^cföcr, JïieumeÖiep, WiffemsoorD, enj. PIH[^377. Vijfde Jaargang. 1865.^ ZATURDAG 7 JANUARIJ. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Frauco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der A üvjertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertcntièu intczcndcn. Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Aangaande het lot der Deensehe hertogdommen heerscht nog steeds de grootste onzekerheid. Zullen zij aan een of meer der kleine prinsjes, die er hunne aanspraak op doen gelden, ten deel vallen, of zullen zij ouder de vleugels van den Pruisischen adelaar bescher ming vinden P eene bescherming waarvoor het meerendeel hunner inwoners gaarne zouden bedanken. De Pruisen, van den koning aftot den bedelaar toe, zijn, hoe verdeeld zij in andere zaken tegenover elkander staan het daarin met elkander eens, dat de hertogdommen aan Pruisen toekomen, en dat elk andere Duitsche staat, die zich daartegen aan zou kanten als een doodvijand moet beschouwd worden. T)e jeugdige koning George van Griekenland is zeer te bekla gen. Behalve de vreeselijke geldnood die voortdurend in zijn land heerscht, waardoor woekerwinsten van 20 percent betaald wordenen tegen welke, énorme rente men in de meeste gevallen nog geen geld kan krijgen neemt de ontevreden heid en verbittering tegen hem dag aan dag toezelfs zou men te Athene eene zamenzwering ontdekt hebben die niets minder ten doel had, dan hem het leven te berooven en de Helleensche republiek uit te roepen. üc betrekkingen tusschen Spanje en Peru zijn van dien 3arddat wanneer Spanje niet spoedig de Chincha-eilanden ontruimt, de oorlog tusschen beide staten onvermijdelijk wordt. Heeft Spanje weinig roem behaald bij den oorlog op St. Domingo, nog minder is dit waarschijnlijk wanneer het tegen de Z.-Amerikaansche staten zal moeten ageren. Bij gebrek aan andere stof tot onderhoud maken zich de Parijscho dagbladen thans bijster drok met den bekenden zendbrief des pausendie door eenigen ten hoogste geprezen, doch door de meesten als een hors de saison gelaakt wordt. Onder dagteekening van 20 December wordt uit Nieuw- York berigt, dat de vloot der Noordelijken zicli in het gezigt der havenwerken van Wilmington had vertoond. Vol gens het plan van aanval moest het fort Pisher onmiddelijk door de groote fregaten gebombardeerd worden, doch in plaats daarvan werden er nu toebereidselen gemaakt om het in de lucht te doen springendoor middel van een met buskruid geladen schip, hetwelk tot tegen de muren zou worden gebragt. Bij nader onderzoek scheen het evenwel de vraag te zijnof dit wel zou batendaar het vaarwater op de rivier bij Gap Pear zoodanig versperd was, dat de schepen toch onmogelijk de plaats zouden kunnen bereiken, .al sprongen ook al de forten die nu de passage belemmeren. De aanval schijnt dus dezelfde bezwaren op te leveren als te CharlestonMobile en Richmond. XTIE TT W S T lï D 11T 3 E 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 6 Januarij 1S65. Door eene welwillende hand zijn wij in staat gesteld de volgende mededeeling te doen van maatregelen die ge nomen zijn in 1861 ter voorkoming van aanrandingen van den Staat en van personen en eigendommen Aangekomen vreemdelingen 210 Getal paspoorten geviseerd 2 Afgegeven reis- en verblijfpasscn 7 Getal personen over de grenzen des Rijks gebragt 5 bedelaars aan de Justitie overgeleverd 2 n personen naar hunne woonplaatsen voortgeholpen 32 aangehouden wegens dronkenschap 479 wegens verdacht vervoer van goeder. 5 Aanrandingen van personen en eigendommen door mid del van: Manslag of poging daartoe 1 Verwonding en mishandeling 25 Laster en beleediging 25 Vergrijp tegen de zeden 6 Braak of opensluiting 2 Insluiping bij dag 14 Idem bij avond 7 Opligting en misbruik van vertrouwen 13 Voor het Kantongeregt zijn aangebragt 237 zaken. Door hetzelve zijn gewezen 62 vonnissen. Naar aaideiding van Art. 254 van het AVetboek van strafvordering, zijn 187 zaken getermineerd tot een ge- zamentlijk boete-bedrag van ƒ531. Blijkens een bij het departement van Marine ontvan gen rapport van den luit. ter zee le kl. W. 1'. L. de A'riese, kommanderende Zr. Ms. schroefstoomschip Coehoomis die bodem den 21 November jl. ter reede van Buenos-Ayres aangekomen. Alles was wel aan boord. Door kapt. T. Mets en de verdere bemanning van de brievensloep tusschen hier en Texel, zijn Maandag jl. te Oudeschila aangebragt zestien zeemilitiensafgehaald van eene vischschuit, waarmede zij van hier naar Haringen waren vertrokken. Genoemde schuit was tusschen het ijs bezet geraakt en liep elk oogenblik gevaar door het krui- jen van het ijs een lek te bekomen en daardoor te zinken, ware dit gebeurd dan zouden allen die zich daaiop bevonden, er gewis bij zijn omgekomen. De redding, met moed en beleid ten uitvoer gebragt mogt dus nog tijdig gelukken. Nog van andere zijden dreigde de noodgebrek aan brandstof deed zich reeds gevoelen en door zoo vele manschappen waren ook de levensbehoeften spoedig opgebruiktzoodat men op het oogenblik der redding naar men ons berigt nog slechts voor elk drie aardappelen over had. In de Sc/iager Courant leest men Naar wij vernemen, moet door eenige ingezetenen beslo ten zijneene vergadering te beleggenvan belangstellen den in het reeds meer besproken kanaalen zullen in die vergadering voorstellen worden gedaan, omtrent gepaste, doch vooral afdoeude maatregelen, om te geraken tot een onderzoek van de zaak in kwestie. Wij achten het van onze pligt allen die tot deze verga dering zullen worden uitgenoodigd, dringend aan te manen, aan die roeping gehoor te geven, opdat aan deze tweede poging om tot een algemeen gewenscht doel te geraken een goeden uitslag ten deel moge vallen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1