Wat Te doen? ^jEen enkel toekenwaardoor de trein op andere rails zal - ^overgaanzal voldoende zijn om zijn zoon te reddenmaar dan zal de komende trein, verkeerd gerigt, zich stooten tegen een anderen trein, die, komende van de tegenoverge stelde zijde, denzelfden weg langs moet Blijft hij getrouw aan zijn pligt, dan zal zijn geliefd kind gedood worden En hij .heeft slechts een enkele seconde om zich te bedenken want de locomotief nadert al sneller en sneller, een vuurspoor achterlatende en de ruimte verzwel gende Doorluchtig slagtoffer van zijn pligtneemt de ongeluk kige wachter een verheven en toch voor hem persoonlijk* beklagenswaardig besluit. Hij wijst aan den trein het spoor, op welks rails zijn kind nog speelt Vervolgens roept hij toe: //Werp u neder op den weg, geheel platen verroer u niet ITct was ook tijd. De trein gaat voorbij De ongelukkige vader kermt van angst en vrees. Het vuur van de locomotief belet hem nog te zien wat cr gebeurd is. En de ri;'i®Srs wisten niet aan welk gevaar hun leven heeft bloolg'-lin en dat het alleen werd gered door de verheven p^tsbetrachting van een edelmaar nederig spoor-bcambte. Maar wie zou de beschermende hand der Voorzienigheid durven voorbijzien, de beveiliging door God aan moedige harten verleend? De vuurgloed verdwijnt De edele man weent maar het zijn tranen van vreugde. Het kind had de vaderlijke raadgeving gevolgd. Hij had zijn kleine ligchaam plat op den grond, tusschen de rails, ter neer gelegd. Geheel het vuurspuwende gevaarte was over zijn hoofd heengegaan zonder zelfs één zijner haren te zengen. Koning Wilhelm 1 van 1'ruisscn begeerde den moedigen wachter te zien, die een zoo bewonderenswaardig voorbeeld van 't edelst stoicisme had gegeven. De Koning drukte hem persoonlijk de medaille van bur gerlijken moed op de borst. Door het Departement van Marine worden sollicitan ten opgeroepen voor de betrekking fan opzigter ovc# Héfe. rine werken de ouderdom wordt bepaald op 25 tot 30 jaren; de vereischte kundigheden vindt men vermeld in de Staats-Courant van heden. Uit Amsterdam schrijft men aan het Dagil. v.V Hage Men zal zeer benieuwd zijn hoe het met de kanaal maatschappij zal gaan. Er loopt een gerucht, dat er borgen zich opgedaan hebben voor den oorspronkelijken aannemer wiens zaken en decon- fituren zijn. liet is wel jammer, dat de heer Heshuijsen, die naar Engeland vertrokken en sedert geruimen tijd terug is. niet die inededeelingen nog gedaan heeft, hoe hij de zaken in Engeland vond, inededeelingen, .waarop toch het comité meer dan hoop had gegeven. Hoe dit zij. er zal nog veel meer licht over deze zaak moeten opgaan, eer de inschrijvers den 10" van deze maand naar de Nederlandsche bank zullen stroomen om hunne stortingen te doen. Gisteren is bij den' Hoogen Raad der Nederlanden behandeld de voorziening in cassatie, ingesteld door de procureur-generaal bij het Hof van Noordholland, tegen een arrest van dat Hof, waarbij Klaas Vis, gewezen hoofdonder wijzer onder Schagen, mede-requirant in cassatie, is vrij gesproken van verkrachting en zijne onmiddelijke invrijheid stelling bevolen, doch schuldig verklaard aan feitelijk vergrijp tegen de zedenenz. en deswegens veroordeeld tot eene gevangenisstraf voor den tijd van vijf jaren. Uit Assen wordt gemeld: Voor eeuige dagen heeft in de herberg de Osseaan de hoogeveensche vaart, door verscheidene boereu-jongelingendie zich daar uit verschil lende gemeenten op schaatsen bevonden, eene vecht- en suijpartij plaats gehad, minder groot aan gevaarlijke wonden, dan wel aan bebloede hoofden en geschonden aangezigten. Daar de schaatsen tot middelen van verdediging of aanval dienden, vond men de stukken van omstreeks veertig schaatshouten op den vloer. Ook eenige boerinnen zijn dupe van de historie geworden. De politie bemoeit er zich mede; men gaat rondom alle geblesseerden op te teekenen. Een visscher heeft dezer dagen aan den regter oever der Kippe bij Manster, den weibewaarden kop van een voorzondvloedschen mammouth gevonden. Deze kop waaraan slechts de onderkaak ontbreekt weegt ongeveer 200 pond. De koninkl. Pruisische regering, die alles wat er in den grond wordt gevonden, haar eigendom noemt, heeft beslag op deze vondst gelegd, en ze in hare hoogverhevene bescherming genomen. De vinder wil echter zijn eigendoinsregt laten gelden, en den kop niet onder den prijs van 2000 daalders afstaan. Wat al rare 3uuiters Oud-Engeland oplevert, moge het volgende bewijzen. In de kerk op het eiland Brauksea, welk gebouw kolonel Waugh toebehoort, vindt men een gesloten bank ter grootte van eene ruime kamer, die prachtig gemeubeleerd en met een kagchel verwarmd wordt. De kamer is van ramen en jaloeziën voorzien ten einde degenen, die zich er bevinden voor de nieuwsgierige blikken der overige kerkgangers te vrij waren. Correspondentie. Aan onze getrouwe lezer XX te Schagenmelden wij datwanneer hij ons zijn naam niet bekend wil maken, wij zijn berigtje aangaande het voorgevallene in de herberg van den heer Knikker, niet kuunen plaatsen. 3tngc5imöcn ^tufiUcn. De Redactie onder schrijft niet altoos de gevoelens der inzenders. Mijnheer de Redacteur Met genoegen zie ik in uw No. van 24 December 1864, in een ingezonden stukje, de Noordholl. lijn der Staats-spoor- wegen ter sprake gebragtnaar aanleiding der middelen van vervoer des winters, met het oog waarop op bespoediging wordt aangedrongen van het voltooijen en in exploitatie bren gen van het middel, dat ons in verbinding met Amsterdam en Rotterdam moet brengenen ieder Noordhollander zal wel met het wenschelijke instemmen eener dergelijke bespoediging, daar het niet alleen zijn de ongemakken en het onaangename van het reizen in den winter, maar ook eene zaak waaraan de veelvuldigste belangen verbonden zijn. Op nieuw hebben wij onlangs moeten ondervinden, dat er in geen drie dagen brieven en dagbladen aankwamenter oor- zake van ophooping van de sneeuw op de hoogte van Castri- cum en Beverwijk, en het onaangename en dikwijls schade lijke, van niet op tijd zijne handelsbrieven te ontvangenzal wel dadelijk1 in het oog vallen, als ik aantoon, dat opge- gevene handelsorders niet ter bestemder tijd aankomendedit belangrijke nadeelen kunnen tengevolge hebben daar toch voor uitgebreide correspondentiën de telegraaf te kostbaar wordt. Werd nu het wenschelijke aangetoond om de lijn van den Helder tot Alkmaar vroeger te doen berijdennog wensche- lijker zoude het zijn, als de communicatie tot Haarlem met de meeste kracht in het leven werd geroepenzonder aansluiting aan Amsterdam en Rotterdambeduidt onze spoor weg niets. Niemand zal betwisten hoezeer de belangrijkheid der pro vincie Friesland ook daar ten spoedigste spoorwegen vordert maar zeker is de provincie Noordholland de voornaamste van ons landvooral uit een mercantiel oogpunt beschouwd, Is het nu niet te verwonderendat zulk eene provincie bij andere streken zoo zeer ten achteren moet blijven en men de j communicatie des winters geheel gestremd moet zien, terwijl J in de vele minder belangrijke oorden in ons landreeds voor 1 lang verbeteringen in dat opzigt hebben plaats gevonden>^p# "Waarom zoo als nu weder wordt gezegdmet de opening des spoorwegs tot Alkmaar te wachten tot 1866, terwijl wij dan weer op nieuw een winter met zijne belemmeringen te gemoet gaan, en waarom niet meer spoed gemaakt met de werken om den Noordholl. weg nog in het najaar van 1865 te doen berijden, en het zoo groot aantal bewoners te vrij waren voor de ongemakken belemmeringen en nadeelen aan de tegenwoordige middelen van communicatie verbonden Het zal toch wel geen betoog meer behoevendat de ge meente of landstreekwaar de communicatie-middelen ach terstaan bij andere gedeelten des rijks, de concurrentie on mogelijk kan volhouden, achter ligt en daardoor groote na deelen ondervindt. Toch betaalt zij de belastingen al3 overal elders. Zij hebben dus regt om hunne belangen te doen gelden. Een der grootste nadeelen ondervindt men in de stremming der post-communicatie. Wij erkennen gaarne dat de aanleg van een spoorweg een groot werk is; vele moeiten zijn daaraan verbonden, doch de tegenwoordige tijd vordert spoed. Is eenmaalna lang dralen, het besluit tot aanleg genomen, dat men dan ook wat meer in het oog lioude dat de schatten, die voor den aanleg besteed worden, renteloos zijn, in strijd met de algemeene belangenzoo lang de spoorwegen geen dienst doen. Wij zijn geen deskundigen, maar zij, die van nabij met alles bekend zijnverzekeren toch dat, indien men maar wilde de lijn HelderAlkmaaralthans in 1865met gemak in dienst gesteld kon worden. Wij hopen dat deze regelen de bevoegde magten onder het oog mogen komendat zij zich zullen overtuigen dat men in Noordholland evenzeer naar den spoorweg verlangt als overal eldersal wordt dan ook niet dagelijks bij de regering daarop aangedrongen of al geeft geen algemeen petitionnement dien wensch te kennen. Wij twijfelen niet of onze plaatgenooten althans, zullen zich met deze onze denkbeelden vereenigen en gaarne willen medewerken tot het zenden van een adres aan den Minister van Binncnl. Zaken, indien het mogt blijken dat zulks noodig ware om te toonen dat men ook hier algemeen het belang des spoorwegs begrijpt. Met de plaatsing dezer regelen in uw veel gelezen en ge acht bladzult u verpligten 27 Dec. 1864. B.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2