Wij kunnen tot geruststelling van hen, die in liet vra gen van geldelijke ofl'ersalligt nevenbedoelingen meeneu te zienmededeelendat in die vergadering geen beroep op de beurs der belangstellenden zal worden gedaanmaar ontwerpers zich voorstellenlangs een anderen wegdan door de commissie is gevolgd, tot liet voorgestelde doel te geraken. Zijn wij goed onderrigt dan zal gelijk zulks elders in vergaderingen over plaatselijke ot' algemeene belangen ge sellied eene voordragt over de zaak in kwestieder te doene voorstellen voorafgaan. De zitting der arroudissemcnt-regtbank van Amsterdam van Dingsdag jl.bewees weder ten duidelijkste hoe onvoor- zigtig en onverantwoordelijk gehandeld wordt, door bij het vinden van voorwerpen niet onmiddelijk de bevoegde auto riteiten daarvan kennis te geven. Een wel gezeten land bouwer namelijk uit de Haarlemmermeer vond in de koffij- kamer van den heer van Iiaarenaan den Overtoom te Amsterdam, onder een stoel liggen een portefeuille, welke hij bij zich stak, waarna hij zich onmiddelijk met nog eenige personen per as naar zijne woning begaf, zonder zijne reisgenooten iets van de zaak mede te deelen. Te huis gekomen zag hij dat de portefeuille in eigendom toe behoorde aan den zwager van zijn neef, welke laatste den volgende dag moest bij hem komen, en wien hij ook ver zocht de portefeuille aan den eigenaar ter hand te stellen, na reeds in den loop van dien morgen aan zijn reisgenoot van den vorigen dag het feit te hebben medegedeeld. Deze neef echter wachtte met de kennisgeving aan den eigenaar tot den daarop volgenden dag, doch toen was het te laat, daar de justitie reeds van het gebeurde had kennis geno men. Het gevolg van dat alles was, dat de vinder gear resteerd werd, en wegens diefstal in een logement of herberg teregt stond. Het openbaar ministerie bij monde van den edel. achtb. heer Mr. M. J. van Lennep hield de schuld van den aangeklaagde vol, op grond dat de latere restitutie het misdadige karakter van het feit niet opheft, en rekwi- reerde tot eene, eenzame opsluiting voor den tijd van ééne maand. Na het aanhooren der uitvoerige pleitrede in deze gehouden, sprak de regtbank echter den aangeklaagde vrij van het hem ten laste gelegde misdrijf. Reeds 2000 jaar geleden bestond bij de Chinezen het gebruik 0111 visitekaartjes met nieuwejaar te zenden. Of dit toen reeds ook bij ons het geval was, is eene kwestie, door heeren oudheidkundigen uit te maken. In China staat echter op die kaartjes niet alleen de naam van den zendermaar ook deze drie wenschen: een erfgenaam, eene landsbetrekking en een lang leven. De berigten uit Tndie bevatten over het algemeen weinig bijzonders. De orde in Tagalis na den dood van Singo Troeno niet verstoord. De zaken te Sintang gaan weinig vooruitzegt men. Zoude dc oorzaak daarvan ook gezocht moeten worden in te groote beinoeijenis van het centraal-bestuur te Batavia met den gang der krijgszaken ddar? Eene kleine expeditie naar de bergdistricten van Celebes welke ten doel had de bevolking of liever hare onwillige regenten tot betaling van belasting te noodzakenis zon der bloedverlies afgeloopen. De bevolking bood nergens wederstand en de belasting werd betaald. De regent van Tjamba die voortvlugtig was, werd afgezet en door een ander vervangen. I11 het Makasser Handels- en Adcertenliehlad van 3 November 1864, leest men het volgende: Zondag jl. geraakte er een Nederl. brik vast op een rif nabij Baring-Baringan in het gezigt der reede van Makasser. Naardien het bleek dat dit vaartuig zich niet vlot konde werken, werd er Maandag een kruisboot heen gezonden om assissentie te verleenen. in de nabijheid van het in gevaar zijnde vaartuig aan gekomen, weigerde de gezagvoerder de hulp dier kruisboot aan te nemennaardien hij bevreesd wasdat uithoofde van den sterken wind die er toen stondde kruisboot averij mogt bekomen, en hij de eventuele schade zou moeten lijden. De kruisboot keerde diensvolgens onverrigter zake terug met het berigt, dat het vaartuig was de Nedl. Ind. brik WiUl Irish Girl, gezagv. Oewa Labasse Lapoena van Paré-Paré. Het vaartuig werd nu aan zijn lot overgelatenen van de zijde onzer marine niets verder beproefd om het te redden, ofschoon het, naar ons voorkomt, met weinig moeite zou gepaard gegaan zijn. Immers Maandag kwam juist Zr. Ms. stoomschip de Stavoren ter reede terug. Terwijl dit vaartuig nu nog stoom op had, had o. i. de stations-kommandant wel last kunnen gevennaar de plaats des ouheils voort te stoomen, om het in gevaar verkeerende vaartuig te helpen. Waarom dit niet gebeurde is ons een raadsel.^^M Tn geval het verleenen van hulp door middel viS^^i stoomschip in dergelijk geval in strijd mogt zijn met be palingen en instructies, zou het dan niet wenschelijk zijn, dat deze eene gewenschte wijziging ondergingenvooral met het oog op de vele schipbreukendie reeds in de wa teren, leidende naar de reede van Makasser hebben plaats gehad. Te Wonokromo in de rivier is het lijk aangedreve11 van een manspersoon-, waarvan de handen en voeten ware11 gebonden, terwijl het hoofd en de borst sporen droegen van zware verwondingen. Volgens berigten, zou het lijk door eene commissie geschouwd en daarua ter aarde besteld worden. Een particulier schrijven uit Tagal meldt, dat sedert 14 Nov. ter dezer hoofdplaatse het gerucht in omloop was, dat 3000 muiters van het Westen en Oosten zouden aan rukken. De Resident had dien ten gevolge elke fabriek met 10 Europeesche soldaten en eenige barissans gewapend en maatregelen genomen tot beveiliging der stad. De in- wouers verkeeren natuurlijk in groote spanning. In den morgen van den 26 November kwam de nieuwe kommandant der Indische zeemagt, de schout-bij nacht Pabius, ter reede van Batavia, en werd des uamid- dags met de gebruikelijke eerbewijzingen van boord afge haald. ZHEG. had de reis van Singapora (per Gouverne- mentsstoomboot Bromo) met meer geluk volhragt dan de Pransche stoomboot Hydaspedie voor het eerst de mail naar Batavia moest brengen doch vast raakte niet ver van Singapora. De Gouvernementsstoomboot Javadie mede van Singapora derwaarts kwam, heeft vruchteloos getracht de Hydaspe vlot te krijgenen daarop de passagiers en de mail overgenomenen iri den namiddag van den 27 November te Batavia aangebragt. Door den JTïuister van Oorlog is ter kennis van het leger gebragt de dagorderdoor den Minister var, Marine uitgevaardigd, houdende 's Koriings dankbetuiging aan clt kominanderende en verdere officieren en de mindere schepe-' lingen van de vier oorlogsbodems, die onlangs deel hebben genomen aan de krijgsverrigtingen in de Japansche wateren. In zijne desbetreffende circulaire zegt de Minister van Oorlog, dat hij overtuigd is, dat het leger met de meeste belang stellingen sympathie alles verneemt wat betrekkiugheeft op de dapperheid waarmede 's Kouings zeemagt bij gemelde gelegen heid haren alouden roem zoo waardiglijk heeft gehandhaafd. Verder is door den Minister bepaald, dat deze dagorder op drie achtereenvolgende appèls van de troepen zal worden voorgelezen. De Hamburgsche bladen vermelden een zeldzaam geval van milddadigheid. De rijke bankier Charles Heine, heeft aan de Hoogduitsche Israëlitische gemeente aldaar bekend gemaakt, dat hij zich belasten wil met het altijddurend on derhoud en de kosten benoodigd voor het gasthuis dier ge meente. Tot dat einde heeft hij aangeboden een kapitaal van 300,000 mare, waarvan de renten zullen strekkeu tot voor schreven doeleinde. Men zegt dat het gebruiken van lepels dagteekent van de veertiende eeuwen dat de vorken veel later op onze tafels verschenen. Intusschen wordt als een gruwel medegedeeld, dat Orséolo, de dochter vau een keizer uit het oostenin plaats vau te eten met de tien vingers van moeder Eva, vergulde lepels gebruikte om de spijzen aan haren mond te brengen, hetgeen beschouwd werd als een daad vau ongehoorde weelde, ja van zinneloosheid. De le pels kwamen van het Oosten naar Italië. Eerst gebruikte incn ze van hout, vervolgens van ijzer, later van tin en eindelijk van zilver. Tot nog toe was het in de scholen te Parijs gebrui kelijk om de kinderen die zich door vlijt en goed gedrag onderscheidden, met een eerekruis te versieren, dat min of meer op dat van liet legioen van eer geleek en aan een rood lint werd gedragen. Bij het einde der week moesten de gedecoreerden het echter teruggeven, wanneer men er wederom andere, verdienstelijke scholieren mede versierde. De heer Durny, minister van openbaar onderwijs, heeft echter in deze naiiperij eene soort ontluistering van het kruis van het legioen van eer gezien, door er een kinder- tuig van te makenen de schoolmeesters gelastvoortaan een eenvoudig kruis van vier takken, zonder émail en rood lint te gebruiken. De rijke bankier Rothschild bevond zich dezer dagen in een gezelschap, waar gesproken werd over het ontzagge lijk vermogen, nagelaten door den schoonvader van den Engelschen gezant te Parijs. De bankier vroeg, hoe groot schat men die nalatenschap dan wel? Op meer dan 30 millioenantwoordde een goed ingelicht persoon. Rothschild liet er in vollen ernst op volgen: Arme Bates, slechts 30 millioenhoe valt gij mij bitter tegen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2