t Jtë 576. Vijfde Jaargang. 1865r «Öetöer, RieumeÖiep, IMfemsoorö, enft. WOENSDAG 4 JANUAIAIJ. n NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich hij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjics. De prijs der Advertenïien van 14 regels is 40 Centen: voor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentienintezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Ouder den Nieuwjaarsgroet in ons notnmer van 1 Jan. jl. zijn geplaatst 290 namen; daarvoor is ontvangen ƒ145.50 Gaat af een ontvangen valsch muntstuk van 50 ƒ145.00 Bijgevoegd 8 Totaal ƒ145.08 Het aantal bedeeld wordende armen bedraagt 372, zoodat ieder tot zijn aandeel zal bekomen 89 Centen, die bij de eerstvolgende bedeeling extra zal worden uitgereiktdoor bemiddeling van de verschillende armbesturen in deze ge meente, waaraan de gelden zijn afgedragen, als volgt: Aan het Burgerlijk Armbestuur voor 131 bedeelden ƒ51.09 rr Hervormd 130 50.70 V Boomsch Kath. 56 21.84 'tl II Israëlitisch ft 19 tt 7.41 tt II Oud B. Kath. tf 13 tt 5.07 Chr. Afg. Ger. 9 tt 3.51 Doopsgezind tt 7 tt 2.73 n n Herst. Ev. Luth. tt 4 tt 1.56 Evang. Luth. tt 3 tt 1.17 Totaal 372 ƒ145.OS 1TIS IJ W S T LT D 11T 3- E 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 3 Januarij 1865. Wij voldoen volgaarne aan het ons gedaan .verzoek om kosteloos te vermelden dat op Donderdag 5 Januarij a. s. des avonds ten 6j ure in de kerk der Christ. Afgescheidene gemeente alhier, zal optreden: Ds. A. S. Entingh, predik, te Amsterdam; onlangs alhier beroepen, doch door wien het beroep nog niet is aangenomenmaar in beraad genomen. Gisteren voormiddag had alhier de opening plaats van de nieuwe bijzondere school aan den kanaal weg, onder wijzer de heer T. Mooij. Deze plegtigheid werd vereerd door de tegenwoordigheid van 1IH. burgemeester en wethouders, den districts-schoolopziener, leden van den gemeenteraad, van de plaatselijke-schooleommissie en andere belangstellenden. Het zeer doelmatig ingerigt lokaal werd bezigtigd, zoomede de school./ subelen enz. waaronder eenige die tot heden op de andere scholen niet worden gevonden. De heer schoolopziener hield eene toespraak, waarin hij hulde bragt aan de bemoeijingen van het gemeente-bestuur tot bevordering van het onderwijs, ook ten deze in het toestaan eencr subsidie aan deze school aan den dag gelegd, en uitte den wensch dat deze inrigting aan het voorgestelde doel in ruime mate mogt beantwoorden. De leerlingen werden daarna op chocolade onthaald, die hun door de vriendelijke hand eener jonge dame werd geschonken, zon gen eenige volksliederen en bleven na het vertrek van de autoriteiten nog eenigen tijd in gepaste vrolijkheid bijeen. De eerste dag van het jaar heeft zich hier doen ken merken door een allertreurigste daad van wanhoop. Een huisvader J. Jj. heeft zich door ophanging van het leven beroofd. De aanleidende oorzaak is niet te vermoe den daar de mau door handen arbeid steeds ruimschoots in het onderhoud van de zijnen kon voorzien en met zijn gezin in vrede en eensgeziudheid leefde. AVij raden vooral onze lezers naauwkeurig toe te zien bij het ontvangen van 50 cents stukkeu daar het gebleken is dat er hier van deze munt valschen in omloop zijn. "Voor ecuige dagen is een zoodanig verdacht stukje aan den com missaris van politie alhier vertoond, die het outniddelijk aan de mant te Utrecht heeft opgezonden ter onderzoeking, en van daar tot antwoord heeft bekomendat het was na gemaakt de compositie uit ongeveer een derde deel zilver en overigens uit koper en-tin bestond, en ook dat het éenig- iyus ligter was dan de echte munt. "^VoJrts kunnen wij melden, dat bij de ontvangen gel den van den Nieuwjaarsgroetgeplaatst in ons vorig nommer, een dergelijk valsch stukje is gevonden. De vorm is ge nomen naar een echt muntstukje van het jaar 1S4Sde stempels zijn dus gelijk doch veel grover, vooral aan de zijde van het wapen, is de afdruk zeer onzuiver zoodat bij de eerste oogopslag de grove bewerking in het oog valt. Voor belangstellenden zal het bij den uitgever van dit blad een paar dagen ter bczigtiging blijven, en daarna op het bureau van den commissaris vau politie worden gede poneerd. Men schrijft ons van Terschelling 31 Dec. jl.: Gedurende het jaar 1864 zijn alhier gehuwd 27 paren geboren 105 kinderen; overleden 115 personen, waaronder 6 elders gedomicilieerd en 5 levenloos geboren kinderen. Gisteren en heden zijn wegens ijsgang alhier in de haven gekomen, de kof Geertruida Jacola, kapt. Bontekoe, met balken, van Gothenburg naar Kampen, en de kof Ilendrika lillidakapt. Kuijper, met hout van Dautzig naar Amster dam bestemd. Onlangs verloor zekere dame te Waalwijk des avonds f300 aan bankpapier op de publieke straat. Alle pogingen tot terugbekoming waren vruchteloos. Op den eersten kersdag echter werd de eigenares ontboden bij den .pastoor der gemeente, die het verlorene behoorlijk teruggaf. Dergelijke voorbeelden zijn niet zeldzaam. In het Pelit-Journal leest men Een arme seinwachter stond op zijn post een plek waar tweewegen zich splitsen. Hij had de spaak in de hand, gereed het voorgeschreven teeken te geven, want het 11 uitje werd reeds gehoord, dat de rassehe komst van den trein hem voorspelt. De trein was reeds zóó nabij, dat men zeer duidelijk het vreesclijk geraas der machine kon hooren wier sissend geluid door de echo's wordt herhaald Het seintoestel is slechts eenige seconden van het keer punt van den weg verwijderd. Toeu, het hoofd wendende, neemt de wachter eene ver schrikkelijke verschijning waar. Hij voorziet een ontzettend ongeluk. Zijn zoonzijn blonde lieveling, bevindt zich op de baan. Onbewust van het dreigend gevaar, speelt hij op de rails.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1