.geföer, JtieumeÖiep, WiffemsoorD, enj. KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. OPROEPING TER INSCHRIJVING. M 370. Vierde Jaargang. 1864 WOENSDAG 14 DECEMBER. S. GILTJES. NIEDWE COURANT VAJV DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post v 1-50 Men abonneert zich hij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advektentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentiën intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Die zich, ingaande met 1 Januarij a. s., op dit blad willen abonnerenkunnen de nog in deze maand verschijnende nommers gratis bekomen. Het Nommer van 1 Januarij a. s. wordt weder be schikbaar gesteld tot het opnemen eener Naamlijst, van al diegenen, die hunnen Nieuwjaarsgroet opentlijk wenschen uit te brengen aan Familie, Vrienden, Bekenden, Begunstigers, enz. Voor de plaatsing van iederen naam wordt ge vraagd 50 Centen, ten voordeele van de verschillende Armbesturen dezer gemeente, na aftrek van onkos ten, ingeval die niette vermijden zijn. Na afloop zal de rekening en verantwoording der gelden in dit blad worden opgenomen. Exemplaren der Courant, waarin de Naamlijst voorkomt, zijn te bekomen tegen betaling van 10 Centen, mits vóór het afdrukken aan te vragen. Men wordt beleefd verzocht vooral voor duide lijke opgaven te willen zorgen, en zich vroegtijdig franco te willen adresseren bij den Uitgever Door het gemeentebestuur wordt het uavolgende gepubliceerd: BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente HELDEK; Gezien de artfc. 15 tot 20 der Wet betrekkelijk de Nationale Militie van den 19 Augustus 1861 Staatsblad No. 72.) Brengen de navolgende wetsbepalingen ter kennis van de ingezetenen: Dat alle mannelijke ingezetenen, die op den 1 Januarij aanstaande hun 19de jaar zullen zijn ingetreden verpligtzijn zich ter inschrijving voor de Militie aan te geven tusschen den 1 en 31 Januarij aanstaande. Zij die zich na den 31 Januarij, doch voor den 31 December 1865, ter in schrijving aanmeldenworden alsnog ingeschreven doch ver beuren eene boete van 25 tot ƒ100. En dat zij, die eerst na het intreden van hun 19de jaardoch vóór het volbrengen van hun 20ste jaar, ingezetenen worden, eveneens tot die aangifte verpligt zijn, zoodra zij de hoedanigheid van inge zeten verkrijgen. Dat voor ingezeten wordt gehouden: lo. Hij, wiens vader, of, is deze overleden, wiens moeder, of zijn heiden overledenwiens voogd ingezeten is, volgens de wet van 28 Julij 1850 (Staatsblad No. 44)luidende artikel 3 dier wet aldus: „Gevestigd of ingezetenen zijn, die binnen het Rijk in Europa „hebben gewoond „a. Gedurende de drie laatste jaren. „Ij. Gedurende achttien maanden na aan het Bestuur hunner woon- plaats het voornemen tot vestiging te hebben verklaard. „Nederlanders zijn gevestigd of ingezetenendie gedurende „de laatste achttien maanden huune woonplaats binnen het „Rijk in Europa hebben gehad. „Nederlanders, die ter zake van 's lands dienst in een vreemd „land wonen wordeu voortdurend als ingezetenen beschouwd. „De bepalingen van ingezetenschap, in bijzondere wetten „voorkomendegelden alleen voor zooveel betreft de onder- „werpen in die wetten behandeld." 2o. Hij, die geene ouders of voogden hebbende op 1 Januarij a. s. gedureudc de laatste achttien maanden in Nederland verblijf zal hebben gehouden. 3o. Hij, van wiens ouders de langstlevende ingezeten was, al is zijn voogd geen ingezeten, mits hij binnen het Rijk verblijf houdt. Dat voor ingezeten niet gehouden wordt de vreemdeling, behoorende tot een Staatwaar de Nederlander niet aan de verpligte krijgdienst is onderworpenof waar ten aanzien der dienstpligtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen Dat voor de Militie niet wordt ingeschreven: lo. De in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten die geen Nederlander is; 2o. De in een vreemd Rijk verblijf houdende ouderlooze zoon van een vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten 3o. De zoon van den Nederlander, die ter zake van 3s lands dienst in 's Rijks ovcrzeesche bezittingen of koloniën woont. Dat de inschrijving behoort te geschieden: lo. Van een ongehuwde in de gemeente, waar de vader, of is, deze overleden, de moeder, of zijn beide overleden, de voogd woont. 2o. Van een gehuwde en van een weduwnaar, in de gemeente waar hij woont. 3o- Van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft, of door dezen is achtergelaten, of wiens voogd Luiten 'slands gevestigd is, in de gemeente, waar hij woont. 4o. Van den buiten 's lands wonenden zoon van een Nederlanderdie ter zake van 's lands dienst in een vreemd land woont, in do gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland ge woond heeft. En worden diens Volgens bij deze opgeroepen alle mannelijke ingezetenen dezer gemeente, die in dezen jare den 18jarigen leeftijd hebben bereikt, of nog zullen bereiken, en mistdien degenen, die geboren in den jare 1846, op den eersten Janu arij 1865 hun 19de jaar zullen zijn ingetreden, om zicli ter inschrijving voor de Militie, bij hen, Burgemeester en Wet houders aan te geven in het Raadhuis der Gemeenteop den 2den of een der volgende dagen van de maand Januarijdes morgens tusschen 9 en 12 ure, zullende zij, die eerst na het intreden van hun 19de jaar, doch voor het volbrengen van hun 20ste, ingezetenen worden, en dus mede verpligt zijn zoodra zij die hoedanigheid verkrijgen, zich ter inschrijving voor de Militie aan te gevende aangifte kunnen doen ter plaatse en uur hierboven omschreven. Burgemeester en Weth. verwittigen verder de ingezetenen Dat, welke aanspraak op vrijstelling van dienst iemand ook zoude vermeenen te hebben, de aangifte ter zijner in schrijving niettemin behoort te geschiedenterwijl bij onge steldheid, afwezigheid of'ontstentenis zijn vader, of, is deze overleden, zijn moeder, of, zijn beiden overleden, zijn voogd tot het doen van aangifte gehouden is. Datter voorkoming van onaangenaamheden welke voor de ingeschrevenen volgen moeten uit eene verkeerde spelling van naam of uit eene onjuiste opgave van den dag der ge boorte, de belanghebbende moeten medebrengen een Extract uit hunne geboorte-acte, hetwelk kosteloos kan worden verkregen. Verzuim van aangifte ter inschrijving wordt gestraft volgens de Wet. Helderden 7 December IS64. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEY, Secretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1