aan boord onzer schepen eigen te maken. De adelborst le kl. J. J. Stooker, behoorende tot de rol van Zr. Ms. wachtschip alhier, is op non-act. gebragt. Zr. Ms. schroefstooinschip Prinses Maria is den 19 November te Porto Grando (St. Vincent) aangekomen. Alles wel aan boord. De kommandant zou met spoed de reis naar de kust van Guinea voortzetten. Tengevolge eene annonce in No. 364 van dit blad is aan den Commissaris van Politie te dezer plaatse, door den conducteur van eene der schroef booten die van hier op Amsterdam varen, een met bloed bevlekt bankbiljet ter hand gesteld, hetwelk waarschijnlijk hetzelfde is, dat bij den moord te Dinteloord is ontvreemd. Men hoopt dat dit aanleiding zal geven tot de ontdekking van den moordenaar. Onze ijverige Commissaris van Politie heeft onmiddelijk zijne maatregelen genomen. Wij vernemen dat de conducteur het bankbiljet had ont vangen van een der passagierseen achtenswaardig persoon van het eiland Texel, deze heeft het ui't handen van een win kelier te Amsterdam, wiens adres hij den Commissaris heeft opgegeven. Op Vrijdag 16 December 1864des middags ten één ure, zal aan het Raadhuis der Gemeente IieLder, alleen bij inschrijving worden aanbesteed De levering van SCHOOLBOEKEN en SCHOOLBEHOEF- TEN aan de Openbare Lagere Scholen alhier, voor 1865. Het Nederlandsche schip Doelwijh, te Batavia aan gekomen had op zijne reis derwaarts eene ontmoeting met de Florida, den bekenden Zuidelijken kaper. Even voor de linie was dit stoomschip het Hollandsche vaartuig een ge- heelen dag vooruitgestoomddoch in den middag kwam het nader bijen praaide het. Het opgeven van den naam scheen den kaper niette voldoen, althans hij gelastte bij te draaijen en zond eene sloep aan boord der Doelwijlc. De bevel voerende officiernog een jong mensch vroeg inzage van de scheepspapieren die allen twijfel wegnamen, waarop het schip ongehinderd zijne reis kon vervolgen. Volgens mededee- ling van den officier had de Florida in de laatste tien dagen zeven Noord-Amerikaansche schepen verbrand. In de N. R. Ct. komt onder de scheepstijdingen het berigt voor, dat de Sclieveningsche pinkwaarvan Wout Rog stuurman is, met man en muis zoude zijn vergaan. Men is verheugd te kunnen melden, dat die pink behouden te Sclieveiiingen uit zee is teruggekeerd. In den storm van 24 Nov. heeft zij wel hare netten en toebehoo- renalsmede hare touwen verlorenmaar is zelve behouden gebleven Te Scheveningen is uit Lowestoff het verblijdeude be rigt ontvangen, dat de haringschuit de Jonge Maria, schip per Arie de Mos, reeder T. de Jager, niet is vergaan. Den 25 Nov. zijn door de regtbank te 's Bosch een 7tal burgemeesters, ambtenaren van den burgerlijken stand van. verschillende gemeenten, tot eene geldboete met de kosten veroordeeld, wegens het niet tijdig overbrengen der registers van den burgerlijken stand ter griffie van gemelde regtbankzoo als bij art. 22 van het burgerlijk wetboek is bepaald. In een ingezonden stuk in de N. R. Ct., deelt de heer J. v. d. Wijngaarden te Ilellevoetsluis mede, dat de postdirecteur aldaar een brief van hem geopend en verklaard heeft, /'dat hij de bevoegdheid had brieven open te breken waarvan het adres hem eenigzins onleesbaar toeschijnt." Men berigt dat eene nieuwe uitvinding de kracht en zeebouw'oaarheid der gepantserde schepen weder zal doen toenemen. Zekere Walker heeft namelijk twee vuurmonden op eene bascule onder de waterlinie geplaatst, terwijl door middel van een hydraulischen toestel, met de bascule ver bonden, het stuk op het oogenblik van vuren naar boven wordt opgevoerd. Hierdoor wordt het zwaartepunt van het schip veel lager gestelden kunnen de vuurmonden in eene geheel gedekte stelling worden geladen. I-IAAGSCHE CORRESPONDENTIE. 'sllage, 5 Deo. 1864. Mijnheer ile Redacteur! Natuurlijk zijn nog altijd de begrootings-discussien aan de orde van den dag en daarom zal ik u met enkele woorden het belangrijkste mededeelen, wat daaromtrent sedert mijn laatste schrijven is voorgevallen. Zoo als u reeds hekend zal zijn, is het vierde Hoofdstuk (Justitie) aangenomen met de overgroote meerderheid van 51 tegen 18 stemmenneemt men nu in aanmerking dat de heer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1