TELEGRAM. J. KNOL J 11 (1 i t h der F r a 11 s c h e r e v o 1 u t i Door IJerual Jr. e. Vervolg van No. 374. Het was avond geworden, Zaturdag den 13 Julij 1793, zeven uur des avondsen ten tweede male maakte zich Char- lotte gereed om Daar Marats huis te gaan. De oude vrouw opende wederom de deur en scheen nu nog kwaadaardiger dan des morgens. Doch Charlotte had voorgenomen zich nu niet af te laten wijzen. Marat hoorde de woordenwisseling der twee vrouwen. »Laat haar binnen riep Marat. Deze stem deed Char lotte sidderenhet was de stem van haar slagtoffer. Het schoonc meisje trad een oogeublik later het vertrek van den tyran binnen. Zij droeg een wit kleed en zijden doek, waarop haar blond haar in schoone vlechten hing. Ilaar aangezigt had iets tooverachtig schoon. Marat zat in een bad. Zijn heet en bruiscliend bloeddoor ziekte en voortdurende wraakzucht aan 't branden geraakt had onafgebroken verkoeling noodig. De badkuip was met een vuil laken bedekt, daaronder in liet koude water was liet uitgemergelde ligcliaam van den zieke verborgen. Dwars over de kuip lag eene plank, bedekt met schrifturen, want ook in het bad kon de duivelsche geest van dezen man geen rust vinden. Terwijl hij zijn eigen bloed in het koude water zocht te verkoelen, vergoot hij met zijne hand, die dood vonnissen schreef, het bloed zijner medemensclien. Naast de badkuip, op een stoel, stond een inktkoker, eiken druppel daaruit had honderden reeds het leven gekost. »Burger," sprak Charlotte, »ik kom van Caen, de zetel van het oproer; ik wensch met u te spreken." »Ga zitten mijn kind antwoordde Marat met zijne ruwe stem. »Nu, vertel mij eens, hoe gaat het met die verraders noem mij hunne namen." Charlotte sprak eenige namen uit van personen die voor de bloeddorst van Marat gevlugt waren. »Goed, zeer goed," sprak de tyran, "binnen veertien da gen zijn ze allen doodkom een weinig nader mijn kind e*i noem mij nog eens hunne namen,*ik zal ze opschrijven." Charlotte Corday staat op, nadert de badkuip en hare hand omvat den dolk, die zij onder haren doek verborgen had. »Alzoo Petitionherhaalde Marat, terwijl hij zich in het bad, om beter te kunnen schrijven, zoo wendt, dat hij zijne regter schouder naar het meisje keert"PetitionLouvet Barbaroux De naam van dezen mandien Charlotte Corday als een der edelste en moedigste mannen vereerdebesliste over Ma- rats leven. Plotseling onder zijn schrijven en spreken, zwaaide Charlotte Corday den dolk in het hart van deu tyran. De pen ontviel zijne hand. Het bloed stroomde uit de wonde. M^t een vreeselijk gebrul, gelijk aan dat van eenen tijger, riep hij »lielp mij dierb're vriendin help mij en zonk neder. Toen de hulp kwam, was het telaat. In het met bloed gevcrwde bad lag Marat. Charlotte Corday had goed ge troffen. Marat was dood. Tusschen de badkuip met het lijk en het venster vond de moordenares hare toevlugt. Haar slagtoffer zelf beschermde haar voor de woedende aanvallen van Albertinede vriendin die door Marat om hulp geroepen werd. Het gerucht van Marats dood verspreidde zich met blik semsnelheid door Parijs. Marats huis was binnen weinige uren als het ware belegerd door al het graauw van Parijs, dat wraak schreeuwde over den gepleegden moord. Doch Charlotte Corday verdedigde zich zoo lang tot de gendarmes kwamen. "Ik heb hem vermoord," sprak zei, toen deze naderden. Zij gaf hare handen om zich te laten boeijen en zoo trad zij voorwaarts tusschen de bajonnetten door de woe dende volksmassa, die haar beleedigde en bedreigde. Zij liep trotsch en zag met verachting op het gepeupel neder. Einde lijk verscheen er een rijtuig, het was hetzelfde dat Charlotte eenigen tijd te voren gebragt had. Charlotte Corday ging er met hare geleiders in en een kwartier uurs later zat zij in den kerker. Parijs was in eene vreeselijke spanning. Men vreesde voor eene wijdvertakte zamenzwering. Nog denzelfden avond on derging Charlotte Corday een verhoor. »Ik heb Marat ver moord," zeide zij, omdat hij het Vaderland aan den rand van het verderf, den burgeroorlog gebragt heeft. Ik heb mijn leven gewaagd om het zijne te vernietigen. Medcplig- tigen heb ik niet. Niemand heeft iets van mijne plannen geweten, niemand heeft mij bij de uitvoering bijgestaan. Ik heb de daad alleen volbragt en verwacht dat men mij alleen bestraffe Des anderen daags is de ontroering in de conventie alge meen. De zitting is nog niet geopend en reeds staan verschei dene wijken voor de balie, om den moord van den volksvriend te betreuren, en hunne droefheid uit te drukken. De eene vraagt voor hem de eerbewijzen voor groote mannen bestemd, eene tweede, dat men ter voorkoming van soortgelijke mis drijven, voor zijne moordenares de zwaarste straffen zal be palen. Nog is men bezig de soort van doodstraf te behan delen die men Charlotte Corday zal doen ondergaantoen Chabot, spreker van het comité van algemeene veiligheid, bleek, ontdaan en op zijn gelaat de merkteekenen van de diepste droefheid dragende, het spreekgestoelte beklimt. Na vooraf te hebben aangemerktdat de moord van Marat slechts het voorspel is van eene uitgebreide zamenzwering, door dc oproerigen van Calvados aangegaan, wiens moedigste leden, de een na deu ander vermoord moesten wordenwikkelt hij verscheidene leden van de regterzijde in deze zaak. Coutlion ondersteunt zijnen ambtgenoot. Hij doet de vergadering be sluiten, dat Charlotte Corday, door het revolutionair Ge- regtshof gevonuisd, en dat Fauchet en Duperret, als mede standers van den moordin dit regtsgeding zouden betrok ken worden. Het pleidooi ten hunnen aanzien, met betrek king tot dit hoofdpunt van beschuldiging gevoerd, bewijst dat zij volkomen onschuldig waren. urdt vervolgd MARKTBEKIGTEN* PURM ERENDE 3 Jauuarij. Kleine Kaas f29.Middelbare fAangevoerd 55 stapels Kleiue Kaas, Middelbare. Boter. Van fl.tot 1.10 per Ncd. r?. Ge middeld f 1.05 per Ned. fg. Aangevoerd 51 Runderen Handel matig. 40 Vette Kalveren. De handel was stug, de prijs was van 70 tot 95 ct. per Ned. fg. 38 Nuchtere Kalveren. Prijs: van f9 tot 18 per stuk. Vlugge handel. 68 Vette Varkens. De prijs was van 39 tot 46 ct. per Ned. fg. Handel matig vlug. 5 Magere Varkeus, van f 11 tot 15, cu 50 Biggen, vau i'3.tot 5.Handel redelijk vlug. 27G Schapen en Lammeren. Handel matig vlug. 56 Ganzen van f3 75. 15 Zwanen f7.50. 8 Paarden. Kip-JEijeren f4.50, Eend-Eijereu f3.30 per 100 stuks. Verleden Dingsdag zijn ter waag gewogen 22 stapels Kaas, wegende 5148 Ned. De hoogste markt was voor Kleine Gras kaas f28.75 Middelbare 1'Aangevoerd: 805 Ned. ffi. Boter. SCIIAGEN 5 Januarij. Magere Gelde Kocijen f80 ii 105. Vette Gelde Koeijen f130 ii 225. Nuchtere Kalveren f8 a 10. Magere Schapen f16 a 24. Vette Schapen 123 a 30. Overhoudcrsschapen f 10 a 23. Magere Varkeus f 12 u 16. Biggen f5 a 6.50. Konijnen 10 a 60 ct. Kippen 40 a 100 ct. Eenden 50 a 90 ct. Duiven 10 a 2C. Boter 87£ ct. per kop, of fl.16 per Ned. tg. Kaas 20 a 35 ct. per Ned. fg. Kip-Eijcreu 4, per 100 stuks. Heden Vrijdag6 Januarij 1865. EFFECTEN Beurs van Londen Parijs e lVeenen Geen variatie Berlijn Frankfort AMSTERDAM Metalliek (oude)57-J-J Vereenigde Staten van Nooixl-Amerika Vereenigde Staten 18S246T7ff 5°/o 5°/o 8°/o S"/o Geconfedereerden 5»/0 Russische Spoorweg-Aandeelen 5°/0 Blaauwe Grieken 3°/0 Mexico 3"/0 Mexico (nieuwe) ll°/0 uitgestelde afgestempelde Grenada 6°/0 Turken 2°/0 Venezuela 27, POLITIE. Dezer dagen is op de openbare straat gevonden EENE PORTEMÖNNA1E, de regthebbende vervoegd zich ten burele van deu ondergeteekende Commissaris van Politie te Helder Melder6 Januarij 1865. Da Commissaris van Politie -A. C. BOONZAJER. Zondag 8 Januarij vertrekt van hier de Oost-Indische landmail via Marseille. A D V E R T E N T I E i\. Getrouwd A. A. de BREUK en B. M. BUWALDA. Eenige en algemeene kennisgeving. Nieuwediep4 Januarij 1865. lieden overleed te Haarlem, onze Moeder en be- huwd-Moeder, M. A. PRINS, geb. GR1JM, in deu ouderdom vau 77 jaren. Helder, 4 Januarij 1865. J. F. MANIKUS. E. A. MANIKUS—ELDERS. Aan de Leden, ai'deeling TEXEL, wordt bekend gemaakt, dat de BODE de plaats zal innemen van den overleden Bode S. GLIJSTEEN, van de Begrafenis-Maatschappij onder de zinspreuk: TOT NUT VAN '2' ALGEMEEN gevestigd te 's Gravenhage. Nieuwediep, den 2 Januarij 1865. J. KOSTER. Agent.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3